PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

REGULAMIN BHP W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY  W JAWORZNIE

Dyrektor placówki dba o bezpieczny i zdrowy pobyt oraz funkcjonowanie użytkowników placówki, czyli:

– wychowanków

– pracowników.

Zadania dyrektora w zakresie bezpieczeństwa uczniów wynikają z Karty Nauczyciela (art.7): „Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole” 

oraz z Ustawy o systemie oświaty (art.29):

„Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne”.

Do podstawowych regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny w szkołach zaliczamy:

1. Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94)

2. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z póź. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

Inne dokumenty określające zasady bezpieczeństwa w placówce:

– Statut Młodzieżowego Domu Kultury.

– Regulamin pracy.

– Regulamin korzystania z hali sportowej.

– Regulaminy pracowni.

– Instrukcje ogólne i stanowiskowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

– Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

W przypadku nieprzestrzegania przez pracowników wewnętrznych nakazów jak również przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca stosuje się do Regulaminu Pracy.

ZADANIA OPIEKUŃCZE PLACÓWKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BHP:

1) Sprawowanie opieki nad wychowankami w placówce podczas zajęć.

2) W zakresie sprawowania opieki nad wychowankami podczas zajęć poza terenem placówki, w trakcie wycieczek organizowanych przez placówkę.

3) W zakresie pełnienia dyżurów.

4) W zakresie zaistnienia wypadku uczniowskiego.

 

Sprawowanie opieki nad wychowankami w placówce podczas zajęć:

a) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje pod względem bhp miejsce, gdzie prowadzi zajęcia,

b) każdy nauczyciel kontroluje obecność uczniów na swoich zajęciach, odnotowuje obecności potwierdzając stan podpisem,

c) w pracowniach, każdy prowadzący zajęcia:

• dba o przestrzeganie zasad BHP,

• opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni, a w nim zasady bezpieczeństwa i każdorazowo na początku roku zapoznaje z nimi uczestników zajęć, wychowanek zaznajomienie się z zasadami bhp potwierdza podpisem – dziennik zajęć,

d) w sali gimnastycznej nauczyciel prowadzący zajęcia stosuje się do Regulaminu Sali Sportowej.

2) W zakresie sprawowania opieki nad wychowankami podczas zajęć poza terenem budynku w trakcie wycieczek organizowanych przez placówkę stosuje się Regulamin Wycieczek.

3) W zakresie pełnienia dyżurów nauczycielskich w placówce.

Każdy instruktor odpowiada za swoją grupę podczas zajęć i w trakcie przerw.

W MDK nie obowiązuje grafik dyżurów nauczycielskich.

Każdy nauczyciel robi przerwy w ustaleniu z uczestnikami zajęć.

 Przerwy w zajęciach wychowankowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. W czasie przerw należy przewietrzyć klasy, a jeżeli zajdzie taka potrzeba czynić to również w czasie zajęć.

a. nauczyciele pełnią dyżury i sprawują opiekę nad uczniami podczas każdej przerwy w swoich zajęciach,

b. dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni zapobiegają niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach,

c. nauczyciele zajęć sportowych pełnią dyżur na obiekcie hali sportowej,

4) W zakresie zaistnienia wypadku uczniowskiego.

Postępowanie zgodne z Procedurą postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w placówce bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają prowadzone być zajęcia, lub sprzęt i wyposażenie tych miejsc stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa, nie należy dopuścić do rozpoczęcia zajęć, jeżeli zaś zagrożenie to ujawni się w czasie prowadzenia zajęć, należy je bezzwłocznie przerwać i opuścić zagrożone miejsce.

Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których nieuprawnionym osobom wstęp jest zabroniony, należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed swobodnym do nich dostępem.

Środki do udzielania pierwszej pomocy – apteczka znajduje się na portierni MDK.

We wszystkich pracowniach, a także w sali gimnastycznej należy wywiesić regulaminy korzystania z tych pomieszczeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZASADY EWAKUACJI W PLACÓWCE

 Dyrektor powiadamia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia próbnej ewakuacji – nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy niezwłocznie powiadomić wszystkich przebywających w budynku o charakterze zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji,

W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar, oraz pomieszczeń zagrożonych,

Następnie należy ewakuować osoby poczynając od najwyższych kondygnacji. Należy dążyć do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby

o ograniczonej z różnych względów zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych siłach,

Osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować przy wykorzystaniu wózków bądź przenosić na rękach,

Podczas ewakuacji z pomieszczeń, uczniów należy kierować na oznaczone drogi ewakuacyjne (korytarze), zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi oraz schematem ewakuacji, aż do miejsc bezpiecznych,

należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do całego obiektu,

samoczynnie uruchamia się oświetlenie awaryjne ( ewakuacyjne ),

przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, wzdłuż ścian,

w trakcie ewakuacji nie należy zamykać drzwi do pomieszczeń na klucz,

po przypadku przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub innych jednostek ratowniczych w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujący przebiegiem akcji zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie podporządkowania się poleceniom dowódcy przybyłej jednostki taktycznej straży pożarnej,

W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych, należy:

niezwłocznie, dostępnymi środkami powiadomić o sytuacji kierownika akcji ewakuacyjnej,

ograniczyć wydobywanie się dymu z pomieszczenia objętego pożarem poprzez zamknięcie drzwi

i uszczelnienie mokrymi materiałami,

natychmiast otworzyć okna znajdujące się na korytarzu i klatce schodowej, aby wypuścić dym

i zapewnić dopływ świeżego powietrza,

ludzi odciętych od wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i najbezpieczniejszym; drzwi do tego pomieszczenia, należy zamknąć i uszczelnić je mokrymi materiałami (np.: zasłonki, szmaty, ubrania); oczekujemy na pomoc służb ratowniczych przy otwartych oknach.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *