PROGRAM WYCHOWAWCZY 2017/18

PROGRAM WYCHOWAWCZY  MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W JAWORZNIE                                                                  na ROK SZKOLNY 2017/2018

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU
Podstawę do sporządzenia niniejszego programu stanowią następujące akty prawne:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 48,art. 54, art. 72).
2. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej (z dnia 21 maja 2001 r.), na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.
3. Ustawa – Karta Nauczyciela.

CELE PROGRAMU:
1. Stworzenie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi intelektualnemu wychowanków i zapewnienie im rozwoju wszystkich sfer osobowości poprzez bogatą
i zróżnicowaną ofertę zajęć.
2. Promowanie szacunku dla każdego człowieka i jego godności osobistej, tolerancji dla inności oraz sprawiedliwości społecznej. Kształtowanie uniwersalnych wartości oraz wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
3. Realizacja założeń programu wychowawczego i programu profilaktyki uwzględniającego także: potrzeby wychowawcze wychowanków, promocję szacunku dla innych ludzi i dla siebie, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zasady przestrzegania bhp podczas zajęć.
4. Motywowanie wychowanków do wysiłku i pracy nad sobą. Dostrzeganie i prawidłowa ocena ich osiągnięć. Inspirowanie młodzieży poprzez organizację festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw.
5. Wpływ poprzez działania wychowawcze na: wychowanie do życia w rodzinie, promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie patologiom i uzależnieniom oraz przeciwdziałanie agresji.
6. Wspólne uczestnictwo, uczniów, rodziców i nauczycieli-instruktorów w spójnych
i jednolitych działaniach placówki.
7. Systematyczne rozpoznawanie potrzeb w zakresie opieki nad uczniami i zapewnienie im odpowiednich form pomocy. Współpraca z osobami i instytucjami powołanymi do udzielania pomocy. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz lokalnymi mediami.
8. Monitorowanie efektów działań wychowawczych i opiekuńczych. Wprowadzanie niezbędnych zmian.
9. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie zajęć i imprez organizowanych przez placówkę.
10. Poszerzenie wiedzy wykraczającej poza podstawę programową szkół poprzez działalność kół o charakterze artystycznym i naukowym.
11. Wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości
w duchu miłości, tolerancji, mądrości, szacunku dla siebie i innych ludzi, kreatywności oraz odpowiedzialności za swoje życie.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
1. Organizowanie i prowadzenie zajęć w stałych kołach zainteresowań.
2. Organizacja imprez otwartych dla dzieci i młodzieży.
3. Imprezy i zajęcia ułatwiające wzajemne poznanie i integrację grupy wychowanków z różnych kół zainteresowań.
4. Organizowanie konkursów, uroczystości według pomysłów wychowanków
5. Aktywne metody wychowania i nauczania (np. gry, konkursy, zabawy, wycieczki, praca twórcza, rozwiązywanie problemów).
6. Kształtowanie wzajemnych relacji interpersonalnych wychowanków w zakresie: koleżeństwa, przyjaźni, uczciwości, zaufania, budowania udanych relacji z ludźmi.
7. Różne formy aktywności wychowanków w zależności od specyfiki zajęć. Gromadzenie
i przyswajanie informacji na określony temat. Analizowanie i wykorzystywanie zebranych wiadomości. Samodzielne wykonywanie określonych zadań, ćwiczenie umiejętności. Działania twórcze.
8. Kultywowanie tradycji i obrzędowości.
9. Prezentacje wyników pracy, pokazy, wystawy, strona internetowa itp.
10. Działania na rzecz właściwej komunikacji i współpracy z rodzicami, szkołami, placówkami oraz mediami itp.
11. Organizacja spotkań z przedstawicielami policji, służby zdrowia i innych instytucji w ramach działań wychowawczych.
12. Działania profilaktyczne przeciwdziałania agresji, patologiom społecznym i uzależnieniom.
13. Poszukiwanie możliwości nawiązywania kontaktów z nowymi instytucjami oraz osobami, które mogą przyczynić się do zwiększenia aktywności placówki w środowisku lokalnym.
14. Wykorzystanie w jak największym stopniu zasobów środowiska lokalnego do wzbogacania i rozwijania wiedzy i umiejętności wychowanków.
15. Wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny zapewniać pomoc
i wsparcie w rozwiązywaniu skomplikowanych sytuacji wychowawczych dzieci i młodzieży.
16. Organizowanie wyjazdów (wyjść) na wydarzenia kulturalne, sportowe w celach integracji ze środowiskiem lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim.
17. Wyrabianie poczucia ładu i estetyki (podczas zajęć, przerw, imprez) poprzez działania w zakresie utrzymania porządku i czystości.

Zadania Cele pośrednie Sposoby realizacji Odpowiedzialni Dokumentacja Termin
Tworzenie klimatu pracy twórczej dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Odkrywanie, rozwijanie promowanie talentu wychowanków MDK.

 

Rozwijanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej.

Kształtowanie zainteresowań dzieci.

 

Organizowanie zajęć artystycznych, naukowych i sportowych.

 

Przygotowanie młodzieży do udziału
w różnorodnych konkursach i olimpiadach.

 

Organizacja konkursów dla wychowanków zgodnie z ich zaintersowania-
mi.

 

Organizowanie bardziej urozmaiconych form zajęć (wyjścia, wycieczki, zajęcia w plenerze, itp.)

 

Motywowanie wychowanków do systematycznego udziału
w zajęciach.

 Dyrektor,

 nauczyciele

 

Dzienniki zajęć

 

 

 

Karty zgłoszeń

 

 

 

 

 

Protokoły

Według harmonogramu  
Udział  w pokazach  i wystawach przygotowanych przez młodzież
z MDK i innych placówek.

 

Organizacja wystaw, pokazów, występów; aktualizacja strony MDK.

 

Współpraca
z innymi placówkami.

Współpraca
z mediami – koło dziennikarskie.

Dyrektor, nauczyciele Dzienniki zajęć, dokumentacja konkursów i wystaw Wg harmonogramu
Pogłębianie
i poszerzanie wiedzy, wykraczającej poza szkolne programy nauczania.

 

Zbudowanie założeń programowych, których treści poszerzają szkolne programy nauczania
i wykraczają poza ich zakres.

 

Rozwijanie turystyki i krajoznawstwa (organizacja wycieczek dla wychowanków).

Dyrektor, nauczyciele

Dzienniki zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty
wycieczek

Według harmonogramu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kształtowanie właściwych postaw poprzez wspieranie rozwoju każdego wychowanka jako niepowtarzalnej jednostki. Budowanie w nim poczucia własnej wartości. Zachęcanie do planowania oraz realizacji własnego rozwoju. Placówka pełni rolę profilaktyczną, opiekuńczą i kompensacyjną wobec dzieci
i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo.

 

Niwelowanie wszelkich nieodpowiednich zachowań, postaw zgodnie
z programem profilaktycznym.

 

 

 

 

 

 

Propagowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu
z naciskiem na profilaktykę zgodnie
z programem profilaktycznym MDK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerancja wobec inności.

 

W placówce

realizowany jest program działań profilaktycznych.

 

W placówce dzieci
i młodzież przebywają pod opieką osób z przygotowaniem pedagogicznym, które pełnią wobec nich funkcje wychowawcze.

 

W MDK dzieci
i młodzież nie są narażone na kontakt
z patologią

społeczną.

 

Zajęcia prowadzone
w MDK pokazują dzieciom
i młodzieży twórczy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu, przez co uwrażliwiają na właściwy rodzaj funkcjonowania.

 

Zachęcanie do udziału
w spektaklach, konkursach, imprezach
o charakterze profilaktycznym.

 

W zajęciach mogą brać udział dzieci
i młodzież niepełnosprawna i upośledzona, co wskazuje na równość szans.

 

Dyrektor, nauczyciele, kadra pomocnicza

 

 

 

 

 

 

 

 

Akta osobowe pracowników, dzienniki zajęć,

karty zgłoszeń uczestników.

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu całego roku, zgodnie z grafikiem zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu oraz jej związkach
z kulturą narodową
i europejską.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umożliwienie wychowankom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 

 

 

 

 

 

Programy zajęć obejmują swą tematyką zagadnienia patriotyczne.

 

W trakcie zajęć realizowane są zagadnienia patriotyczne oraz kształtowane są postawy obywatelskie.

 

Z okazji świąt państwowych i religijnych przygotowywane są specjalne prace, gazetki, uroczystości.

 

W wychowankach wyrabiane jest poszanowanie dla własnego państwa, symboli narodowych, pamiątek historycznych.

 

Dyrektor, nauczyciele, Samorząd Wychowanków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzienniki zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie szacunku do dziedzictwa kulturowego Polski, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Realizowane na zajęciach zagadnienia, wykraczają poza dziedzictwo kulturowe Polski.

Podczas realizacji założeń programowych, nauczyciele czerpią ze źródeł kultur wschodnich i zachodnich.

 

Dyrektor, nauczyciele Dzienniki zajęć, wystawy, pokazy,

Strona internetowa MDK

Przez cały rok
Uczenie umiejętności współpracy
 w grupie, przestrzegania zasad samorządności oraz postawy współodpowiedzialności za efekt prezentacji całego zespołu / koła.
Umożliwienie młodzieży współdecydowa-nia w doborze treści programowych i sposobach ich realizacji.

 

 

 

Uczestnicy zgłaszają własne propozycje tematyki zajęć. Podają pomysły organizacji imprez, konkursów, wystaw, itd.

 

Nauczyciele Dzienniki zajęć Cały rok
Rozwijanie samorządności wychowanków. Rozwijanie działalności Samorządu Wychowanków.

 

Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie placówki.

 

Rozwijanie inicjatywy, wyrabianie poczucia wartości
i przydatności indywidualnego
i grupowego działania na rzecz placówki i środowiska lokalnego (organizowanie zbiórek na cele społeczne i charytatywne, współudział
w organizowaniu różnych imprez
w placówce).

 

Opiekun SW Regulamin w formie pisemnej, Sprawozdanie
z działalności SW
Cały rok
Integracja grupy. Organizowanie zajęć umożliwiających integrację grupy na poszczególnych zajęciach. Nauczyciele Dziennik zajęć Cały rok,
z naciskiem na początek roku szkolnego.
Dbanie o promocję MDK.

Popularyzacja

placówki i jej dorobku w środowisku lokalnym.

 

 

Promowanie działań MDK
w środowiskach szkolnych i poza nimi.

 

 

 

Nauczyciele pracujący w MDK utrzymują kontakt z placówkami szkolnymi.

 

Prowadzenie strony internetowej, która prezentuje działalność i osiągnięcia MDK.

Reklama zajęć organizowanych przez  MDK w innych szkołach i placówkach (przygotowanie folderów, ulotek, wizytówek, plakatów zachęcających do udziału
w zajęciach).

 

Nauczyciele MDK biorą udział
w Ogólnopolskich Sejmikach Placówek Wychowania Pozaszkolnego
w celu ciągłego doskonalenia
i dokształcania się.

 

Zachęcanie rodziców do współtworzenia wizerunku placówki
i współodpowie-dzialności za jej funkcjonowanie.

 

Współpraca
z lokalnymi mediami.

 

Dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

Strona internetowa MDK, Facebook MDK, ulotki informujące
o zajęciach, imprezach,
organizowa-nych w MDK

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Promowanie osiągnięć wychowanków. Przekazywanie informacji o działalności  MDK i osiągnięciach jego wychowanków do prasy, radia i telewizji.

 

Dyrektor Archiwum placówki Na bieżąco
Wspólne uczestnictwo rodziców
i nauczycieli -instruktorów
w spójnych i jednolitych działaniach placówki.
Angażowanie rodziców w życie placówki. Zapoznanie rodziców
z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi placówki.

Organizowanie wspólnych z wychowankami i ich rodzicami różnych form życia społecznego, rozwijającego jednostki
i integrujące zespół wychowanków.

Współdziałanie
z rodzicami w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych.

Organizowanie indywidualnych i wspólnych spotkań
z rodzicami

Współpraca nauczycieli-instruktorów
z Radą Rodziców.

Angażowanie rodziców w działania związane z modyfikacją oferty MDK.

Dyrektor, nauczyciele  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco
Kształtowanie osobowości wychowanków.

 

 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialno-ści oraz kształtowanie poczucia ładu i porządku podczas zajęć i przerw.

 

 

Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji, służby zdrowia itp.

Nauka odpowiedzialności za siebie i za grupę. Wyrabianie wrażliwości, życzliwości, rzetelności i odpowiedzialności.

 

Praca nad własnym charakterem, poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka.

 

Kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny, odpowiedzialności za słowo i podejmowania właściwych decyzji.

 

Kształtowanie postaw świadomego i odpowiedzialne
go odbioru mediów oraz umiejętnego korzystania ze zdobyczy techniki i technologii.

 

Nauczyciele   Na bieżąco
Tworzenie odpowiedniego klimatu pracy. Stwarzanie klimatu zaufania, szacunku i życzliwości. Poszanowanie godności ucznia i nauczyciela.

 

Kształtowanie szacunku wobec pozostałych pracowników.

 

Tworzenie atmosfery życzliwości i otwartości dla drugiego człowieka.

 

Rozpoznanie problemów wychowanków
i ewentualna pomoc.

 

Kształtowanie postawy tolerancji wobec niepełnosprawno-ści.

 

Otaczanie opieką wychowanków rozpoczynających zajęcia
w placówce, umożliwiając im adaptację
w nowych warunkach.

 

Nauczyciele, dyrektor   Cały rok