REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrekcja Młodzieżowego Domy Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie ogłasza rekrutację Na zajęcia. WNIOSKI w roku szkolnym 2020/ 2021 należy składać TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ na adres: lucyna.stanislawska@mdk.jaworzno.edu.pl

Pytania i wątpliwości:
tel. 32 762 9224 w każdy czwartek tygodnia w godz. 10.00- 14.00

DOKUMENTY do pobrania:

OFERTA-ZAJĘĆ-2020-21

 

 

OFERTA ZAJĘĆ W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY

NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021

L.P.

IMIĘ I NAZWISKO

NAUCZYCIELA

NAZWA ZAJĘĆ

WIEK UCZESTNIKÓW

 1.  
ZBIGNIEW ADAMCZYK ~~ DZIENNIKARSKIE ,, MłoDeK” OD 14 LAT
 1.  
MONIKA DARKOWSKA TANECZNE : ~~ RYTMIKA

~~ HIP – HOP

4 – 6 LAT

11 – 13 LAT

 1.  
DOBIESŁAW DERDA KOŁO STRZELECKIE

(zajęcia na strzelnicy )

15 – 18 LAT
 1.  
ANNA DZIERWA TEATRALNE ,, AKAD” 10 – 15 LAT
 1.  
MARIAN FOLGA ~~ TEATR TAŃCA ,, DYEMOTION”

~~ CERAMIKA

~~ AKROBATYKA

~~RYSUNEK I MALARSTWO

10 – 18 LAT

6 – 15 LAT

6 – 18 LAT

6 – 18 LAT

 1.  
ANNA GIL ~~ TEATRALNE  
 1.  
KATARZYNA GÓRECKA ~~ AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

ANNA GIL– GR. PORANNA

~~ AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

GR. POPOŁUDNIOWA MŁODSZA

~~AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

GR. POPOŁUDNIOWA STARSZA

~~ KREDKĄ MALOWANI

OD 3 LAT

3 – 4 LAT

5 – 6 LAT

7 – 9 LAT

 1.  
BARBARA KOCZUR ~~ PLASTYKA – SZYCIE RĘCZNE

~~ RYSUNEK I MALARSTWO

~~PLASTYKA –

PROJEKTOWANIE UBIORU

~~ PLASTYKA – TECHNIKI RÓŻNE

WSZYSTKIE ZAJĘCIA

6 – 18 LAT

 1.  
ZYGMUNT KOBIAŁKA1. ~~CHÓR ,, MINSTREL” 10 – 18 LAT
 1.  
ANNA KORCZYK ~~TEATR ODDZIELNY Pow. 15 LAT
 1.  
KAJA KWADRANS # MAŁY KREATOR

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

# WARSZTATY GRAFICZNE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

4 – 6 LAT

7 – 18 LAT

 1.  
EWA LIS ~~ BALET

~~ TANIEC WSPÓŁ. GR. POCZĄT.

I ŚREDNIO ZAAWANSOWANA

~~ TANIEC WSPÓŁCZESNY GR. ŚREDNIO ZAAWANSOWANA

OD 5 LAT

OD 9 LAT

OD 11 LAT

I OD 14 LAT

 1.  
ARTUR MAJEWSKI ~~ GITARA GRUPA POCZĄTKUJĄCA

~~ GITARA GRUPA ZAAWANSOWANA

~~ BIG – BAND ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY

8 – 16 LAT

8 – 18 LAT

DO 18 LAT

 1.  
BOGDAN MALISZ ~~ ROBOTYKA GR. MŁODSZA

~~ ROBOTYKA GR. STARSZA

~~ GRAFIKA KOMPUTEROWA

6 – 8 LAT

9 – 15 LAT

9 – 18 LAT

 1.  
FRANCISZEK NADZIEJKO MINI PIŁKA NOŻNA

( zajęcia w SP 15 )

7 – 11 LAT
 1.  
NATALIA SMAGACZ ~~WOKALNE 5 – 18 LAT
 1.  
EWA SZPAK ~~TEATRALNE

~~TEATRALNE

7 – 15 LAT

8 – 18 LAT

 1.  
ZBIGNIEW SZUSTER SZACHY I ROZRYWKI UMYSŁOWE 7 – 18 LAT
 1.  
ELŻBIETA TRZECIAK CERAMIKA ARTYSTYCZNA 8 – 15 LAT
 1.  
GRZEGORZ TUCKI WSPINACZKA SPORTOWA 7 – 9 LAT

10 – 13 LAT

14 – 18 LAT

 1.  
ANNA WYJADŁOWSKA RĘKODZIEŁO CERAMICZNE

(zajęcia w stow. BETLEJEM)

6 – 14 LAT
 1.  
KONSTANCJA ZARZYCKA ~~ DZIENNIKARSKIE

~~ RADIOWE

~~ TEATRALNE

~~ FILMOWE

~~ MIŁOŚNIKÓW LITERATURY

WSZYSTKIE ZAJĘCIA

14 -18 LAT

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA ZAJĘCIA STAŁE

prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca na dane zajęcia stałe prowadzone w placówce.

2. Na zajęcia stałe organizowane w placówce przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Jaworzna. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Jaworzna mogą być przyjęci na zajęcia w trybie postępowania uzupełniającego.

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest:

1) w przypadku kandydata pełnoletniego – na wniosek kandydata

2) w przypadku kandydata niepełnoletniego – na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego kandydata

4. Wniosek o przyjęcie na zajęcia składa się drogą mailową na adres: lucyna.stanislawska@mdk.jaworzno.edu.pl

5. Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia kandydata.

2) imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych kandydata.

3) adres miejsca zamieszkania kandydata i jego rodziców lub opiekunów.

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.

5) wskazanie kolejności wybranych form zajęć w porządku od najbardziej do najmniej

preferowanych;

6) oświadczenie o odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych;

7) oświadczenie o stanie zdrowia kandydata;

8) oświadczenie w kwestii ochrony danych osobowych;

9) oświadczenie w kwestii praw autorskich i praw pokrewnych;

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach;

6. W razie konieczności ( większa liczba kandydatów) należy przedłożyć dokumenty potwierdzający spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność o ile rodzaj niepełnosprawności nie wyklucza udziału w danej formie zajęć, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zmianami);

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zmianami)

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. , z późn. zmianami);

 

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

7. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia prowadzone w placówce przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Dyrektor placówki wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

8. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i w razie konieczności podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

2) przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych kandydatów;

3) w razie konieczności sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

9. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia

dyrektor placówki może zorganizować przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych

na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik takiego badania.

10. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 2 i ust. 9, niż liczba wolnych miejsc na zajęcia, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), którym nadane są wartości przyznawanych punktów:

1) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt;

2) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą– 1 pkt.

Wniosek kandydata posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności będzie dodatkowo rozpatrywany w obecności rodzica lub opiekuna prawnego a przyjęcie na zajęcia uzależnione będzie od warunków lokalowych i indywidualnych potrzeb kandydata związanych z niepełnosprawnością.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będzie brana pod uwagę kontynuacja zajęć czyli fakt uczestniczenia w zajęciach w roku poprzednim. W pozostałych przypadkach decyduje data złożenia wniosku.

Kandydaci nieprzyjęci z powodu braku miejsc umieszczeni są na liście rezerwowej.

Tryb odwoławczy od wyników postępowania rekrutacyjnego

11. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia,rodzic lub opiekun prawny kandydata niepełnoletniego albo kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia.

12. Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

13. Rodzic lub opiekun prawny kandydata niepełnoletniego albo kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia.

14. Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

15. Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające

16. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.

17. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania rekrutacyjnego.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

18. Rekrutacja

Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia w ramach pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego: od 2 czerwca do 21 sierpnia 2020 r.

19. Rekrutacja uzupełniająca

Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia w ramach drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego :

od 24 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.

20. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego lub w przypadku zwolnienia się miejsca wniosek o przyjęcie na zajęcia można składać po upływie wyżej wymienionych terminów.

Ochrona danych osobowych

21. Dane osobowe kandydatów przyjętych na zajęcia, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat jest uczestnikiem zajęć stałych prowadzonych w placówce.

Zgodnie z art.7 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę:

 1. na przetwarzanie moich danych osobowych oraz dziecka na potrzeby rekrutacji na zajęcia stałe prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie w roku szkolnym 2020 / 2021, są to dane zawarte we wniosku oraz jego załącznikach;

 2. na publikację imienia i nazwiska kandydata na liście osób przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia;

Część informacyjna:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków, z siedzibą w Jaworznie, przy ulicy Inwalidów Wojennych 2;

 2. Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować poprzez e-mail: iod@mdk.jaworzno.edu.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka;

 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka są przetwarzane w związku z rekrutacją na zajęcia stałe prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie w roku szkolnym 2018 / 2019 , na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych osobowych wskazanego w pkt.3, wynikający z obowiązujących przepisów prawa;

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania;

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

 10. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.

TERMINARZ

              Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

 Rekrutacja

Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia w ramach pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego: od 2 czerwca do 21 sierpnia 2020 r.

 Rekrutacja uzupełniająca

Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia w ramach drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego:od 24 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.

 Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego lub w przypadku zwolnienia się miejsca wniosek o przyjęcie na zajęcia można składać po upływie wyżej wymienionych terminów.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA

WNIOSEK 0 PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA STAŁE

prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie

w roku szkolnym 2020 / 2021

UWAGA! Wniosek o przyjęcie kandydata niepełnoletniego składa jeden z jego rodziców lub opiekunów prawnych.

WYBRANE FORMY ZAJĘĆ (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej)

  IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA NAZWA KOŁA
1.    
2.    
3.    
Kandydat był w latach poprzednich uczestnikiem zajęć w MDK:
  IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA NAZWA KOŁA
1.    
2.    
3.    

DANE OSOBOWE KANDYDATA

Imię

 
Nazwisko  
Data urodzenia  
Miejsce urodzenia  
Imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów kandydata  
Adres zamieszkania kandydata  
Numery telefonów rodziców lub prawnych opiekunów kandydata  
Adresy e-mail rodziców lub prawnych opiekunów kandydata  

Załącznik nr 1

KRYTERIA REKRUTACJI

Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw

(Dz. U. z2014 r. poz. 7) Szczegółowe kryteria znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI.

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Treść oświadczenia Czytelny podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na udział syna/córki w w/w formach zajęć na zasadach określonych w regulaminie uczestnika MDK

 

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na jego udział w zajęciach, w tym zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

 

Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pomocy medycznej w nagłym wypadku.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie, w celach wynikających z rekrutacji, udziału w zajęciach prowadzonych przez MDK w roku 2020/2021. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją administratora o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących mi prawach.

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej deklaracji informacje są prawdziwe.

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / mojego (dot. uczestnika pełnoletniego) utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video dla celów promocyjnych placówki i osiągnięć własnych uczestników (na portalu facebook oraz na stronie internetowej mdk.jaw.pl ).

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz MDK zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2017 r. poz.880 z późn. zmianami)

 

Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska kandydata na liście osób przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia;

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków, z siedzibą w Jaworznie, przy ulicy Inwalidów Wojennych 2;

 2. Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować poprzez e-mail: iod@mdk.jaworzno.edu.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka;

 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka są przetwarzane w związku z rekrutacją na zajęcia stałe prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie w roku szkolnym 2020 / 2021,na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych osobowych wskazanego w pkt.3, wynikający z obowiązujących przepisów prawa;

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania;

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 10. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.

…………………………………………………..

miejscowość, data czytelny podpis rodzica/ opiekuna

prawnego kandydata/ kandydata pełnoletniego

UWAGA!

Wnioski na zajęcia w roku szkolnym 2020/ 2021 należy składać TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ .

Wnioski będą przygotowane do podpisu na zajęciach organizacyjnych we wrześniu.

Wypełniony wniosek należy wysłać drogą elektroniczną na adres:

lucyna.stanislawska@mdk.jaworzno.edu.pl;

Pytania i wątpliwości:  tel. 32 762 9224 w każdy czwartek tygodnia w godz. 10.00- 14.00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.