KRYTERIA REKRUTACJI

KRYTERIA REKRUTACJI

Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw

(Dz. U. z2014 r. poz. 7) Szczegółowe kryteria znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI.

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Treść oświadczenia Czytelny podpis wnioskodawcy

Świadoma/-y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych,

oświadczam, że dane zawarte we wniosku i jego załącznikach są zgodne z prawdą.

 

Oświadczam, że stan zdrowia kandydata pozwala na jego udział w zajęciach.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002

r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami):

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i jego załącznikach;

2) wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska kandydata na liście osób przyjętych

i nieprzyjętych na zajęcia.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

1) administratorem danych osobowych zawartych we wniosku i jego załącznikach jest

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie;

2) dane osobowe będą przetwarzane w związku z rekrutacją i udziałem w zajęciach

prowadzonych w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie;

3) przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania;

4) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawą z dnia

6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami), w przypadku przyjęcia kandydata

na zajęcia, wyrażam zgodę na publikację jego wizerunku na stronie internetowej

Młodzieżowego Domu Kultury w Jaworznie oraz w materiałach promocyjnych placówki.

 

W przypadku przyjęcia kandydata na zajęcia, wyrażam zgodę na jego udział w zajęciach pod patronatem MDK odbywających się na terenie budynku placówki oraz jego okolicach w ustalonych przez nauczyciela prowadzącego terminach.

 

UWAGA! Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie MDK w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2.

Data złożenia wniosku w sekretariacie MDK (wpisuje pracownik sekretariatu):

 

 Terminarz rekrutacji na zajęcia stałe – do pobrania: TERMINARZ REKRUTACJI

TERMINARZ REKRUTACJI NA ZAJĘCIA STAŁE

prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie

w roku szkolnym 2017/ 2018

REKRUTACJA

Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia w ramach pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego: od 2 maja do 23 czerwca 2017 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia w ramach drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego :

od 26 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.

JEŻELI PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO LUB W PRZYPADKU ZWOLNIENIA SIĘ MIEJSCA WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA MOŻNA SKŁADAĆ PO UPŁYWIE WYŻEJ WYZNACZONYCH TERMINÓW.