PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY  

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W JAWORZNIE

ROK SZKOLNY 2018 / 2019

Podstawa prawna

 

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72.
 2. Konwencja o Prawach Dziecka – art..3, art. 19, art. 33.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. Poz.1249).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. Z 2017 r. poz. 649) – 4.
 5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 r. poz. 59) – art. 26, art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3.
 6. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 10 ust. 1 pkt 5. art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31. 01. 2002 roku dot. ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 10, poz. 96 )
 8. Ustawa o systemie oświaty (zapis postulujący wprowadzeni programów profilaktycznych , Dz. U. tekst jednolity z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm. ) 
 9. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24. 04. 1997 roku ( Dz. U. Nr 75, poz. 468 )
 10. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19. 08. 1994 roku ( Dz. U. Nr 111, poz. 535 )
 11. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu z dnia 09. 11. 1995 roku ( Dz. U. Nr 10, poz. 55 )
 12. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  z dnia 26.
 13. 1982 r. ( Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w  sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół  (Dz. U. Nr 51, poz. 458 )
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego
  dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.
  z 2017 r. poz 356).
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114 )
 17. Ustawa – Karta Nauczyciela

Program wychowawczo – profilaktyczny adresowany jest do uczestników zajęć MDK, nauczycieli i rodziców. Uwzględnia edukację członków Rady Pedagogicznej, jak
i pedagogizację rodziców. Program zawiera propozycje tematyczne, których realizacja przewidziana jest w trakcie zajęć zespołów, zebraniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej oraz spotkaniach z rodzicami.

Nauczyciele MDK są zobowiązani do realizowania programu wychowawczo
– profilaktycznego, do stworzenia bezpiecznego i przyjaznego klimatu pracy oraz przekazywania wiedzy w sposób fachowy i czytelny.

            Założenia programu

 1. Treści i działania o charakterze wychowawczym formułowane są
  z uwzględnieniem definicji wychowania w określonej ustawie – Prawo oświatowe,
  wg której jest ono wspieraniem dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacnianym i uzupełnianym poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.
  2. Działania profilaktyczne rozumiane jako ukształtowanie młodego człowieka do funkcjonowania w społeczeństwie, zapobieganie występowaniu niepożądanych procesów i zjawisk, określanych jako przejawy patologii życia społecznego; jako system działań wzmacniających lub podtrzymujących różne, dodatnie społecznie postawy uczniów w toku wychowania, realizowane podczas działalności edukacyjnej
  i w postaci różnych odrębnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych.
  3. Tworzenie Programu Profilaktyczno – Wychowawczego w MDK zostało poprzedzone diagnozą potrzeb naszych wychowanków, ich problemów, możliwości oraz uwarunkowań otoczenia.
  4. Działania wychowawczo – profilaktyczne w MDK powinny koncentrować się
  na wzmacnianiu czynników chroniących:
  a. rozwijanie zainteresowań wychowanków oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym (zainteresowanie nauką szkolną);
  b. wspomaganie rozwoju moralnego wychowanków (poszanowanie norm, wartości
  i autorytetów);
      c. stwarzanie wychowankom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: kół zainteresowań, zespołów sportowych, muzycznych, itp. (przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej);
      d. wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych (silna więź emocjonalna z rodzicami).
  5. Działalność wychowawczo – profilaktyczna MDK pozostaje w ścisłym związku
  z działalnością wychowawczo – profilaktyczną w środowisku lokalnym, gdyż środowisko odgrywa ważną rolę w kształtowaniu osobowości wychowanków. Pomocne jest w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby działania odniosły właściwy skutek pracownicy MDK współpracują z następującymi instytucjami:
      a. placówki kulturalno-oświatowe (MCKiS, Biblioteka Publiczna, i inne),
      b. uczestnictwo w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym,
      c. udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe,
      d. uczestnictwo w seansach filmowych o charakterze wychowawczo – profilaktycznym;
      e. placówki oświatowo-opiekuńcze (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
      f. pomoc wychowankom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce,
      g. pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych i patologicznych, 
      h. udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
      i. udział w prelekcjach organizowanych przez psychologów, pedagogów; 

            PROCEDURY OSIAGANIA CELÓW:
            1. Organizowanie i prowadzenie zajęć w stałych kołach zainteresowań.
            2. Organizacja imprez otwartych dla dzieci i młodzieży.
            3. Imprezy i zajęcia ułatwiające wzajemne poznanie i integrację grupy wychowanków           z różnych kół zainteresowań.
            4. Organizowanie konkursów, uroczystości według pomysłów wychowanków.
            5. Aktywne metody wychowania i nauczania (np. gry, konkursy, zabawy, wycieczki,      praca twórcza, rozwiązywanie problemów).
            6. Kształtowanie wzajemnych relacji interpersonalnych wychowanków w zakresie:         koleżeństwa, przyjaźni, uczciwości, zaufania, budowania udanych relacji z ludźmi.
            7. Różne formy aktywności wychowanków w zależności od specyfiki zajęć.             Gromadzenie i przyswajanie informacji na określony temat. Analizowanie
            i wykorzystywanie zebranych wiadomości. Samodzielne wykonywanie określonych    zadań, ćwiczenie umiejętności. Działania twórcze.
            8. Kultywowanie tradycji i obrzędowości.
            9. Prezentacje wyników pracy, pokazy, wystawy, strona internetowa itp.
            10. Działania na rzecz wlaściwej komunikacji i współpracy z rodzicami, szkołami,        placówkami oraz mediami itp.
            11. Organizacja spotkań z przedstawicielami policji, służby zdrowia i innych instytucji         w ramach działań wychowawczo – profilaktycznych.
            12. Działania profilaktyczne przeciwdziałania agresjii, patologiom społecznym
            i uzależnieniom.
            13. Poszukiwanie możliwości nawiązywania kontaktów z instytucjami oraz osobami,         które mogą przyczynić się do zwiększania aktywności placóki w środowisku     lokalnym.
            14. Wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego do wzbogacania i rozwijania       wiedzy i umiejetności wychowanków.
            15. Wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny zapewniać pomoc             i wsparcie w rozwiązywaniu skomplikowanych sytuacji wychowawczych dzieci
            i młodzieży.
            16. Organizowanie wyjazdów (wyjść) na wydarzenia kulturalne, sportowe w celach integracji ze środowiskiem lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim.
            17. Wypracowanie poczucia ładu poprzez działania w zakresie porządku i czystości.

            Cel główny programu

            Przygotowanie uczniów do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, ułatwiającymi kontakt z innymi ludźmi i radzenie sobie z samym sobą.

             Cele szczegółowe

 1. Wychowanek potrafi współdziałać w zespole
 2. Wychowanek potrafi efektywnie komunikować się, podejmować decyzje, radzić sobie ze stresem
 3. Wychowanek pogłębia i wzmacnia naturalne systemy wsparcia: koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie, uczciwość
 4. Wychowanek prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia
 5. Wychowanek potrafi podejmować decyzje związane z zażywaniem alkoholu i środków odurzających
 6. Wychowanek posiada umiejętności interpersonalne: chronienie siebie w sytuacji nacisku grupowego, empatia, budowanie udanych relacji z ludźmi
 7. Wychowanek potrafi rozwiązywać problemy
 8. Wychowanek potrafi radzić sobie z trudnościami wieku młodzieńczego
 9. Wychowanek zna własne prawa, potrafi ich bronić
 10. Wychowanek potrafi skutecznie odmawiać (asertywność)
 11. Bezpieczeństwo w domu, w szkole, na ulicy, podczas zabaw
 12. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich u wychowanków
 13. Wychowanek poznaje profilaktykę poprzez sztukę
 14. Wychowanek jest tolerancyjny wobec innych
 15. Rozwijanie kompetencji cyfrowych wychowanków

 

Zadania do zrealizowania Formy realizacji zadań Osoba odpowiedzialna Ewaluacja
 

Wychowanek potrafi współdziałać w zespole 

Organizowanie imprez, zajęć sportowych, wycieczek Wycieczki, konkursy, imprezy Nauczyciele, organizatorzy wycieczek Rozmowy
z wychowankami, wyłonienie laureatów
Przygotowywanie przez wychowanków materiałów pomocniczych do zajęć Tworzenie materiałów wg pomysłów wychowanków Nauczyciele Prezentacja dzieła końcowego
Popularyzowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej Tworzenie systemu pomocy koleżeńskiej Nauczyciele Sprawdzenie wyników wychowanków
Przygotowywanie uroczystości MDK Organizowanie uroczystości wg pomysłów wychowanków Organizatorzy uroczystości, Prezentacja dzieła końcowego
Pełnienie funkcji
w samorządzie MDK
Pełnienie funkcji Nauczyciele Rozmowy
z wychowankami
 

Wychowanek potrafi efektywnie komunikować się, podejmować decyzje, radzić sobie ze stresem

 

Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, komunikacji (sztuka negocjacji i prowadzenia rozmów) Ćwiczenia na zajęciach „komunikacja interpersonalna” Nauczyciele Rozmowy
z wychowankami
Planowanie przyszłości dotyczącej dalszego kształcenia, wyboru zawodu Zajęcia wychowawcze Nauczyciele Sondaże
Stosowanie ćwiczeń ułatwiających radzenie sobie ze stresem Zajęcia w zespołach Nauczyciele Ankiety
 

Wychowanek pogłębia i wzmacnia naturalne systemy wsparcia: koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie, uczciwość

 

Przedstawienie pozytywnych
i negatywnych postaci
Charakterystyka postaci, zajęcia przedmiotowe Nauczyciele Rozmowy
z wychowankami
Stosowanie wartości moralnych zgodnie
z obowiązującymi prawami
i tradycją
Zajęcia wychowawcze Nauczyciele Rozmowy
z wychowankami
 

Wychowanek prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia

 

Wzbogacenie wiedzy na tematy związane z higieną pracy i nauki, higieną psychiczną i osobistą Zajęcia przedmiotowe Nauczyciele Ankiety, rozmowy
z wychowankami
Promowanie aktywnych form wypoczynku Zajęcia sportowe, wycieczki Nauczyciele Rozmowy
z wychowankami
 

Wychowanek potrafi podejmować decyzje związane z zażywaniem alkoholu i środków odurzających

 

Wprowadzenie zasad obowiązujących w MDK dotyczących zażywania alkoholu, narkotyków, nikotyny Zapoznanie wychowanków
z regulaminem MDK
Nauczyciele Ankiety, tabela obserwacji zachowania wychowanków
Poszerzanie wiedzy o środkach psychoaktywnych przy pomocy mediów (TV, radio, Internet, prasa, itp.) Podanie ciekawych propozycji, programów, stron w Internecie, itp Nauczyciele Rozmowy
z wychowankami
 

Wychowanek posiada umiejętności interpersonalne: chronienie siebie w sytuacji nacisku grupowego, empatia, budowanie udanych relacji z ludźmi

 

Uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych
i społecznych, np. umiejętność radzenia sobie ze stresem, nawiązywania
i podtrzymywania dobrych kontaktów z ludźmi, odpieranie presji otoczenia
i grupy rówieśniczej
Zajęcia warsztatowe, zajęcia wychowawcze Nauczyciele Ankiety, rozmowy
z nauczycielami
 

Wychowanek potrafi rozwiązywać problemy

 

Motywowanie do podejmowanie osobistych wyborów i postanowień przez wychowanków Zajęcia warsztatowe Nauczyciele Rozmowy
z wychowankami
 

Wychowanek potrafi radzić sobie z trudnościami wieku młodzieńczego

 

Wprowadzenie fragmentów Programu Wychowania Zdrowotnego podczas zajęć wychowawczych Zajęcia warsztatowe Nauczyciele Rozmowy
z wychowankami
Stworzenie systemów wsparcia dla młodzieży poprzez zintegrowanie społeczności MDK

 

Zajęcia w zespołach Nauczyciele  

Rozmowy
z wychowankami

 

 

Wychowanek zna własne prawa, potrafi ich bronić

 

Poszerzenie wiedzy wychowanków na temat własnych praw i obowiązków Zaznajomienie wychowanków
z prawami
i obowiązkami wychowanka
Nauczyciele Rozmowa
z wychowankami
 

 

Wprowadzenie fragmentów ważnych dokumentów opisujących prawa człowieka

 

Praca z tekstem przewodnim (konstytucja RP, Prawa Człowieka, Prawa Dziecka, itp) Nauczyciele Sprawdzenie wiedzy wychowanków
 

Wychowanek potrafi skutecznie odmawiać (asertywność)

 

Promowanie postaw asertywnych w stosunkach międzyludzkich Przeprowadzanie zajęć na temat zachowań asertywnych Nauczyciele Ankieta
Wyrabianie nawyku poszukiwania kompromisu
w sytuacjach „gorących tematów” (kształcenie postaw asertywnych)
Trening asertywności; drama, burza mózgów, dyskusje Nauczyciele Rozmowy wychowankami
 

Bezpieczeństwo w domu, w szkole, na ulicy, podczas zabaw

 

 

Pogadanka na temat bezpieczna droga do szkoły, zajęcia w terenie

1.                Znajomość pięciu zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

2.                Wdrażanie do przestrzegania znaków drogowych

 

 

Nauczyciele Obserwacja
Bezpieczne korzystanie
z wszelkich urządzeń
Umiejętność bezpiecznego korzystania z nie -których urządzeń elektrycznych oraz innych niebezpiecznych urządzeń, z którymi styka się dziecko Nauczyciele Obserwacja
Rady na bezpieczne ferie
i wakacje
Świadomość dotycząca takiego zachowania się, by wakacje, ferie były bezpieczne i zdrowe Nauczyciele Analiza dzienników
Pogadanki na temat bezpiecznego korzystania
z Internetu
Świadomość dotycząca bezpiecznego korzystania z Internetu Nauczyciele Obserwacja

 

 

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

 

 

Ukazanie roli jednostki
w formowaniu dobrego społeczeństwa.

Pogadanki dotyczące odpowiednich postaw obywatelskich, codziennych zachowań, poglądów. Nauczyciele Rozmowy
z wychowankami
Przybliżenie historii Polski poprzez sztukę. Organizowanie spektakli dotyczących historii Polski.
Pokazy filmów
z wątkiem historycznym.Organizowanie wyjść
na sztukę lub do kina
na pokazy związane
z historią.
Nauczyciele Dyskusje, ankiety, recenzje pisane przez widzów

 

 

Wychowanek poznaje profilaktykę poprzez sztukę.

 

Oganizacja spektakli
o charakterze profilaktycznym.
Wspólne wymyślenie scenariusza, wymiana idei Nauczyciele Adnotacje
w dziennikach
Udział w zajęciach artystycznych z tłem profilaktycznym. Warsztaty np.: aktorskie z odgrywaniem ról
o tematyce profilaktycznej
Nauczyciele Adnotacje
w dziennikach
Czerpanie inspiracji
z dziedziny profilaktyki
z filmów lub spektakli.
Wyjścia do kina lub teatru. Zaproszenie grupy teatralnej na występ do MDK. Nauczyciele Rozmowy
z wychowankami, recenzje spektakli lub filmów

 

 

Wychowanek uczy się tolerancji i akceptacji

 

Wychowanie uczniów do tolerancji wobec różnorodności w dobie globalnej wioski
i multikulturowego świata.
Oglądanie filmów dotyczących różnorodności ras, wyznań, kultur. Nauczyciele Rozmowy
z wychowankami
Udział w akcjach, zajęciach dotykajacych problemu tolerancji i akceptacji drugiego człowieka. Warsztaty np.: aktorskie z odgrywaniem ról
o tematyce tolerancji, empatii oraz akceptacji  wobec innych.
Nauczyciele Sprawozdania semestralne
Szukanie wspólnych cech ludzi bez względu na kolor skóry, wyznanie czy status społeczny. Rozmowy z uczniami dotyczące rasizmu, uprzedzeń. Nauczyciele Adnotacje
w dziennikach

 

 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych wychowanków

 

Wspomaganie poprawnego rowijania kompetencji cyfrowych wychowanków. Udział w warsztatach. Nauczyciele Adnotacje
w dziennikach
Udział w zajęciach artystycznych pogłębiających tematykę tolerancji i akceptacji drugiego człowieka w świecie wirtualnym. Warsztaty np.: aktorskie z odgrywaniem ról
o tematyce tolerancji, empatii oraz akceptacji  wobec innych.
Nauczyciele Adnotacje
w dziennikach. Sprawozdania semestralne
Uświadomienie istnienia pozytywów ale i zagrożeń
ze strony świata wirtualnego.
Informowanie o ochronie danych osobowych. Nauczyciele Adnotacje
w dziennikach.
Ankiety

 

 

 

 

Instrukcja postępowania w przypadku kradzieży wśród uczniów:

 

 1. Nauczyciel/Dyrektor zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczeń szkolnych (klasy lekcyjne, szatnie), w których znajdują się rzeczy osobiste ucznia, w celu            ochrony ich przed kradzieżą.
 2. Nauczyciel/wychowawca zobowiązany jest do zobligowania rodziców, aby poinstruowali swoje dzieci o nie przynoszeniu na teren szkoły rzeczy o dużej wartości.
 3. Poszkodowany po ujawnieniu kradzieży zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela/pracownika. Pracownik sporządza notkę służbową oraz informuje           Dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 4. Pracownik będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu Dyrektora. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa (przedmioty kradzieży itp.) oraz ustala      okoliczności zdarzenia. Sporządza z przebiegu postępowania notkę służbową, którą            przedstawia Dyrektorowi.
 5. Pracownik oraz Dyrektor nie ma prawa szmoczynnie wykonywać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla
 6. Dyrektor zobowiązany jest zgodnie z art. 304 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Z 1997 r., Nr 89, poz. 555 z późn. zm. ) o podejrzeniu    dokonania przestępstwa do powiadomienia policji lub prokuratury, a w przypadku gdy       uczeń nie ukończył 17 roku życia policji lub sądu rodzinnego (art. 4 ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – Dz. U. z 2002 r., Nr 11,         109 z późn. zm.).
 7. W przypadku nieobecności Dyrektora w szkole, a także poza terenem szkoły (zielona szkoła, wycieczka) wykonywanie obowiązków służbowych spoczywa na nauczycielu,     wychowawcy, pedagogu lub innej wyznaczonej osobie tj.: powiadomienie Policji,     Sądu Rodzinnego i Nieletnich lub Prokuratury zgodnie z art. 4 ustawy z 26      października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r.,      Nr        11, poz. 109 późn. zm.) oraz art. 304 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks      postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
 8. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia poszkodowanego, jak i ucznia sprawcy są natychmiast o zdarzeniu informowani oraz wezwani do stawiennictwa w szkole.
 9. Niezależnie od postępowania Dyrektora Szkoły poszkodowany lub rodzic poszkodowanego (opiekun prawny) decyduje o osobistym zawiadomieniu Policji.
 10. Uczeń, któremu zostaje udowodniona kradzież ponosi konsekwencje w postaci:

– zwrotu zagrabionego mienia (do odpowiedzialności pociągnięci są rodzice lub prawni opiekunowie)

– obniżenia oceny ze sprawowania zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce

– pracy na rzecz szkoły

– innych kar przewidzianych w regulacjach wewnętrznych.