REGULAMIN REKRUTACJI NA ZAJĘCIA STAŁE prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie w roku szkolnym 2018/2019

Kryteria rekrutacji oraz wymagane dokumenty

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca na dane zajęcia stałe prowadzone w placówce.
2. Na zajęcia stałe organizowane w placówce przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Jaworzna. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Jaworzna mogą być przyjęci na zajęcia w trybie postępowania uzupełniającego.

Załącznik nr 1. Wniosek o przyjęcie na zajęcia stałe- do pobrania: WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA

Załącznik nr 2. Terminarz rekrutacji na zajęcia stałe – do pobrania:  TERMINARZ REKRUTACJ

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest:
   1) w przypadku kandydata pełnoletniego – na wniosek kandydata
   2) w przypadku kandydata niepełnoletniego – na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego kandydata
4. Wniosek o przyjęcie na zajęcia składa się u dyrektora placówki, za pośrednictwem sekretariatu placówki, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Wniosek zawiera:
   1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia kandydata.
   2) imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych kandydata.
   3) adres miejsca zamieszkania kandydata i jego rodziców lub opiekunów.
   4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.
   5) wskazanie kolejności wybranych form zajęć w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;
   6) oświadczenie o odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych;
   7) oświadczenie o stanie zdrowia kandydata;
   8) oświadczenie w kwestii ochrony danych osobowych;
   9) oświadczenie w kwestii praw autorskich i praw pokrewnych;
 10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach;
6. W razie konieczności (większa liczba kandydatów) należy przedłożyć dokumenty potwierdzający spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), odpowiednio:
   a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zmianami);
  c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
   d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. , z późn. zmianami);

Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
7. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia prowadzone w placówce przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Dyrektor placówki wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
8. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
   1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i w razie konieczności podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
   2) przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych kandydatów;
   3) w razie konieczności sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
9. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia dyrektor placówki może zorganizować przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik takiego badania.
10. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 2 i ust. 9, niż liczba wolnych miejsc na zajęcia, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), którym nadane są wartości przyznawanych punktów:
   1) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt;
   2) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt;
   3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt;
   4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt;
   5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt;
   6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt;
   7) objęcie kandydata pieczą zastępczą– 1 pkt.
Wniosek kandydata posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności będzie dodatkowo rozpatrywany w obecności rodzica lub opiekuna prawnego a przyjęcie na zajęcia uzależnione będzie od warunków lokalowych i indywidualnych potrzeb kandydata związanych z niepełnosprawnością.
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będzie brana pod uwagę kontynuacja zajęć czyli fakt uczestniczenia w zajęciach w roku poprzednim.
Tryb odwoławczy od wyników postępowania rekrutacyjnego
11. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia, rodzic lub opiekun prawny kandydata niepełnoletniego albo kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia.
12. Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
13. Rodzic lub opiekun prawny kandydata niepełnoletniego albo kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia.
14. Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
15. Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
Postępowanie uzupełniające
16. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.
17. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania rekrutacyjnego.
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
18. Rekrutacja Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia w ramach pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego: od 2 maja do 22 czerwca 2018 r.
19. Rekrutacja uzupełniająca
Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia w ramach drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego: od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.
20. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego lub w przypadku zwolnienia się miejsca wniosek o przyjęcie na zajęcia można składać po upływie wyżej wymienionych terminów.
Ochrona danych osobowych
21. IDane osobowe kandydatów przyjętych na zajęcia, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat jest uczestnikiem zajęć stałych prowadzonych w placówce.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.