JAWOR 2017

REGULAMIN XVII Festiwal Kultury Dzieci i Młodzieży JAWOR

I Organizatorzy
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie – Dom Kultury im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej, (Adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 3, tel. 32 617 75 38; e-mail: jawor@mckis.jaw.pl),
Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków, (Adres do korespondencji: ul. Inwalidów Wojennych 2, tel. 32 762 92 20).

II Forma Festiwalu, terminy oraz miejsca
Festiwal złożony jest z sześciu Przeglądów:
• Przegląd Form Plastycznych Termin: ocena prac 17 marca 2017 r.; miejsce: DK w Szczakowej, ul. Jagiellońska 3
• Przegląd Form Recytatorskich Termin: 20 marca 2017 r., godz. 9.00; miejsce: MDK, ul. Inwalidów Wojennych 2
• Przegląd Form Wokalnych Termin: 21 i 22 marca 2017 r., godz. 9.00; miejsce: MDK, ul. Inwalidów Wojennych 2
• Przegląd Form Teatralnych Termin: 27 i 28 marca 2017 r., godz. 9.00; miejsce: DK w Szczakowej, ul. Jagiellońska 3
• Przegląd Form Tanecznych Termin: 29 marca 2017 r., godz. 9.00; miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Grunwaldzka 80 oraz
• Przegląd „Mój dziecięcy świat” – adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym Termin: 23, 24 marca 2017r., godz. 9.00; miejsce: MDK, ul. Inwalidów Wojennych 2

III Kategorie szkolne
• dzieci w wieku przedszkolnym – od 3 do 6 lat
• uczniowie szkół podstawowych – klasy I – III
• uczniowie szkół podstawowych – klasy IV – VI
• uczniowie szkół gimnazjalnych
• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Kategorię szkolną grupy określa najstarszy uczestnik. Podanie nieprawdziwych informacji w karcie zgłoszenia może spowodować dyskwalifikację uczestnika (weryfikacja na podstawie legitymacji szkolnej).
W przypadku niezgłoszenia się przynajmniej pięciu uczestników w danej kategorii przegląd w jej ramach nie odbędzie się, jednak uczestnicy mogą dokonać prezentacji i brać udział w zmaganiach o Grand Prix poszczególnych przeglądach (z wyjątkiem kategorii przedszkolnej).

IV Jury
W każdym przeglądzie uczestników ocenia trzyosobowe jury, którego werdykt jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

V Nagrody
Jury przyznaje pierwsze miejsce w każdej kategorii wiekowej i artystycznej (z wyjątkiem kategorii przedszkolnej) oraz Grand Prix w poszczególnych przeglądach z wyjątkiem kategorii przedszkolnej.
Kategoria przedszkolna podlega osobnemu regulaminowi.
Laureaci pierwszych miejsc dostają nagrody pieniężne, statuetki i dyplomy, zdobywcom Grand Prix również przysługuje nagroda pieniężna (z wyjątkiem kategorii przedszkolnej).
Nagrody nieodebrane przez laureatów lub ich przedstawicieli przejdą na własność Organizatora.

VI Pozostałe warunki uczestnictwa
• Skanowane karty zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: jawor@mckis.jaw.pl
• Organizatorzy zapewniają drobny poczęstunek.
• Ubezpieczenie uczestników Festiwalu pokrywa instytucja delegująca.
• Organizatorzy nie odpowiadają za zagubione lub zniszczone mienie uczestnika Festiwalu.
• Podczas odbywania się Festiwalu obowiązują regulaminy obiektów, w których mają miejsce poszczególne przeglądy.
• Prawa autorskie
Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów na zasadzie wyłączności – swojego wizerunku, utrwalonego podczas prezentacji na nośnikach cyfrowych. Uczestnicy przekażą Organizatorom Festiwalu nieograniczone, pod względem czasowym i terytorialnym, autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania w/w wizerunku w całości i we fragmentach na wszelkich polach eksploatacji oraz wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatorów Festiwalu autorskich praw zależnych do form, na których utrwalono wizerunek, z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.

Jawor_2017_Regulamin_XVII_Festiwalu_Kultury_Dzieci_i_Mlodziezy

JAWOR 2017 KARTY ZGŁOSZENIA(1)

Jawor 2017 Przegląd Form Plastycznych Jawor 2017

Przegląd Form Recytatorskich Jawor 2017

Przegląd Form Tanecznych Jawor 2017

Przegląd Form Teatralnych Jawor 2017

Przegląd Form Wokalnych Jawor 2017

Przegląd Przedszkolny

KARTA ZGŁ. PRZEDSZKOLA