„ZŁOTA KANTYCZKA” – JAWORZNO 2018

REGULAMIN 2018

KARTA ZGŁOSZENIOWA

REGULAMIN XV DIECEZJALNEGO FESTIWALU KOLĘD i PASTORAŁEK „ZŁOTA KANTYCZKA” – JAWORZNO ‘2018

I. ORGANIZATORZY

 Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie,
 Miejska Orkiestra Rozrywkowa eM Band,
 Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu,

Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka” w Jaworznie jest rejonowym etapem Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

II. TERMINY

 Eliminacje I etapu ( szkolnego ) : do 1 grudnia 2017r.

 Eliminacje II etapu : od 11 do 15 grudnia 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie – Osiedlu Stałym, ul. Inwalidów Wojennych 2 (tel. 32 762 92 20)

 Koncert Laureatów : 13 stycznia 2018r., godz. 11 00 w Sali widowiskowo-koncertowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie – wręczenie nagród i zakończenie XV – ej edycji Festiwalu
III. CELE FESTIWALU

 Rozbudzanie talentów wokalno – instrumentalnych.
 Kultywowanie tradycji śpiewania najpiękniejszych utworów religijnych.
 Integrowanie dzieci i młodzieży z dużych i małych miejscowości oraz dzieci i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej.

IV. PATRONI HONOROWI

 Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Skucha

 Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert

 Poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki

V. PATRONI MEDIALNI

 Portal internetowy www.mojejaworzno.pl
 Tygodnik NIEDZIELA
 EXTRA Jaworzno – Bezpłatny Tygodnik Jaworznicki
 TV MDK
 MłoDeK – miesięcznik MDK, MłoDeK – www.jaw.pl

VI. ZASADY UCZESTNICTWA W FESTIWALU

 Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek to konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wychowanków przedszkoli, placówek oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, parafialnych, itp. oraz osób dorosłych.
 Wiek uczestników festiwalu – od 4 lat.
 Przesłuchania festiwalowe będą się odbywały w kategoriach wiekowych:

 wychowankowie przedszkoli,
 uczniowie klas I – III SP,
 uczniowie klas IV – VII SP,
 uczniowie gimnazjum,
 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
 osoby dorosłe.

 W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły instrumentalne, zespoły wokalno – instrumentalne, chóry.
 Zgłoszenie do udziału w Festiwalu polega na przesłaniu do organizatora – MDK w Jaworznie wypełnionej karty uczestnictwa. Termin dostarczenia zgłoszenia upływa 1 grudnia 2017 r. Zgłoszenia można przekazać osobiści, za pomocą poczty (decyduje data stempla pocztowego) lub e – maila na adres:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. „Jaworzniaków” W JAWORZNIE
UL. INWALIDÓW WOJENNYCH 2 43 – 603 JAWORZNO TEL. /fax 32 762 92 20

e – mail: mdkjaworzno@onet.pl

 Karta zgłoszeniowa (do pobrania ze strony MDK) powinna zawierać:

1. informacje o składzie zespołu: nazwa i rodzaj ( np. chór, zespół wokalno – instrumentalny itp. ); solista podaje imię, nazwisko i wiek,

2. kategorię wiekową – ilość występujących osób,

3. repertuar ( tytuł utworu, ew. imię i nazwisko kompozytora ),

4. imię i nazwisko przygotowującego do prezentacji,

5. datę przeprowadzenia eliminacji szkolnych,

6. dokładne określenie potrzeb dotyczących obsługi technicznej,

7. dokładny adres zwrotny, numer telefonu i fax-u placówki, e – mail do celów korespondencyjnych,
nr telefonu kontaktowego opiekuna,

8. krótkie oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Festiwalu,

9. ważniejsze informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć uczestnika eliminacji,

10. podpis i pieczęć dyrektora placówki.

Na karcie proszę zaznaczyć ewentualne sugestie dotyczące terminu występu, ponieważ po ustaleniu przez organizatora harmonogramu występów i podaniu do publicznej wiadomości, zmiany nie będą dokonywane.

 Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę akustyczną, fortepian, urządzenia odtwarzające.
 Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu uczestnikom Festiwalu.

 Udział w Festiwalu jest bezpłatny.

 Wszelkich informacji związanych z organizacją Festiwalu i Koncertu Laureatów udziela ze strony organizatora Renata Gacek – MDK tel. 32 762 92 23,  793 93 13 20.

VII. ZASADY DOTYCZĄCE PREZENTACJI

 Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania trzech dowolnie wybranych kolęd i pastorałek, soliści i duety – dwóch; w tym obowiązkowo jednej tradycyjnej polskiej, a ilość wykonywanych zwrotek należy ograniczyć do trzech.
 Dopuszcza się możliwość wykonania jednej kolędy zagranicznej.
 Uczestnicy poprzednich edycji zobowiązani są do prezentacji nowego repertuaru.
 Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego, półplayback-u. /nie dopuszcza się wykorzystania pełnego playbacku/
 W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a’capella.
 Czas prezentacji nie może przekroczyć: 10 minut – soliści i duety, 15 minut – zespoły, chóry.
 Utwory podane na kartach uczestnictwa są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.
 Informacje podane w karcie zgłoszenia powinny być przemyślane.
 Niezastosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu powoduje dyskwalifikację.

VIII. PRZEBIEG FESTIWALU

 Festiwal składa się z trzech etapów.
 Etap pierwszy – szkolny powinien być zakończony do dnia 1 grudnia 2017r.
 Do drugiego etapu wchodzą najlepsi uczestnicy przesłuchań eliminacyjnych z pierwszego etapu zgłoszeni na kartach uczestnictwa w wymaganym terminie. Kandydaci występują w porządku ustalonym przez organizatorów i podanym do publicznej wiadomości w terminie do dnia 6 grudnia 2017r. na stronie Młodzieżowego Domu Kultury www.mdk.jaw.pl oraz pod numerem telefonu organizatora.
 Do etapu trzeciego przechodzi automatycznie laureat GRAND PRIX oraz inni laureaci nominowani przez jury – w liczbie ustalonej przez Biuro Festiwalu Międzynarodowego.

IX. REGULAMIN JURY

 W skład jury wchodzą osoby nie związane bezpośrednio z uczestnikami eliminacji.
 Jury ocenia prezentacje wg obowiązujących na konkursach wokalnych kryteriów oceny.
 Oceny jury są jawne.
 Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.
 Jury przesłuchań eliminacyjnych nie może dopuścić do finału więcej uczestników niż wynika to z ilości miejsc przyznanych przez Biuro Festiwalu na dany rejon eliminacji.
 Ilość przyznanych miejsc w Festiwalu Międzynarodowym będzie ogłoszona przed rozpoczęciem przesłuchań.

X. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 Powołane przez Organizatorów jury może przyznać:
-GRAND PRIX FESTIWALU – Złotą Kantyczkę
-trzy nagrody /I, II, III miejsce/ w poszczególnych kategoriach wiekowych
-wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych
 Jury Festiwalu może w oparciu o ostateczną punktację zmienić układ nagród i wyróżnień.
 Niezależnie od w/w nagród mogą być ufundowane dodatkowe nagrody specjalne: np. Nagroda Prezydenta m. Jaworzna, Posła na Sejm RP i inne.
 Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego Koncertu Laureatów
/13 stycznia 2018r./.
 Organizatorzy nie przewidują dostarczania nagród i dyplomów w przypadku nieobecności laureata podczas Koncertu, bądź nieodebrania podziękowań w trakcie przesłuchań eliminacyjnych.
 Wszyscy uczestnicy eliminacji i przesłuchań finałowych otrzymują dyplomy.
 Ocena jury jest ostateczna.

HARMONOGRAMY

HARMONONGRAM Przedszkola

HARMONONGRAM Ponadgimnazjalne

HARMONONGRAM IV – VII

HARMONONGRAM I-III

HARMONONGRAM Gimnazjum

HARMONONGRAM Dorośli

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *