ORATOR JAWORZNICKI 2016

karta-orator-2016

Orator Jaworznicki 2016

Wiosenne stylizacje językowe

Konkurs z okazji Roku Henryka Sienkiewicza

Czytam Sienkiewicza. Dręcząca lektura. Mówimy: to dość kiepskie, i czytamy dalej. Powiadamy: ależ to taniocha – i nie możemy się oderwać. Wykrzykujemy: nieznośna opera! i czytamy w dalszym ciągu, urzeczeni. Potężny geniusz! […]

Witold Gombrowicz 

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków

ul. Inwalidów Wojennych 2 43-603 Jaworzno

Współorganizator:

Stowarzyszenie ARETE

Cele:

Pobudzanie do dbałości o czystość mowy polskiej.

Rozbudzanie umiejętności oratorskich popularyzacja kultury żywego słowa.

Propagowanie zasad sprawnego i pięknego wysławiania się.

Kształcenie umiejętności świadomego i celowego doboru środków retorycznych w wypo-wiedzi ustnej.

Kształcenie umiejętności prawidłowej konstrukcji zdań w procesie tworzenia tekstu oraz argumentowania.

Rozwijanie postaw twórczych.

Adresaci:

Młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Zasady konkursu:

W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

(liceów i techników dziennych).

Zgłoszenie uczestników do 26 kwietnia 2016 r. na adres: mdkjaworzno@onet.pl mdk.jaworzno@o2.pl lub telefonicznie: 32 7629220

1. Każda szkoła może zgłosić nieograniczoną liczbę uczestników.

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazjum i liceum.

3. Każdy uczestnik wykonuje trzy zadaniajedno przygotowane przed konkursem,

dwa w trakcie konkursu.

a). Uczestnicy konkursu wygłaszają z pamięci przygotowaną mowę retoryczną w stylu Sienkiewiczowskim (konieczna stylizacja archaiczna) na temat:

– Ideał współczesnego wojownika godny następca Zbyszka z Bogdańca i Andrzeja Kmicica.

(Bohaterem może być postać z książki, komiksu, filmu, gry komputerowej, np. Batman, Luke Skywalker). Czas wystąpienia wynosi maksymalnie do 7 minut. Dopuszcza się możliwość korzystania z cytatów oraz konspektu wypowiedzi (ramowego planu wypowiedzi)

b). W trakcie konkursu uczestnicy przygotowują krótką, kilkuzdaniową wypowiedź w gwarze młodzieżowej, będącą streszczeniem wylosowanego fragmentu prozy Sienkiewicza. (UWAGA! Tekst nie może zawierać wulgaryzmów!)

c). Trzecie zadanie, które uczestnicy wykonują, jest zredagowanie wylosowanego (krótkiego) tekstu w stylu urzędowym i artystycznym oraz przeczytanie tak przygotowanej wypowiedzi w  sposób oratorski.

Oceniane będą następujące elementy:

sposób mówienia: wyrazistość, poprawność artykulacyjna, słyszalność, tempo, rytm wypowiedzi, stosowane pauzy, akcent, intonacja, dynamika wypowiedzi, przekaz emocji, stosowane gesty i mimika, opanowanie tremy,

kompozycja tekstu, argumentacja, bogactwo słownictwa i sprawność w budowaniu zdań złożonych.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oceny zadań dokona jury konkursu. Decyzje jury ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi, pozostali uczestnicy konkursu dyplomami. Jury może przyznać nagrodę specjalną.

Zadaniem ORATORA jest 5xZ: zafascynować, zauroczyć, zaciekawić, zabawić, zaczarować.

ORATOR ma prawo obudować swą wypowiedź dowolnymi środkami ekspresji np. charakteryzacją, strojem, mimiką, gestem, rekwizytem, podkładem muzycznym, prezentacją multimedialną itp.

Termin:

Konkurs zostanie przeprowadzony 27 kwietnia 2016 o godz. 12.00

w MDK im. Jaworzniaków w Jaworznie.

UWAGA: W przypadku dużej liczby zgłoszeń w tym terminie odbędą się eliminacje!

W informacji zgłoszeniowej należy zamieścić:

– imię i nazwisko ORATORA, telefon, adres e-mailowy, tytuł i autora utworu,

– młodzież szkolna dodatkowo: nazwę, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

Kontakt z organizatorami: Zbigniew Adamczyk         zbig.adamczyk@gmail.com,

                                              Konstancja Zarzycka          st451@o2.pl

Patronat medialny:

MłoDeK  www.mdk.jaw.pl