PLAN PRACY 2017/18

Młodzieżowy Dom Kultury

im. Jaworzniaków w Jaworznie

 Plan pracy na rok szkolny 2017/2018

 Misja:

 Młodzieżowy Dom Kultury stwarza warunki do rozwijania młodzieńczych zainteresowań i pasji poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży szerokiej i różnorodnej oferty kół oraz fachowej opieki instruktorskiej

Cel główny:

Wyzwalanie kreatywności poprzez stymulację potencjału intelektualnego, artystycznego i sportowego wychowanków do doświadczania i aktywnego działania w czasie wolnym od nauki.

Cele szczegółowe

1.Tworzenie i systematyczne doskonalenie systemu profesjonalnej pomocy dzieciom zdolnym i utalentowanym w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu.
2.Inspirowanie do nieustannego pogłębiania wiedzy, poszukiwania i rozwiązywania problemów naukowych.
3.Kształtowanie systemu wartości etycznych i estetycznych.
4.Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki i aktywnego uczestnictwa w kulturze.
5.Promowanie zdrowego stylu życia, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.
6.Kształtowanie poczucia własnej tożsamości będącej podstawą angażowania się w życie środowiska oraz otwarcia na inne społeczności i kultury.
7.Dostarczanie satysfakcji z wybranych form spędzania czasu wolnego oraz z możliwości doświadczania twórczego działania.

ZADANIE  I

 Opracowanie strategii działań podnoszących jakość pracy z dziećmi i młodzieżą  

Lp

 I Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin realizacji

 

 

1.

 

 

 

  2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.

 

 

 

 

 4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

  

9.

 

 

 

10.

 

 

Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań rodziców oraz młodzieży w celu potwierdzenia i ewentualnej weryfikacji zakresu działalności MDK.

 

 Powołanie zespołów roboczych do tworzenia dokumentacji wewnętrznej stanowiącej podstawę działań MDK w roku szkolnym 2016/2017:

·         zespół do spraw „Planu pracy MDK

·         zespół do spraw „Programu wychowawczego MDK”

·         zespół do spraw „Programu profilaktyki MDK”

·         zespół do spraw kalendarza imprez

·         zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej

·         zespół do spraw inwentaryzacji

 

 

 Powołanie opiekuna Samorządu Wychowanków oraz koordynatora współpracy z Radą Rodziców.

 

 

 

Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi wychowanków, uwzględniających ich inicjatywy i pomysły.

 

 

 

Tworzenie programów autorskich; rozszerzać, wzbogacać i modyfikować programy uwzględniając w nich oczekiwania i aspiracje wychowanków z dbałością o ich rzetelną konstrukcję.

 

Objęcie działalnością kół dzieci i młodzieży z problemami dydaktyczno- wychowawczymi w celu wyrównania deficytów oraz umożliwienia atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, zapewnianie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu skomplikowanych sytuacji wychowawczych, rodzinny, osobistych młodego człowieka.

 Prowadzenie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania rodziców w przedsięwzięcia organizowane przez MDK. Wykorzystywanie uwag i propozycji rodziców w pracy dydaktycznej. Podtrzymywanie dobrych relacji z rodzicami.

Opracowanie i wdrożenie specjalnego programu profilaktyki wykorzystującego działalność twórczą do zapobiegania niepożądanym zachowaniom i zaangażowanie wszystkich nauczycieli oraz rodziców w jego realizację.

 

Organizowanie w ramach działań profilaktycznych spotkań z przedstawicielami policji i służby zdrowia.

 

 

Podejmowanie działań nowatorskich, wdrażanie nowych pomysłów przez nauczycieli. Motywowanie nauczycieli do wdrażania innowacji.

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dyrektor

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 wszyscy nauczyciele

 

 

 

 Wszyscy nauczyciele, pracownicy MDK, rodzice

 

 

Dyrektor

 

 

 

Dyrektor,

wszyscy nauczyciele

 

Do 31.08.2018 r.

 

 

 

 

 Do 31.08.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

Do 31.08.2018 r.

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

cały rok

ZADANIE II

 Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do czynnego wypoczynku i systematycznego uprawiania sportu.  

Lp  II Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
 

  1.

 

 

  2.

 

  3.

 

  4.

 

 

  5.

 

 

  6.

 

   7.

 

 

 

Prowadzenie zajęć sportowych o charakterze treningowym, podnoszących sprawność ruchową i ogólną kondycję fizyczną.

 

Organizowanie zawodów sportowych i turniejów.

 

Uczestnictwo w zawodach organizowanych przez inne placówki.

 

Wprowadzanie do tematyki zajęć oraz realizacja w pomysłowej i atrakcyjnej formie wybranych treści prozdrowotnych..

 

Propagowanie wspinaczki sportowej i warunków do uprawiania tej dyscypliny oferowanych przez MDK.

 

Prowadzenie zajęć ruchowych wspomagających rozwój przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Prowadzenie zajęć tanecznych wspomagających rozwój wychowanków

 

Nauczyciele kół sportowych

nauczyciele kół sportowych

 

Nauczyciele kół sportowych

Nauczyciele kół sportowych

 

G.Tucki

 

 

Karolin Synowiec

 

Ewa Leyko

 

Zgodnie z rozkładem zajęć

 

Okazjonalnie lub wg programów autorskich

 

 

 

Wg nadsyłanych ofert

 

Cały rok

 

 

cały rok

 

zgodnie z rozkładem zajęć

ZADANIE III
 
Objęcie opieką dydaktyczną w różnych dziedzinach nauki pasjonatów i uczniów w danych dyscyplinach uzdolnionych

Lp  II Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
  1.

  2.

 

  3.

4.

 5.

  6.

 

   7.

 

Prowadzenie zajęć sportowych o charakterze treningowym, podnoszących sprawność ruchową i ogólną kondycję fizyczną.

 

Organizowanie zawodów sportowych i turniejów.

 

Uczestnictwo w zawodach organizowanych przez inne placówki.

 

Wprowadzanie do tematyki zajęć oraz realizacja w pomysłowej i atrakcyjnej formie wybranych treści prozdrowotnych..

 

Propagowanie wspinaczki sportowej i warunków do uprawiania tej dyscypliny oferowanych przez MDK.

 

Prowadzenie zajęć ruchowych wspomagających rozwój przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Prowadzenie zajęć tanecznych wspomagających rozwój wychowanków

Nauczyciele kół sportowych

Nauczyciele kół sportowych

Nauczyciele kół sportowych

 

Nauczyciele kół sportowych

G.Tucki

 

Karolin Synowiec

Ewa Leyko

 

Zgodnie z rozkładem zajęć

 

Okazjonalnie lub wg programów autorskich

 

 

 

Wg nadsyłanych ofert

 

Cały rok

 

cały rok

zgodnie z rozkładem zajęć

 ZADANIE IV

 Opieka dydaktyczna nad wychowankami uzdolnionymi artystycznie – animacja życia kulturalnego  

 

Lp.

 

IV Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
 

  1.

 

 

   2.

 

  

3.

 

 

 

   4.

 

 

 

 

   5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

Uczestnictwo zespołów artystycznych w życiu kulturalnym placówki, miasta i regionu.

 

 

Prezentowanie możliwości i umiejętności wychowanków na  konkursach,  przeglądach i festiwalach.

 

Promowanie osiągnięć uczniów przez organizowanie wystaw sztuk plastycznych i fotografii oraz udział zespołów muzycznych i tanecznych w koncertach i imprezach okolicznościowych na terenie placówki i miasta.

 

Popularyzacja dziedzin artystycznych poprzez organizację imprez konkursowych o zasięgu miejskim i rejonowym (m. in. Miejski Festiwal Humoru, Konkurs Talentów, Rejonowy Festiwal Kolęd i Pastorałek, Rejonowy Festiwal Kultury Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Jawor 2017”, plener malarski) oraz koncertów i spektakli.

 

Zapoznawanie uczniów z najnowszymi trendami i kierunkami w różnych dziedzinach sztuki (odwiedzanie galerii, wystaw, muzeów). Wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego do wzbogacenia wiedzy wychowanków.

 

Konfrontacje artystyczne – organizowanie spotkań międzygrupowych w celu wymiany doświadczeń, poznania nowych technik i metod pracy.

 

Prowadzenie zajęć plastycznych wspomagających rozwój wychowanków w młodym wieku – ,,Mały kreator”

 

Nauczyciele kół art.

 

 

Nauczyciele kół artystycznych

 

Nauczyciele kół artystycznych

 

 

Dyrektor,

R. Gacek,

nauczyciele

 

L.Stanisławska

B.Koczur,

M.Folga,

E.Trzeciak

 

nauczyciele pokrewnych kół artystycznych

Kaja Utkowska

 

Okazjonalnie

 

 

Wg kalendarza imprez

 

Cały rok

 

 

 

Według kalendarza imprez

 

 

 

 

Okazjonalnie

 

 

2 razy w roku

 

Zgodnie z rozkładem zajęć


 ZADANIE V

Rozwijanie samorządności wychowanków. Eksponowanie ich pomysłowości i kreatywności

 

Lp.

 

V Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
 

   1.

 

   2.

 

 

   3.

 

   4.

 

 

  

   5.

 

 

  

   6.

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

Wybór Samorządu Wychowanków.

 

Określenie  obowiązków i zakresu kompetencji Samorządu Wychowanków.

Opracowanie harmonogramu zebrań roboczych.

 

Ustalenie zasad współpracy Samorządu z Dyrektorem MDK.

 

Systematyczne wprowadzanie wychowanków w sferę organizacji przedsięwzięć artystycznych wynikających z przyjętego przez Radę Pedagogiczną kalendarza imprez.

 

 

Powierzanie młodzieży prostych prac związanych z organizacją imprez wewnętrznych w celu wypracowania poczucia współodpowiedzialności za realizację zadań.

 

 

Współtworzenie przez wychowanków strony internetowej.

 

Angażowanie wychowanków w prace ekipy telewizyjnej (poszukiwanie tematów, tworzenie scenariuszy spotów) w celu systematycznego wdrażania do przyszłej współrealizacji programów telewizyjnych.

 

 

 

Kontynuowanie współpracy z wychowankami w zakresie przygotowania, modyfikacji i realizacji koncepcji pracy placówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Majewski

 

A. Majewski

 

 

A. Majewski

 

Nauczyciele kół

 

 

 

Nauczyciele odpowiedzialni za zadania

 

Nauczyciele kół

 

K. Zarzycka

 

 

 

 

 

opiekunowie grup

 

październik 2017

 

październik 2017

 

 

październik 2017

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 ZADANIE VI

 Promocja Młodzieżowego Domu Kultury w środowisku lokalnym  

 

Lp.

 

Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
 

   1.

 

 

 

 

   2.

 

 

   3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 6.

 

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Zwiększenie liczby informacji o działalności placówki na stronach MDK i portalu Facebook – kontynuacja pracy;  dostarczanie  na bieżąco wszelkich informacji na temat imprez, konkursów i zawodów w celu wzbogacania strony. Zwiększenie promocji działalności MDK.

 

Prowadzenie tablic informacyjnych kół w szkołach, w których odbywają się zajęcia MDK.

 

 

Współpraca z lokalną telewizją i prasą; dostarczanie do druku zredagowanych przez koła dziennikarskie informacji dotyczących działalności i oferty zajeciowej MDK.  

 

 

Współpraca z instytucjami; Teatr Sztuk, orkiestry jaworznickie (EM-Band, Archetti), Kuratorium Oświaty, Kuria Diecezjalna, Biblioteka Miejska,  Muzeum Miasta Jaworzna, Uczniowski Klub Sportowy, Stowarzyszenie „Arete”, Klub Vega, szkoły i przedszkola miejskie, parafie jaworznickie.  Systematyczne gromadzenie opinii dotyczących funkcjonowania MDK w środowisku lokalnym.

 

Promowanie działalności placówki w środowisku lokalnym poprzez koncerty laureatów festiwali organizowanych z inicjatywy i przez MDK.

 

Upowszechnianie logo MDK w środowisku miejskim.

 

 

 

Poszukiwanie możliwości nawiązania kontaktów z nowymi instytucjami oraz osobami mogącymi wpłynąć na wzrost aktywności placówki w środowisku lokalnym.

 

Promowanie działających w MDK kół zainteresowań poprzez:

·         zamieszczenie na stronie internetowej pełnej oferty programowej,

·         współpracę z lokalnymi mediami,

·         rozpowszechnianie informacji o placówce za pomocą ulotek i plakatów,

·          informowanie rodziców (podczas zebrań) o działalności kół oraz indywidualnych i zespołowych osiągnięciach wychowanków,

·         organizowanie w placówce występów artystycznych i wernisaży

·         rozpowszechnianie w środowisku lokalnym informacji o placówce za pomocą ulotek, strony na FB, strony MDK

·         prezentowanie dorobku kół podczas imprez okolicznościowych organizowanych na terenie miasta,

·         prowadzenie zajęć otwartych,

·         obserwację i systematyczną analizę oferty zajęciowej MDK, 

·         prezentację spostrzeżeń na posiedzeniach RP,

·         wspólne poszukiwanie rozwiązań modyfikujących.

 

 

 

Wykorzystywanie do promocji MDK możliwości, jakie daje telewizja internetowa, umieszczanie na kanale youtube materiałów promocyjnych, spotów reklamowych, relacji z imprez i transmisji wydarzeń kulturalnych w MDK.

 

Z.Adamczyk

we współpracy

z nauczycielami kół

 

 

Nauczyciele kół

 

 

Z. Adamczyk,

K. Zarzycka

 

 

Dyrektor,

Nauczyciele kół

 

 

 

Dyrektor,

R.Gacek,

nauczyciele

 

Dyrektor,

nauczyciele kół plastycznych

 

Dyrektor, nauczyciele

 

 

Dyrektor, nauczyciele kół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Gołas

K. Zarzycka

 

Na bieżąco

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Wg kalendarza imprez

 

 

Cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

ZADANIE VII

Umożliwianie uczniom przeżywania własnych osiągnięć – motywowanie do dalszej pracy i rozwoju, kształtowanie prawidłowych postaw u wychowanków

 

Lp.

 

Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
 

   1.

 

 

   2.

 

 

 

   3.

 

 

 

4.

 

 

 

   5.

 

 

 

 

    6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    7.

 

 

 

 

 

 

 

    8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    9.

 

 

 

Publikowanie w Internecie, lokalnej prasie i telewizji fotografii oraz informacji o laureatach konkursów, olimpiad, zawodów i festiwali.

 

Mobilizowanie wychowanków do powszechnego i czynnego uczestnictwa w imprezach organizowanych na terenie placówki, miasta i regionu – motywowanie uczestników do udziału w spektaklach, koncertach, konkursach.

 

Prezentowanie szerokiej publiczności osiągnięć artystycznych dzieci i młodzieży drogą organizacji wystaw i koncertów laureatów podsumowujących festiwale i transmisji telewizyjnych.

 

Informowanie dyrekcji szkół i społeczności uczniowskiej o sukcesach ich uczniów
i kolegów działających w kołach MDK. Umożliwienie prezentacji osiągnięć na terenie szkół, do których uczęszczają.

 

Zachęcanie wychowanków do czynnego uczestnictwa w imprezach o charakterze profilaktycznym.

 

 

 

Praca nad rozwojem i kształtowaniem następujących postaw i zachowań u wychowanków:

– dążenie do celu, kończenie rozpoczętych zadań,

– umiejętność działania w grupie,

– wiara w siebie (w swoje zdolności),

– samodzielnie rozwiązywanie problemów,

– budowanie relacji z rówieśnikami,

– koleżeństwo,  nawiązywanie   i   podtrzymywanie   dobrych   kontaktów  z   ludźmi,

– umiejętność radzenia sobie ze stresem,

– otwartość,

– cierpliwość,

– spostrzegawczość,  

– kreatywność.

 

 

Podjęcie działań, których celem jest zniwelowanie słabych stron placówki
w procesie kształtowania postaw wychowanków i ich rozwoju:

– organizowanie zajęć integrujących grupy, a także wychowanków MDK z różnych kół,

– organizowanie wyjazdów i wyjść umożliwiających uczestniczenie w jakimś wydarzeniu kulturalnym lub sportowym,

– zacieśnianie współpracy z rodzicami i Radą Rodziców, poprzez utrzymanie bieżącej komunikacji z rodzicami oraz akceptację rodziców dotyczącą działań wychowawczych,

– organizowanie konkursów, imprez i uroczystości według pomysłów wychowanków,

– zwrócenie uwagi na zachowanie czystości w salach oraz na korytarzach, zarówno podczas zajęć, jak i podczas przerw.

 

 

Kształtowanie właściwych postaw i zachowań wychowanków odbywa się poprzez:

– przestrzeganie regulaminów pracowni,

– wdrażanie „Programu wychowawczego”,

– stosowanie zasad BHP,

– wdrażanie „Programu profilaktyki” ,

– kształcenie umiejętności pracy w grupie,

– odpowiednio skonstruowane programy autorskie,

– pogadanki, rozmowy,

– stwarzanie możliwości twórczego i odtwórczego wyrażania siebie,

– zawieranie treści wychowawczych w scenariuszach spektakli, przedstawień,

– umożliwienie kontaktu ze sztuką.

– pogłębianiu i wzmacnianiu naturalnych systemów wsparcia: koleżeństwa, przyjaźni,

  zaufania, uczciwości,

– budowaniu udanych relacji z ludźmi,

– nawiązywaniu i podtrzymywaniu dobrych kontaktów z ludźmi.

 

 

Rozwijanie prawidłowych postaw, będących efektem działań wychowawczych w MDK:

– pogłębianie i wzmacnianie naturalnych systemów wsparcia: koleżeństwa, przyjaźni, zaufania, uczciwości;

– budowanie udanych relacji z ludźmi;

– umiejętność radzenia sobie ze stresem;

– nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych kontaktów z ludźmi;

– odpieranie presji otoczenia i grupy rówieśniczej;

– samodzielne rozwiązywanie problemów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie laureatów

 

 

Nauczyciele kół

 

 

Dyrektor,

R.Gacek,

nauczyciele kół

 

Dyrektor,

nauczyciele kół

 

 

Nauczyciele kół

 

 

 

 

Nauczyciele kół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele kół,

Artur Majewski

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele kół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele kół

 

Na bieżąco

 

 

 

Cały rok

 

 

wg kalendarza imprez

 

 

Na bieżąco

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 ZADANIE VIII

 Realizowanie zadań administracyjno-gospodarczych  

 

Lp.

 

Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
 

 

   1.

 

 

   2.

 

 

   3.

 

 

   4.

 

   5.

 

 

   6.

 

   7.

 

 

     8.

 

9.

 

 

10.

 

 

Dbałość o dobre warunki pracy oraz zadowalające warunki socjalne pracowników.

 

 

Realizowanie zapotrzebowania na materiały biurowe oraz środki czystości.

 

 

Monitorowanie postępu prac remontowo-administracyjnych kontynuowanych w budynku MDK.

 

Wyposażanie nowododawanych pracowni w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

Kontrolowanie terminowości realizacji zadań oraz terminowości dostarczania dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem kontroli przestrzegania Regulaminu Wycieczek.

 

Usprawnienie systemu obiegu informacji w MDK.

 

Motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach. Monitorowanie aktywności szkoleniowej.

 

Uczestnictwo w Ogólnopolskich Sejmikach Placówek Wychowania Pozaszkolnego

 

Czynny udział w rozwiązywaniu bieżących problemów placówki i nauczycieli – udzielanie pomocy prawnej i organizacyjnej.

 

Przekazywanie informacji na bieżąco o zmianach w przepisach prawa oświatowego oraz o aktualnych problemach resortu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

Dyrektor

 

 

Dyrektor

 

 

Dyrektor

 

Dyrektor wice dyrektor

 

 

Dyrektor wice dyrektor

 

Dyrektor

 

 

Dyrektor i nauczyciele

 

 

Dyrektor wice dyrektor

 

 

Dyrektor

wicedyrektor

 

 

Cały rok

 

 

Według zapotrzebowania

 

Na bieżąco

 

Według zapotrzebowania

 

cały rok

 

 

cały rok

 

cały rok

 

 

wg terminów

 

 

według potrzeb

 

 

cały rok