„ZŁOTA KANTYCZKA” – JAWORZNO ‘2017

 pliki audio z konkursu

Wykonania konkursowe XIV Diecezjalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka 2017” z dnia 16.12.2016

Wykonania konkursowe XIV Diecezjalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka 2017” z dnia 15.12.2016

Wykonania konkursowe XIV Diecezjalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka 2017” z dnia 14.12.2016

Wykonania konkursowe XIV Diecezjalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka 2017” z dnia 13.12.2016

Wykonania konkursowe XIV Diecezjalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka 2017” z dnia 12.12.2016

 

karta-zgloszeniowa

regulamin-koled

harmonogram przesłuchań

 

REGULAMIN

XIV DIECEZJALNEGO FESTIWALU KOLĘD i PASTORAŁEK

ZŁOTA KANTYCZKA” – JAWORZNO ‘2017

I. ORGANIZATORZY

 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie,

 • Miejska Orkiestra Rozrywkowa eM Band,

 • Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu,

Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka” w Jaworznie jest rejonowym etapem Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

II. TERMINY

 • Eliminacje I etapu ( szkolnego ) : do 1 grudnia 2016r.

 • Eliminacje II etapu : od 12 do 16 grudnia 2016 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie – Osiedlu Stałym, ul. Inwalidów Wojennych 2 (tel. 32 762 92 20)

 • Koncert Laureatów : 14 stycznia 2017r. w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie – Osiedlu Stałym, ul. Maksymiliana Kolbego – wręczenie nagród i zakończenie

XIV – ej edycji Festiwalu

III. CELE FESTIWALU

 • Rozbudzanie talentów wokalno – instrumentalnych.

 • Kultywowanie tradycji śpiewania najpiękniejszych utworów religijnych.

 • Integrowanie dzieci i młodzieży z dużych i małych miejscowości oraz dzieci i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej.

IV. PATRONI HONOROWI

 • Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Skucha

 • Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert

 • Poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki

V. PATRONI MEDIALNI

 • Portal internetowy www.mojejaworzno.pl

 • Tygodnik NIEDZIELA

 • EXTRA Jaworzno – Bezpłatny Tygodnik Jaworznicki

 • TV MDK

 • Młodek – miesięcznik MDK

VI. ZASADY UCZESTNICTWA W FESTIWALU

 • Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek to konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wychowanków przedszkoli, placówek oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, parafialnych, itp. oraz osób dorosłych.

 • Wiek uczestników festiwalu – od 4 lat.

 • Przesłuchania festiwalowe będą się odbywały w kategoriach wiekowych:

 • wychowankowie przedszkoli,

 • uczniowie klas I – III SP,

 • uczniowie klas IV – VI SP,

 • uczniowie gimnazjum,

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

 • osoby dorosłe.

 • W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły instrumentalne, zespoły wokalno – instrumentalne, chóry.

 • Zgłoszenie do udziału w Festiwalu polega na przesłaniu do organizatora – MDK w Jaworznie wypełnionej karty uczestnictwa. Termin dostarczenia zgłoszenia upływa 5 grudnia 2016 r. Zgłoszenia można przekazać osobiści, za pomocą poczty (decyduje data stempla pocztowego) lub e – maila na adres: mdkjaworzno@onet.pl

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM.JAWORZNIAKÓW  W JAWORZNIE

UL. INWALIDÓW WOJENNYCH 2

43 – 603 JAWORZNO

TEL. /fax 32 762 92 20

Karta zgłoszeniowa (do pobrania powyżej) powinna zawierać:

1. informacje o składzie zespołu: nazwa i rodzaj ( np. chór, zespół wokalno – instrumentalny itp. ); solista podaje imię, nazwisko i wiek,

2. kategorię wiekową – ilość występujących osób,

3. repertuar ( tytuł utworu, ew. imię i nazwisko kompozytora ),

4. imię i nazwisko przygotowującego do prezentacji,

5. datę przeprowadzenia eliminacji szkolnych,

6. dokładne określenie potrzeb dotyczących obsługi technicznej,

7. dokładny adres zwrotny, numer telefonu i fax-u placówki, e – mail do celów korespondencyjnych,

nr telefonu kontaktowego opiekuna,

8. krótkie oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Festiwalu,

9. ważniejsze informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć uczestnika eliminacji,

10. podpis i pieczęć dyrektora placówki.

Na karcie proszę zaznaczyć ewentualne sugestie dotyczące terminu występu, ponieważ po ustaleniu przez organizatora harmonogramu występów i podaniu do publicznej wiadomości, zmiany nie będą dokonywane.

 • Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę akustyczną, instrument klawiszowy (keyboard), urządzenia odtwarzające, pianino elektroniczne.

 • Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu uczestnikom Festiwalu.

 • Udział w Festiwalu jest bezpłatny.

 • Wszelkich informacji związanych z organizacją Festiwalu i Koncertu Laureatów udziela ze strony organizatora Renata Gacek – MDK tel. 32 762 92 20, 793 93 13 20.

 1. ZASADY DOTYCZĄCE PREZENTACJI

 • Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania trzech dowolnie wybranych kolęd i pastorałek, soliści i duety – dwóch; w tym obowiązkowo jednej tradycyjnej polskiej, a ilość wykonywanych zwrotek należy ograniczyć do trzech.

 • Dopuszcza się możliwość wykonania jednej kolędy zagranicznej.

 • Uczestnicy poprzednich edycji zobowiązani są do prezentacji nowego repertuaru.

 • Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego, półplayback – u. /nie dopuszcza się wykorzystania pełnego playbacku/

 • W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a’capella.

 • Czas prezentacji nie może przekroczyć: 10 minut – soliści i duety, 15 minut – zespoły, chóry.

 • Utwory podane na kartach uczestnictwa są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.

 • Informacje podane w karcie zgłoszenia powinny być przemyślane.

 • Niezastosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu powoduje dyskwalifikację.

VIII. PRZEBIEG FESTIWALU

 • Festiwal składa się z trzech etapów.

 • Etap pierwszy – szkolny powinien być zakończony do dnia 30 listopada 2015r.

 • Do drugiego etapu wchodzą najlepsi uczestnicy przesłuchań eliminacyjnych z pierwszego etapu zgłoszeni na kartach uczestnictwa w wymaganym terminie. Kandydaci występują w porządku ustalonym przez organizatorów i podanym do publicznej wiadomości w terminie do dnia 8 grudnia 2016r. na stronie Młodzieżowego Domu Kultury www.mdk.jaw.pl oraz pod numerem telefonu organizatora.

 • Do etapu trzeciego przechodzi automatycznie laureat GRAND PRIX oraz inni laureaci nominowani przez jury – w liczbie ustalonej przez Biuro Festiwalu Międzynarodowego.

 1. REGULAMIN JURY

 • W skład jury wchodzą osoby nie związane bezpośrednio z uczestnikami eliminacji.

 • Jury ocenia prezentacje wg obowiązujących na konkursach wokalnych kryteriów oceny.

 • Oceny jury są jawne.

 • Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.

 • Jury przesłuchań eliminacyjnych nie może dopuścić do finału więcej uczestników niż wynika to z ilości miejsc przyznanych przez Biuro Festiwalu na dany rejon eliminacji. 
 • Ilość przyznanych miejsc w Festiwalu Międzynarodowym będzie ogłoszona przed rozpoczęciem przesłuchań.

X. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Powołane przez Organizatorów jury może przyznać:

-GRAND PRIX FESTIWALU – Złotą Kantyczkę

-trzy nagrody /I, II, III miejsce/ w poszczególnych kategoriach wiekowych

-wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych

 •  Jury Festiwalu może w oparciu o ostateczną punktację zmienić układ nagród i wyróżnień.
 • Niezależnie od w/w nagród mogą być ufundowane dodatkowe nagrody specjalne: np. Nagroda Prezydenta m. Jaworzna i inne.
 • Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego Koncertu Laureatów

/14 stycznia 2017r./.

 • Organizatorzy nie przewidują dostarczania nagród i dyplomów w przypadku nieobecności laureata podczas Koncertu, bądź nieodebrania podziękowań w trakcie przesłuchań eliminacyjnych.
 • Wszyscy uczestnicy eliminacji i przesłuchań finałowych otrzymują dyplomy.
 • Ocena jury jest ostateczna.