„ZŁOTA KANTYCZKA” – JAWORZNO ‘2016

regulamin Kolęd ’16 na firmówce

KARTA ZGŁOSZENIOWA

                          HARMONOGRAMY WYSTĘPÓW

1. Harmonogram przedszkola

2. Harmonogram SP I III

3. Harmonogram SP IV VI

4. Harmonogram Gimnazjum

5. Harmonogram ponadgimnazjalne

6. Harmonogram dorośli

REGULAMIN XIII  DIECEZJALNEGO FESTIWALU KOLĘD i PASTORAŁEK

                          „ZŁOTA KANTYCZKA” – JAWORZNO ‘2016

I. ORGANIZATORZY

–    Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie,

–    Miejska Orkiestra Rozrywkowa eM Band,

–    Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu,

–     Centrum Kultury – Teatr Sztuk w Jaworznie,

–     Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jaworznie.

Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka” w Jaworznie jest rejonowym etapem Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek  w Będzinie.

II. TERMINY

–       Eliminacje I etapu ( szkolnego ) : do 3 grudnia 2015r.

      Eliminacje II etapu : od 14 do 18 grudnia 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków  w Jaworznie – Osiedlu Stałym, ul. Inwalidów Wojennych 2 (tel.   32 762 92 20)

–     Koncert  Laureatów : 9 stycznia 2016r.   w Sanktuarium Matki  Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie – Osiedlu Stałym, ul. Maksymiliana Kolbego – wręczenie nagród i zakończenie XIII – ej edycji Festiwalu

III. CELE FESTIWALU

–         Rozbudzanie  talentów  wokalno – instrumentalnych.

–        Kultywowanie tradycji śpiewania najpiękniejszych utworów religijnych.

–        Integrowanie  dzieci i młodzieży z dużych i małych miejscowości oraz dzieci i młodzieży zdrowej                 i niepełnosprawnej

IV. PATRONI HONOROWI

–     Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Skucha

– Prezydent Miasta Jaworzna Paweł  Silbert

V. PATRONI MEDIALNI

 –   Portal internetowy www.mojejaworzno.pl

–   Tygodnik  NIEDZIELA

–  EXTRA Jaworzno – Bezpłatny Tygodnik Jaworznicki

–  TV MDK

–  Młodek – miesięcznik MDK

VI. ZASADY UCZESTNICTWA W FESTIWALU

–        Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek  to konkurs przeznaczony  dla uczniów szkół  podstawowych, gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych  oraz wychowanków przedszkoli,  placówek oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, parafialnych, itp. oraz osób dorosłych.

–      Wiek  uczestników  festiwalu – od 4 lat.

–        Przesłuchania festiwalowe będą się odbywały w kategoriach wiekowych:

–         wychowankowie przedszkoli,

–          uczniowie klas I – III SP,

–         uczniowie klas IV – VI SP,

–         uczniowie gimnazjum,

–         uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

–         osoby dorosłe.

–       W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły instrumentalne, zespoły wokalno – instrumentalne, chóry.

–     Zgłoszenie do udziału w Festiwalu polega na przesłaniu  do organizatora –  MDK w Jaworznie wypełnionej  karty uczestnictwa. Termin  dostarczenia zgłoszenia upływa 3 grudnia 2015 r. Zgłoszenia można przekazać za pomocą poczty (decyduje data stempla pocztowego)  lub e – maila na adres:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. „Jaworzniaków”  w JAWORZNIE  ul. INWALIDÓW WOJENNYCH 2

43 – 603 JAWORZNO    TEL. /fax   32 762 92 20       e – mail: mdkjaworzno@onet.pl

– Karta zgłoszeniowa (do pobrania ze strony MDK) powinna zawierać:

1. informacje o składzie zespołu: nazwa i rodzaj ( np. chór, zespół wokalno – instrumentalny itp. ); solista podaje imię, nazwisko i wiek,

2. kategorię wiekową –  ilość występujących osób,

3. repertuar ( tytuł utworu, ew. imię i nazwisko kompozytora ),

4. imię i nazwisko przygotowującego do prezentacji,

5. datę przeprowadzenia eliminacji szkolnych,

6. dokładne określenie potrzeb dotyczących obsługi technicznej,

7. dokładny adres zwrotny, numer telefonu i fax-u placówki, e – mail do celów korespondencyjnych, nr telefonu kontaktowego opiekuna,

8. krótkie oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Festiwalu,

9. ważniejsze informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć uczestnika eliminacji,

10. podpis i pieczęć dyrektora placówki.

Na karcie proszę zaznaczyć ewentualne sugestie dotyczące terminu występu, ponieważ po ustaleniu przez organizatora harmonogramu występów i podaniu do publicznej wiadomości, zmiany nie będą dokonywane.

–     Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę akustyczną, instrument klawiszowy  (keyboard), urządzenia odtwarzające, pianino elektroniczne.

–    Organizatorzy nie  pokrywają kosztów podróży i pobytu uczestnikom Festiwalu.

–     Udział w Festiwalu jest bezpłatny.

      Wszelkich informacji związanych z organizacją Festiwalu i Koncertu Laureatów udziela ze strony organizatora:

Renata Gacek – MDK tel. 32 762 92 20,  793 93 13 20.

  1. VII.  ZASADY DOTYCZĄCE PREZENTACJI

       Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania trzech dowolnie wybranych kolęd  i pastorałek, soliści i duety – dwóch; w tym obowiązkowo jednej tradycyjnej polskiej, a ilość wykonywanych zwrotek należy ograniczyć do trzech.

–      Dopuszcza się możliwość wykonania jednej kolędy zagranicznej.

–      Uczestnicy poprzednich edycji zobowiązani są do prezentacji nowego repertuaru.

–      Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego, półplayback – u. /nie dopuszcza się wykorzystania pełnego playbacku/

–     W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany  a’capella.

–    Czas prezentacji nie może przekroczyć: 10 minut – soliści i duety, 15 minut – zespoły, chóry.

–    Utwory podane na kartach uczestnictwa są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.

–    Informacje podane w karcie zgłoszenia powinny być przemyślane.

–     Niezastosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu powoduje dyskwalifikację.

 VIII. PRZEBIEG FESTIWALU

–   Festiwal składa się z trzech etapów.

–   Etap pierwszy – szkolny  powinien  być zakończony do dnia 30 listopada 2014r.

–   Do drugiego etapu wchodzą najlepsi uczestnicy przesłuchań eliminacyjnych z pierwszego etapu zgłoszeni na kartach uczestnictwa w wymaganym terminie, nie więcej jednak niż dwóch przedstawicieli tej samej kategorii wiekowej z danej placówki. Kandydaci występują w porządku ustalonym przez organizatorów i podanym do publicznej wiadomości w terminie do dnia   8 grudnia 2015r. na stronie Młodzieżowego Domu Kultury www.mdk.jaw.pl   oraz pod numerem telefonu organizatora.

–    Do etapu trzeciego przechodzi automatycznie laureat GRAND PRIX oraz inni laureaci nominowani przez jury – w liczbie ustalonej przez Biuro Festiwalu Miedzynarodowego.

IX.    REGULAMIN JURY

 –  Skład jury II etapu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej MDK  Jaworzno (www.mdk.jaw.pl)   do dnia 10  grudnia 2015r

–  W skład jury wchodzą osoby niezwiązane bezpośrednio z uczestnikami eliminacji.

–  Jury ocenia prezentacje wg obowiązujących na konkursach wokalnych kryteriów oceny.

–  Oceny jury są jawne.

–   Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.

–  Jury przesłuchań eliminacyjnych nie może dopuścić do finału więcej uczestników niż wynika to    z ilości miejsc przyznanych przez Biuro Festiwalu na dany rejon eliminacji. 

–  Ilość przyznanych miejsc w Festiwalu Międzynarodowym będzie ogłoszona przed rozpoczęciem przesłuchań.

 

X. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

– Powołane przez Organizatorów jury może przyznać:

– GRAND PRIX FESTIWALU

– trzy nagrody /I, II, III miejsce/ w poszczególnych kategoriach wiekowych

– wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych

– Niezależnie od w/w nagród mogą być ufundowane dodatkowe nagrody specjalne: np. Nagroda Prezydenta m. Jaworzna i inne.

–  Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego Koncertu Laureatów    /9 stycznia 2016r./.

–  Organizatorzy nie przewidują dostarczania nagród i dyplomów  w przypadku nieobecności laureata podczas Koncertu, bądź nieodebrania podziękowań w trakcie przesłuchań  eliminacyjnych.

–   Wszyscy uczestnicy eliminacji i przesłuchań finałowych otrzymują dyplomy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *