PROGRAM PROFILAKTYKI 2017/18

 

PROGRAM  PROFILAKTYKI  MŁODZIEŻOWEGO DOMU  KULTURY  ROK SZKOLNY  2017 / 2018

Prosimy o zapoznanie się z programem profilaktyki na bieżący rok szkolny oraz zwrócenie uwagi na podkreślone punkty. Zgodnie z wnioskami ze sprawozdania  z nadzoru pedagogicznego, ewaluacji wewnętrznej, a także oczekiwaniami rodziców wychowanków, prosimy o wdrażanie programu profilaktyki do zajęć stałych, okazjonalnych, harmonogramów wyjazdów.

 Podstawa prawna

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72.
 2. Konwencja o Prawach Dziecka – art..3, art. 19, art. 33.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31. 01. 2002 roku dot. ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 10, poz. 96 )
 4. Ustawa o systemie oświaty ( zapis postulujący wprowadzeni programów profilaktycznych , Dz. U. tekst jednolity z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm. ) 
 5. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24. 04. 1997 roku ( Dz. U. Nr 75, poz. 468 )
 6. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19. 08. 1994 roku ( Dz. U. Nr 111, poz. 535 )
 7. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu z dnia 09. 11. 1995 roku ( Dz. U. Nr 10, poz. 55 )
 8. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  z dnia 26.
 9. 1982 r. ( Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w  sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół  (Dz. U. Nr 51, poz. 458 )
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114 )

 

Program profilaktyki adresowany jest do uczestników zajęć MDK, nauczycieli i rodziców. Uwzględnia edukację członków Rady Pedagogicznej, jak i pedagogizację rodziców. Program zawiera propozycje tematyczne, których realizacja przewidziana jest w trakcie zajęć zespołów, zebraniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej oraz spotkaniach z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele MDK są zobowiązani do realizowania programu profilaktycznego, stworzenia bezpiecznego i przyjaznego klimatu oraz przekazania wiedzy w sposób fachowy
i czytelny.

            Założenia programu

 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowaniu niepożądanych procesów
  i zjawisk, określanych jako przejawy patologii życia społecznego; jako system działań wzmacniających lub podtrzymujących różne, dodatnie społecznie postawy uczniów w toku wychowania, realizowana jest podczas działalności edukacyjnej i w postaci różnych odrębnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych.
  2. Tworzenie Programu Profilaktyki w MDK zostało poprzedzone diagnozą potrzeb naszych wychowanków, ich problemów, możliwości oraz uwarunkowań otoczenia.
  3. Profilaktyka w MDK powinna koncentrować się na wzmacnianiu czynników chroniących:
      a. rozwijanie zainteresowań wychowanków oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym (zainteresowanie nauką szkolną);
      b. wspomaganie rozwoju moralnego wychowanków (poszanowanie norm, wartości
  i autorytetów) ;
      c. stwarzanie wychowankom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: kół zainteresowań, zespołów sportowych, muzycznych, itp. (przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej);
      d. wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych (silna więź emocjonalna z rodzicami).
  4. Działalność profilaktyczna MDK pozostaje w ścisłym związku z działalnością profilaktyczną w środowisku lokalnym, gdyż środowisko odgrywa ważną rolę
  w kształtowaniu osobowości wychowanków. Pomocne jest w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby profilaktyka odniosła właściwy skutek współpracuje z następującymi instytucjami:
      a. placówki kulturalno-oświatowe (MCKiS, Biblioteka Publiczna, filharmonia i inne),
      b. uczestnictwo w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym,
      c. udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe,
      d. uczestnictwo w seansach filmowych o charakterze profilaktycznym;
  e. placówki oświatowo-opiekuńcze (Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
      f. pomoc wychowankom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce,
      g. pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych i patologicznych, 
      h. udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
      i. udział w prelekcjach organizowanych przez psychologów, pedagogów; 

            Cel główny programu

 

            Przygotowanie uczniów do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, ułatwiającymi kontakt z innymi ludźmi i radzenie sobie z samym sobą.

 

            Cele szczegółowe

 1. Wychowanek potrafi współdziałać w zespole
 2. Wychowanek potrafi efektywnie komunikować się, podejmować decyzje, radzić sobie ze stresem
 3. Wychowanek pogłębia i wzmacnia naturalne systemy wsparcia: koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie, uczciwość
 4. Wychowanek prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia
 5. Wychowanek potrafi podejmować decyzje związane z zażywaniem alkoholu i środków odurzających
 6. Wychowanek posiada umiejętności interpersonalne: chronienie siebie w sytuacji nacisku grupowego, empatia, budowanie udanych relacji z ludźmi
 7. Wychowanek potrafi rozwiązywać problemy
 8. Wychowanek potrafi radzić sobie z trudnościami wieku młodzieńczego
 9. Wychowanek zna własne prawa, potrafi ich bronić
 10. Wychowanek potrafi skutecznie odmawiać (asertywność)
 11. Bezpieczeństwo w domu, w szkole, na ulicy, podczas zabaw
 12. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich u wychowanków
 13. Wychowanek poznaje profilaktykę poprzez sztukę
 14. Wychowanek jest tolerancyjny wobec innych 

 

Zadania do zrealizowania Formy realizacji zadań Osoba odpowiedzialna Ewaluacja
 

Wychowanek potrafi współdziałać w zespole

 

Organizowanie imprez, zajęć sportowych, wycieczek Wycieczki, konkursy, imprezy Nauczyciele, organizatorzy wycieczek Rozmowy z wychowankami, wyłonienie laureatów
Przygotowywanie przez wychowanków materiałów pomocniczych do zajęć Tworzenie materiałów wg pomysłów wychowanków nauczyciele Prezentacja dzieła końcowego
Popularyzowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej Tworzenie systemu pomocy koleżeńskiej nauczyciele Sprawdzenie wyników wychowanków
Przygotowywanie uroczystości MDK Organizowanie uroczystości wg pomysłów wychowanków Organizatorzy uroczystości, Prezentacja dzieła końcowego
Pełnienie funkcji w samorządzie MDK Pełnienie funkcji nauczyciele Rozmowy z wychowankami
 

Wychowanek potrafi efektywnie komunikować się, podejmować decyzje, radzić sobie ze stresem

 

Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, komunikacji (sztuka negocjacji i prowadzenia rozmów) Ćwiczenia na zajęciach „komunikacja interpersonalna” nauczyciele Rozmowy z wychowankami
Planowanie przyszłości dotyczącej dalszego kształcenia, wyboru zawodu Zajęcia wychowawcze nauczyciele sondaże
Stosowanie ćwiczeń ułatwiających radzenie sobie ze stresem Zajęcia w zespołach nauczyciele Ankiety
 

Wychowanek pogłębia i wzmacnia naturalne systemy wsparcia: koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie, uczciwość

 

Przedstawienie pozytywnych i negatywnych postaci Charakterystyka postaci, zajęcia przedmiotowe nauczyciele Rozmowy z wychowankami
Stosowanie wartości moralnych zgodnie z obowiązującymi prawami i tradycją Zajęcia wychowawcze nauczyciele Rozmowy z wychowankami
 

Wychowanek prowadzi zdrowy i higieniczny tryb życia

 

Wzbogacenie wiedzy na tematy związane z higieną pracy i nauki, higieną psychiczną i osobistą Zajęcia przedmiotowe nauczyciele Ankiety, rozmowy z wychowankami
Promowanie aktywnych form wypoczynku Zajęcia sportowe, wycieczki nauczyciele Rozmowy z wychowankami
 

Wychowanek potrafi podejmować decyzje związane z zażywaniem alkoholu i środków odurzających

 

Wprowadzenie zasad obowiązujących w MDK dotyczących zażywania alkoholu, narkotyków, nikotyny Zapoznanie wychowanków z regulaminem MDK nauczyciele Ankiety, tabela obserwacji zachowania wychowanków
Poszerzanie wiedzy o środkach psychoaktywnych przy pomocy mediów (TV, radio, Internet, prasa, itp.) Podanie ciekawych propozycji, programów, stron w Internecie, itp nauczyciele Rozmowy z wychowankami
 

Wychowanek posiada umiejętności interpersonalne: chronienie siebie w sytuacji nacisku grupowego, empatia, budowanie udanych relacji z ludźmi

 

Uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych, np. umiejętność radzenia sobie ze stresem, nawiązywania i podtrzymywania dobrych kontaktów z ludźmi, odpieranie presji otoczenia i grupy rówieśniczej Zajęcia warsztatowe, zajęcia wychowawcze nauczyciele Ankiety, rozmowy z nauczycielami
 

Wychowanek potrafi rozwiązywać problemy

 

Motywowanie do podejmowanie osobistych wyborów i postanowień przez wychowanków Zajęcia warsztatowe nauczyciele Rozmowy z wychowankami
 

Wychowanek potrafi radzić sobie z trudnościami wieku młodzieńczego

 

Wprowadzenie fragmentów Programu Wychowania Zdrowotnego podczas zajęć wychowawczych Zajęcia warsztatowe nauczyciele Rozmowy z wychowankami
Stworzenie systemów wsparcia dla młodzieży poprzez zintegrowanie społeczności MDK

 

Zajęcia w zespołach nauczyciele Rozmowy z wychowankami po zakończonych zajęciach

 

 Wychowanek zna własne prawa, potrafi ich bronić
Poszerzenie wiedzy wychowanków na temat własnych praw i obowiązków zaznajomienie wychowanków z prawami i obowiązkami wychowanka nauczyciele rozmowa z wychowankami
 

 

Wprowadzenie fragmentów ważnych dokumentów opisujących prawa człowieka

 

praca z tekstem przewodnim (konstytucja RP, Prawa Człowieka, Prawa Dziecka, itp) nauczyciele sprawdzenie wiedzy wychowanków
 

Wychowanek potrafi skutecznie odmawiać (asertywność)

 

Promowanie postaw asertywnych w stosunkach międzyludzkich Przeprowadzanie zajęć na temat zachowań asertywnych nauczyciele ankieta
Wyrabianie nawyku poszukiwania kompromisu w sytuacjach „gorących tematów” (kształcenie postaw asertywnych) Trening asertywności; drama, burza mózgów, dyskusje nauczyciele rozmowy wychowankami
 

Bezpieczeństwo w domu, w szkole, na ulicy, podczas zabaw

 

 

Pogadanka na temat bezpieczna droga do szkoły, zajęcia w terenie

1.                  znajomość pięciu zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

2.                  wdrażanie do przestrzegania znaków drogowych

 

 

nauczyciele obserwacja
Bezpieczne korzystanie z wszelkich urządzeń umiejętność bezpiecznego korzystania z nie -których urządzeń elektrycznych oraz innych niebezpiecznych urządzeń, z którymi styka się dziecko nauczyciele obserwacja
Rady na bezpieczne ferie i wakacje świadomość dotycząca takiego zachowania się, by wakacje, ferie były bezpieczne i zdrowe nauczyciele analiza dzienników
Pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z Internetu świadomość dotycząca bezpiecznego korzystania z Internetu nauczyciele obserwacja

 

 

 

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

 

 

Ukazanie roli jednostki w formowaniu dobrego społeczeństwa.

Pogadanki dotyczące odpowiednich postaw obywatelskich, codziennych zachowań, poglądów. nauczyciele Rozmowy z wychowankami
Przybliżenie historii Polski poprzez sztukę. Organizowanie spektakli dotyczących historii Polski.

Pokazy filmów z wątkiem historycznym.

Organizowanie wyjść na sztuki lub do kina na pokazy związane z historią.

nauczyciele Dyskusje, ankiety, recenzje pisane przez widzów

 

 

Wychowanek poznaje profilaktykę poprzez sztukę.

 

Oganizacja spektakli o charakterze profilaktycznym. Wspólne wymyślenie scenariusza, wymiana idei nauczyciele Rozmowy z wychowankami
Udział w zajęciach artystycznych z tłem profilaktycznym. Warsztaty np.: aktorskie z odgrywaniem ról o tematyce profilaktycznej nauczyciele rozmowy wychowankami
Czerpanie inspiracji z dziedziny profilaktyki z filmów lub spektakli. Wyjścia do kina lub teatru. Zaproszenie grupy teatralnej na występ do MDK. nauczyciele Rozmowy z wychowankami, recenzje spektakli lub filmów

 

 

Wychowanek uczy się tolerancji i akceptacji

 

Wychowanie uczniów do tolerancji wobec różnorodności w dobie globalnej wioski i multikulturowego świata. Oglądanie filmów dotyczących różnorodności ras, wyznań, kultur. nauczyciele Rozmowy z wychowankami
Udział w zajęciach artystycznych dotyczących tolerancji i akceptacji drugiego człowieka. Warsztaty np.: aktorskie z odgrywaniem ról o tematyce tolerancji, empatii oraz akceptacji  wobec innych. nauczyciele rozmowy wychowankami
Szukanie wspólnych cech ludzi bez względu na kolor skóry, wyznanie czy status społeczny. Rozmowy z uczniami dotyczące rasizmu, uprzedzeń. nauczyciele Rozmowy z wychowankami


Instrukcja postępowania w przypadku kradzieży wśród uczniów:

 1. Nauczyciel/Dyrektor zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczeń szkolnych (klasy lekcyjne, szatnie), w których znajdują się rzeczy osobiste ucznia, w celu ochrony ich przed kradzieżą.
 2. Nauczyciel/wychowawca zobowiązany jest do zobligowania rodziców, aby poinstruowali swoje dzieci o nie przynoszeniu na teren szkoły rzeczy o dużej wartości.
 3. Poszkodowany po ujawnieniu kradzieży zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela/pracownika. Pracownik sporządza notkę służbową oraz informuje Dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 4. Pracownik będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu Dyrektora. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa (przedmioty kradzieży itp.) oraz ustala   okoliczności zdarzenia. Sporządza z przebiegu postępowania notkę służbową, którą przedstawia Dyrektorowi.
 5. Pracownik oraz Dyrektor nie ma prawa szmoczynnie wykonywać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla            
 6. Dyrektor zobowiązany jest zgodnie z art. 304 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Z 1997 r., Nr 89, poz. 555 z późn. zm. ) o podejrzeniu     dokonania przestępstwa do powiadomienia policji lub prokuratury, a w przypadku gdy            uczeń nie ukończył 17 roku życia policji lub sądu rodzinnego (art. 4 ustawy z 26       października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – Dz. U. Z 2002 r., Nr 11,        109 z późn. zm.).
 7. W przypadku nieobecności Dyrektora w szkole, a także poza terenem szkoły (zielona szkoła, wycieczka) wykonywanie obowiązków służbowych spoczywa na nauczycielu,           wychowawcy, pedagogu lub innej wyznaczonej osobie tj.: powiadomienie Policji,       Sądu Rodzinnego i Nieletnich lub Prokuratury zgodnie z art. 4 ustawy z 26       października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Z 2002 r.,    Nr       11, poz. 109 późn. zm.) oraz art. 304 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks            postępowania karnego (Dz. U. Z      1997 r., Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
 8. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia poszkodowanego, jak i ucznia sprawcy są natychmiast o zdarzeniu informowani oraz wezwani do stawiennictwa w szkole.
 9. Niezależnie od postępowania Dyrektora Szkoły poszkodowany lub rodzic poszkodowanego (opiekun prawny) decyduje o osobistym zawiadomieniu Policji.
 10. Uczeń, któremu zostaje udowodniona kradzież ponosi konsekwencje w postaci:

– zwrotu zagrabionego mienia (do odpowiedzialności pociągnięci są rodzice lub prawni opiekunowie)

– obniżenia oceny ze sprawowania zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce

– pracy na rzecz szkoły

– innych kar przewidzianych w regulacjach wewnętrznych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *