PROGRAM WEWNĘTRZNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI na lata 2015/16 – 2019/20

 

PROGRAM WEWNĘTRZNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY im. JAWORZNIAKÓW W JAWORZNIE

NA LATA 2015/2016 – 2019/2020

 Zespół do spraw WDN:

 Katarzyna Górecka

Barbara Koczur

Konstancja Zarzycka

 Podstawa prawna:

 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zmianami).

 1. 41 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)

 

Założenia:

 1. WDN jest aktywnym podejściem nauczycieli i dyrekcji do rozwiązywania  istniejących w placówce problemów i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych w takim zakresie, aby sprostać oczekiwaniom wychowanków i rodziców oraz środowiska lokalnego.
 2. WDN określa odpowiedzialność za funkcjonowanie placówki i wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym.
 3. WDN akcentuje zespołowe uczenie się, w którym ważny jest nie tylko efekt, ale i sam  proces samodoskonalenia się nauczycieli oraz wymiana doświadczeń między
  Cel główny:

 Wzrost efektywności pracy placówki poprzez doskonalenie kadry pedagogicznej.

 Cele szczegółowe:

 Doprowadzenie do spójności doskonalenia zawodowego nauczycieli z potrzebami placówki (podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie wyższego poziomu wykształcenia).

 1. Koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego.
 2. Poznawanie i wdrażanie nowego prawa oświatowego.
 3. Udział w różnych formach dokształcania.
 4. Wzrost kompetencji nauczycieli stażystów.   

Przewidywane efekty:

 Umiejętność wspólnego i racjonalnego rozwiązywania problemów.

 1. Umiejętność wzajemnego komunikowania się.
 2. Wzajemna akceptacja, tolerancja i szacunek.
 3. Umiejętność rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych.                      
 4. Życzliwość i poprawność relacji: nauczyciel – wychowanek, nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – rodzic.

Formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli:

 • studia uzupełniające,
 • studia podyplomowe,
 • kursy kwalifikacyjne,
 • warsztaty metodyczne,
 • kursy,
 • konferencje,
 • szkolenia, narady rady pedagogicznej,
 • konsultacje w zespołach nauczycieli,
 • poczta elektroniczna jako narzędzie komunikacji i wymiany doświadczeń.

 DZIAŁANIA SZKOLENIOWE

LLp.  

Przedsięwzięcia szkoleniowe

 

 

Sposób realizacji

 

Odpowiedzialni

 

1

 

1.

 

Rozpoznanie potrzeb placówki w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz indywidualnych potrzeb pracowników.

 

 

–       rozmowy,

–       dyskusje,

–       ankiety.

 

–       dyrektor,

–       przewodniczący  zespołów.

2

 

2.

 

Przedstawienie nauczycielom ofert szkoleniowych, nadesłanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz inne instytucje.

 

 

–       nawiązanie współpracy z ośrodkami 

szkoleniowymi,

–       prezentacja ofert.

 

–       dyrektor,

–       przewodniczący zespołów.

3

 

 

3.

 

Ustalenie tematyki szkoleń rady pedagogicznej.

Zorganizowanie posiedzeń samokształceniowych na tematy wynikające z  potrzeb i planów pracy zespołów.

 

 

–       określenie tematów szkoleń,

–       nawiązanie współpracy z edukatorami (w miarę potrzeb),

–       organizacja szkoleń na terenie szkoły,

–       przygotowanie referatów.

 

–       rada pedagogiczna,

–       zespół do spraw WDN,

–       wyznaczeni nauczyciele.

 

4

4.

 

Współpraca zespołów, nauczycieli.

 

 

–       wymiana doświadczeń.

 

–       dyrektor,

–       przewodniczący zespołów.

65.  

Obserwacje zajęć – zajęcia koleżeńskie.

 

–       określenie  przedmiotów obserwacji i jej procedury,

–       ocena zajęć,

–       podsumowanie  i  wnioski.

 

 

–       dyrektor,

–       przewodniczący zespołów,

–       rada pedagogiczna.

76.  

Rozwój zawodowy nauczycieli.

 

 

–       pełnienie funkcji opiekuna stażu przez niektórych 

nauczycieli,

–       ustalenie zasad współpracy z podopiecznymi,

–       udzielenie pomocy nauczycielom,

–       przekazywanie informacji zwrotnych na temat wykonywania zadań,

–       wskazywanie źródeł informacji na tematy 

zawodowe,

–       doskonalenie własnego warsztatu pracy.

 

–       dyrektor,

–       opiekunowie stażu,

–       rada pedagogiczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

7.

 

Indywidualne uczestnictwo nauczycieli w kursach

i konferencjach.

–     ustalenie potrzeb placówki i przedstawienie ich nauczycielom,

–     uczestnictwo w kursach, warsztatach, konferencjach,

–     dzielenie się zdobytą wiedzą,

–     wspólne tworzenie nowych rozwiązań, koncepcji.

 

–       dyrektor,

–       nauczyciele.

 

9

8.

Poznawanie literatury metodycznej.

 

–       gromadzenie literatury fachowej. –       dyrektor,

–       rada pedagogiczna.

 

 

9.

 

Promowanie działań MDK w Internecie.

–       przygotowanie wszystkich nauczycieli do administrowania  strony internetowej MDK i profilu MDK na portalu Facebook. –       nauczyciele odpowiedzialni za administrowanie strony internetowej MDK i profilu MDK na portalu Facebook.

 

1

10.

 

Edukacja multimedialna.

 

–       udostępnienie nauczycielom Internetu w placówce,

–       korzystanie z zasobów Internetu przez nauczycieli (poszerzanie własnego warsztatu pracy)

 

 

–       dyrektor.

 

1

11.

 

Działanie zespołów nauczycielskich.

–       propozycja obszarów ewaluacji wewnętrznej,

–       propozycje dotyczące projektów programu wychowawczego, programu profilaktyki, planu pracy placówki, harmonogramu inwentaryzacji oraz poszczególnych sekcji przedmiotowych ( zajęć plastycznych, teatralnych itd.)

 

 

–       dyrektor,

–       przewodniczący zespołów.

1

12.

Analiza zdarzeń krytycznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych).

 

 

–       analiza zdarzeń,

–       wspólne ustalenie ich rozwią­zy­wa­nia;

–       przekazywanie sobie informacji na temat niepokojących zjawisk.

–       dyrektor,

–       nauczyciele.

TEMATYKA KONFERENCJI SZKOLENIOWYCH

 

 

LP.

 

 

TEMATYKA

 

ROK

SZKOLNY

 

UWAGI

 

1.

 

 

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z ZAŻYWANIEM NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (TZW. „DOPALACZY”).

 

 

2015/2016

 
 

2.

 

 

ETYKA W PRACY NAUCZYCIELA.

 

2015/2016

 
 

1.

 

 

BUDOWANIE ADEKWATNEGO POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY.

 

 

2016/2017

 
 

2.

 

 

PATOLOGIE W EDUKACJI XXI WIEKU.

 

2016/2017

 
 

1.

 

 

STYMULOWANIE TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECKA.

 

2017/2018

 
 

2.

 

 

PROGRAMY WŁASNE I AUTORSKIE.

 

2017/2018

 
 

1.

 

 

JAK WSPIERAĆ EMOCJONALNY ROZWÓJ DZIECKA?

 

 

2018/2019

 
 

2.

 

 

ASERTYWNOŚĆ W PRACY NAUCZYCIELA.

 

2018/2019

 
 

1.

 

 

BUDOWANIE WSPÓLNEJ STRATEGII nauczyciela, ucznia i rodzica na rzecz wspierania rozwoju dziecka.

 

2019/2020

 
 

2.

 

 

HIGIENA PSYCHICZNA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY.

 

 

2019/2020

 

 

 

Tematyka realizowana na bieżąco podczas posiedzeń rady pedagogicznej:

– prowadzenie dokumentacji,

– bezpieczeństwo imprez szkolnych a odpowiedzialność nauczycieli,

­– zasady organizacji wyjść i wycieczek,

­– administrowanie strony internetowej MDK i profilu MDK na portalu Facebook.

SZKOLENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI PROWADZONE W INNYCH OŚRODKACH LUB PRZEZ SPECJALISTÓW OŚRODKÓW METODYCZNYCH:

 • konferencje i warsztaty podczas Ogólnopolskich Sejmików Placówek Wychowania Pozaszkolnego,
 • konferencje szkoleniowe prowadzone przez specjalistów RODN „WOM” w  Katowicach.

Ewaluacja WDN

Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli to obszar pracy placówki, wymagający ciągłego usprawniania form i metod pracy, wprowadzenia innowacji i zmian, które mogą usprawnić proces doskonalenia, stąd istnieje konieczność wartościowania tego obszaru pracy szkoły. Celem ewaluacji WDN jest określenie stopnia osiągnięcia za­ło­żo­nych celów oraz usprawnienie i podniesienie jego efektywności.

 

Opracowali: