PLAN PRACY 2019/20

Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie

Plan pracy na rok szkolny 2019/2020

Misja:

Młodzieżowy Dom Kultury stwarza warunki do rozwijania młodzieńczych zainteresowań i pasji poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży szerokiej i różnorodnej oferty kół

oraz fachowej opieki instruktorskiej

Cel główny:

Wyzwalanie kreatywności poprzez stymulację potencjału intelektualnego, artystycznego i sportowego wychowanków do doświadczania i aktywnego działania w czasie wolnym od nauki

Cele szczegółowe:

 1. Tworzenie i systematyczne doskonalenie systemu profesjonalnej pomocy dzieciom zdolnym i utalentowanym w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu.
 2. Inspirowanie do nieustannego pogłębiania wiedzy, poszukiwania i rozwiązywania problemów naukowych.
 1. Kształtowanie systemu wartości etycznych i estetycznych.
 1. Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki i aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 1. Promowanie zdrowego stylu życia, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.
 1. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości będącej podstawą angażowania się w życie środowiska oraz otwarcia na inne społeczności i kultury.
 2. Dostarczanie satysfakcji z wybranych form spędzania czasu wolnego oraz z możliwości doświadczania twórczego działania.

ZADANIE I

Opracowanie strategii działań podnoszących jakość pracy z dziećmi i młodzieżą..

  I Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań rodziców oraz młodzieży Dyrektor Do 31.08.2020
w celu potwierdzenia i ewentualnej weryfikacji zakresu    
działalności MDK.    
Powołanie zespołów roboczych do tworzenia dokumentacji    
wewnętrznej stanowiącej podstawę działań MDK w roku    
Szkolnym 2019/ 2020    
zespół do spraw „Planu pracy MDK” A. Majewski. M. Folga Wrzesień 2019 r.
zespół do spraw „Programu profilaktyczno- wychowawczego MDK”    
     
zespół do spraw kalendarza imprez    
zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej    
zespół do spraw inwentaryzacji    
Powołanie opiekuna Samorządu Wychowanków oraz Dyrektor cały rok
koordynatora współpracy z Radą Rodziców.    
Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi    
wychowanków, uwzględniających ich inicjatywy i pomysły. wszyscy nauczyciele cały rok
   
       

5.

Tworzenie programów autorskich; rozszerzać, wzbogacać i wszyscy nauczyciele cały rok
  modyfikować programy uwzględniając w nich oczekiwania i  
  aspiracje wychowanków z dbałością o ich rzetelną konstrukcję  
 1. Objęcie działalnością kół dzieci i młodzieży z problemami
  dydaktyczno- wychowawczymi w celu wyrównania deficytów wszyscy nauczyciele cały rok
  oraz umożliwienia atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.    
  Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i    
  rodziny, zapewnianie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu    
  skomplikowanych sytuacji wychowawczych, rodzinny,    
  osobistych młodego człowieka.    

7.

Prowadzenie działań mających na celu zwiększenie    
zaangażowania rodziców w przedsięwzięcia organizowane wszyscy nauczyciele cały rok
 
  przez MDK. Wykorzystywanie uwag i propozycji rodziców w    
  pracy dydaktycznej. Podtrzymywanie dobrych relacji z    
  rodzicami.    
  Opracowanie i wdrożenie specjalnego programu profilaktyki    

8.

wykorzystującego działalność twórczą do zapobiegania wszyscy nauczyciele, pracownicy cały rok
 
  niepożądanym zachowaniom i zaangażowanie wszystkich MDK, rodzice  
  nauczycieli oraz rodziców w jego realizację.    

 1. Organizowanie w ramach działań profilaktycznych spotkań z przedstawicielami policji i służby zdrowia.

Podejmowanie działań nowatorskich, wdrażanie nowych

 1. pomysłów przez nauczycieli. Motywowanie nauczycieli do wdrażania innowacji.

Organizacja spotkań ze wszystkimi partnerami placówki

 1. (wychowankami, rodzicami wychowanków, pracownikami MDK).
Dyrektor cały rok
Dyrektor, wszyscy nauczyciele cały rok
Dyrektor, wszyscy nauczyciele cały rok

ZADANIE II

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do czynnego wypoczynku i systematycznego uprawiania sportu.

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

II Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
     
Prowadzenie zajęć sportowych o charakterze treningowym, nauczyciele kół sportowych zgodnie z rozkładem zajęć
podnoszących sprawność ruchową i ogólną kondycję    
fizyczną.    
Organizowanie zawodów sportowych i turniejów. nauczyciele kół sportowych okazjonalnie lub wg programów
    autorskich
Uczestnictwo w zawodach organizowanych przez inne nauczyciele kół sportowych wg nadsyłanych ofert
placówki.
   
Wprowadzanie do tematyki zajęć oraz realizacja w nauczyciele kół sportowych cały rok
pomysłowej i atrakcyjnej formie wybranych treści
   
prozdrowotnych..    
Propagowanie wspinaczki sportowej i warunków do Grzegorz Tucki cały rok
uprawiania tej dyscypliny
   
oferowanych przez MDK.    
Prowadzenie zajęć ruchowych wspomagających rozwój K.Górecka, K.Utkowska cały rok
przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym.  
   
Prowadzenie zajęć tanecznych wspomagających rozwój Ewa Lis, Marian Folga, Monika Darkowska zgodnie z rozkładem zajęć
 
   
wychowanków.    

ZADANIE III

Objęcie opieką dydaktyczną w różnych dziedzinach nauki pasjonatów i uczniów w danych dyscyplinach uzdolnionych

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

III Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
     
Pogłębianie już sprecyzowanych fascynacji naukowych wszyscy nauczyciele kół naukowych cały rok szkolny
poprzez dobór treści i umożliwienie działań, których nie    
uwzględniają szkolne programy nauczania.    
Wyzwalanie osobistego zaangażowania wychowanków do wszyscy nauczyciele kół artystycznych cały rok szkolny
działań twórczych.    
Rozwijanie myślenia dywergencyjnego poprzez dobór    
zadań o treściach prowokujących poszukiwanie wielu wszyscy nauczyciele kół naukowych cały rok szkolny
dobrych rozwiązań stawianych problemów, bez troski o    
poprawną” odpowiedź czy „logiczny” układ.    
Wykorzystywanie w pracy dydaktycznej uczniowskiej    
oryginalności, fantazji, pomysłowości i wszyscy nauczyciele kół artystycznych cały rok szkolny
niekonwencjonalności w działaniu. Wykorzystywanie
i naukowych  
wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk    
pokrewnych.    
Prezentowanie efektów pracy w galerii wystawowej MDK L.Stanisławska, B.Koczur, M.Folga, na bieżąco, okazjonalnie lub wg
oraz na gazetkach ściennych pracowni, a także w telewizji E.Trzeciak planów autorskich
   
internetowej.    
Organizowanie w kołach zainteresowań przedmiotowych wszyscy nauczyciele kół naukowych cały rok szkolny
turniejów i konkursów przedmiotowych.
   

7.

Poszukiwanie informacji o możliwościach indywidualnego Dyrektor i nauczyciele
  lub zespołowego uczestnictwa uczniów w konkursach  
  przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych  
  poza placówką – motywowanie wychowanków do udziału  
  w spektaklach, koncertach, zawodach, konkursach,  
  festiwalach.  
     

cały rok szkolny

ZADANIE IV

Opieka dydaktyczna nad wychowankami uzdolnionymi artystycznie – animacja życia kulturalnego

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

IV Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
Uczestnictwo zespołów artystycznych w życiu kulturalnym nauczyciele kół artystycznych okazjonalnie
placówki, miasta i regionu.    
Prezentowanie możliwości i umiejętności wychowanków na nauczyciele kół artystycznych wg kalendarza imprez
konkursach, przeglądach i festiwalach.    
Promowanie osiągnięć uczniów przez organizowanie wystaw    
sztuk plastycznych i fotografii oraz udział zespołów nauczyciele kół artystycznych cały rok
muzycznych i tanecznych w koncertach i imprezach    
okolicznościowych na terenie placówki i miasta.    
Popularyzacja dziedzin artystycznych poprzez organizację    
imprez konkursowych o zasięgu miejskim i rejonowym (m. in. Dyrektor, R.Gacek, nauczyciele wg kalendarza imprez
Miejski Festiwal Humoru, Konkurs Talentów, Rejonowy    
Festiwal Kolęd i Pastorałek, Rejonowy Festiwal Kultury    
Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Jawor 2017”, plener malarski)    
oraz koncertów i spektakli.    
Zapoznawanie uczniów z najnowszymi trendami i kierunkami L.Stanisławska okazjonalnie
w różnych dziedzinach sztuki (odwiedzanie galerii, wystaw, B.Koczur
M.Folga  
   
muzeów). Wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego E. Trzeciak  
do wzbogacenia wiedzy wychowanków.    
Konfrontacje artystyczne – organizowanie spotkań nauczyciele pokrewnych kół  
międzygrupowych w celu wymiany doświadczeń, poznania dwa razy w roku
artystycznych

7.

Prowadzenie zajęć plastycznych wspomagających rozwój
  wychowanków w młodym wieku – ,,Mały kreator”

8.

Rzetelne przygotowanie programów autorskich
dostosowanych do specyfiki zajęć.
 

9.

Rzetelne modyfikowanie programów autorskich po dokonanej
  przez nauczyciela ewaluacji programów.
   
Kaja Utkowska zgodnie z rozkładem zajęć
wszyscy nauczyciele cały rok
wszyscy nauczyciele cały rok

ZADANIE V

Rozwijanie samorządności wychowanków. Eksponowanie ich pomysłowości i kreatywności

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

V Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
Wybór Samorządu Wychowanków. A.Majewski październik 2019
Określenie obowiązków i zakresu kompetencji Samorządu A.Majewski październik 2019
Wychowanków.    
Opracowanie harmonogramu zebrań roboczych.    
Ustalenie zasad współpracy Samorządu z Dyrektorem A.Majewski październik 2019
MDK.    
Systematyczne wprowadzanie wychowanków w sferę    
organizacji przedsięwzięć artystycznych wynikających z nauczyciele kół cały rok
przyjętego przez Radę Pedagogiczną kalendarza imprez.    
Powierzanie młodzieży prostych prac związanych z  
organizacją imprez wewnętrznych w celu wypracowania nauczyciele odpowiedzialni za zadania cały rok
poczucia współodpowiedzialności za realizację zadań.  
Współtworzenie przez wychowanków strony internetowej. nauczyciele kół cały rok
Angażowanie wychowanków w prace ekipy telewizyjnej K.Zarzycka cały rok
(poszukiwanie tematów, tworzenie scenariuszy spotów) w
   
celu systematycznego wdrażania do przyszłej    
współrealizacji programów telewizyjnych.    

8.

Kontynuowanie współpracy z wychowankami w zakresie opiekunowie grup cały rok
  przygotowania, modyfikacji i realizacji koncepcji pracy    
  placówki.    
       

ZADANIE VI

Promocja Młodzieżowego Domu Kultury w środowisku lokalnym

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

VI Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
     
Zwiększenie liczby informacji o działalności placówki na M Folga,Z.Adamczyk we współpracy z na bieżąco
stronach MDK i portalu Facebook – kontynuacja pracy; nauczycielami kół  
   
dostarczanie na bieżąco wszelkich informacji na temat imprez,    
konkursów i zawodów w celu wzbogacania strony. Zwiększenie    
promocji działalności MDK.    
Prowadzenie tablic informacyjnych kół w szkołach, w których nauczyciele kół na bieżąco
odbywają się zajęcia MDK.    
Współpraca z lokalną telewizją i prasą; dostarczanie do druku Z.Adamczyk, K.Zarzycka na bieżąco
zredagowanych przez koła dziennikarskie informacji
   
dotyczących działalności i oferty zajęciowej MDK.    
Współpraca z instytucjami; Teatr Sztuk, orkiestry jaworznickie    
(EM-Band, Archetti), Kuratorium Oświaty, Kuria Diecezjalna, Dyrektor, nauczyciele kół cały rok
Biblioteka Miejska, Muzeum Miasta Jaworzna, Uczniowski    
Klub Sportowy, Stowarzyszenie „Arete”, Klub Vega, szkoły i    
przedszkola miejskie, parafie jaworznickie. Systematyczne    
gromadzenie opinii dotyczących funkcjonowania MDK w    
środowisku lokalnym.    
Promowanie działalności placówki w środowisku lokalnym Dyrektor, R.Gacek, nauczyciele wg kalendarza imprez
poprzez koncerty laureatów festiwali organizowanych z
   
inicjatywy i przez MDK.    

6.

Upowszechnianie logo MDK w środowisku miejskim.

Poszukiwanie możliwości nawiązania kontaktów z nowymi instytucjami oraz osobami mogącymi wpłynąć na wzrost

7.

aktywności placówki w środowisku lokalnym.

Promowanie działających w MDK kół zainteresowań poprzez:

8. zamieszczenie na stronie internetowej pełnej ofertyprogramowej,

 • współpracę z lokalnymi mediami,
 • rozpowszechnianie informacji o placówce za pomocą ulotek i plakatów,
 • informowanie rodziców (podczas zebrań) o działalności kół oraz indywidualnych i zespołowych osiągnięciach wychowanków,
 • organizowanie w placówce występów artystycznych i wernisaży
 • rozpowszechnianie w środowisku lokalnym informacji o placówce za pomocą ulotek, strony na FB, strony MDK
 • prezentowanie dorobku kół podczas imprez

okolicznościowych organizowanych na terenie miasta,

 • prowadzenie zajęć otwartych,
 • obserwację i systematyczną analizę oferty zajęciowej MDK,
 • prezentację spostrzeżeń na posiedzeniach RP,
Dyrektor, nauczyciele kół plastycznych cały rok
Dyrektor, nauczyciele cały rok
Dyrektor, nauczyciele kół cały rok

 • wspólne poszukiwanie rozwiązań modyfikujących.

Wykorzystywanie do promocji MDK możliwości, jakie

9. daje telewizja internetowa, umieszczanie na kanale Youtube materiałów promocyjnych, spotów reklamowych, relacji z imprez i transmisji wydarzeń kulturalnych w MDK.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych wychowanków pod

10. kątem bezpiecznego korzystania z internetu, RODO i promowania placówki w internecie

G.Gołas, K.Zarzycka cały rok
B.Malisz cały rok

ZADANIE VII

Umożliwianie uczniom przeżywania własnych osiągnięć – motywowanie do dalszej pracy i rozwoju, kształtowanie prawidłowych postaw u wychowanków

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

VII Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
Publikowanie w Internecie, lokalnej prasie i telewizji opiekunowie laureatów na bieżąco
fotografii oraz informacji o laureatach konkursów, olimpiad,    
zawodów i festiwali.    
Mobilizowanie wychowanków do powszechnego i czynnego nauczyciele kół cały rok
uczestnictwa w imprezach organizowanych na terenie
placówki, miasta i regionu – motywowanie uczestników do    
udziału w spektaklach, koncertach, konkursach.    
Prezentowanie szerokiej publiczności osiągnięć    
artystycznych dzieci i młodzieży drogą organizacji wystaw i Dyrektor, R.Gacek, nauczyciele kół wg kalendarza imprez
koncertów laureatów podsumowujących festiwale i transmisji    
telewizyjnych.    
Informowanie dyrekcji szkół i społeczności uczniowskiej o    
sukcesach ich uczniów Dyrektor, nauczyciele kół na bieżąco
i kolegów działających w kołach MDK. Umożliwienie    
prezentacji osiągnięć na terenie szkół, do których    
uczęszczają.    
Zachęcanie wychowanków do czynnego uczestnictwa w nauczyciele kół cały rok
imprezach o charakterze profilaktycznym.    
     

6.

Praca nad rozwojem i kształtowaniem następujących postaw
  i zachowań u wychowanków:
  – dążenie do celu, kończenie rozpoczętych zadań,
  – umiejętność działania w grupie,
  – wiara w siebie (w swoje zdolności),
  – samodzielnie rozwiązywanie problemów,
  – budowanie relacji z rówieśnikami,
  – koleżeństwo, nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych
  kontaktów z ludźmi,
  – umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  – otwartość,  
  – cierpliwość,  
  – spostrzegawczość,
  – kreatywność.  
  Podjęcie działań, których celem jest zniwelowanie słabych
  stron placówki
  w procesie kształtowania postaw wychowanków i ich

7.

rozwoju:  
– organizowanie zajęć integrujących grupy, a także
  wychowanków MDK z różnych kół,
  – organizowanie wyjazdów i wyjść umożliwiających
  uczestniczenie w jakimś wydarzeniu kulturalnym lub
  sportowym,  
  – zacieśnianie współpracy z rodzicami i Radą Rodziców,
  poprzez utrzymanie bieżącej komunikacji z rodzicami oraz
  akceptację rodziców dotyczącą działań wychowawczych,
  – organizowanie konkursów, imprez i uroczystości według
  pomysłów wychowanków,
  – zwrócenie uwagi na zachowanie czystości w salach oraz
  na korytarzach, zarówno podczas zajęć, jak i podczas
  przerw.  
     
nauczyciele kół cały rok
nauczyciele kół, A.Majewski cały rok

8.

Kształtowanie właściwych postaw i zachowań nauczyciele kół cały rok
  wychowanków odbywa się poprzez:    
  – przestrzeganie regulaminów pracowni,    
  – wdrażanie „Programu wychowawczego”,    
  – stosowanie zasad BHP,    
  – wdrażanie „Programu profilaktyki” ,    
  – kształcenie umiejętności pracy w grupie,    
  – odpowiednio skonstruowane programy autorskie,    
  – pogadanki, rozmowy,    
  – stwarzanie możliwości twórczego i odtwórczego    
  wyrażania siebie,    
  – zawieranie treści wychowawczych w scenariuszach    
  spektakli, przedstawień,    
  – umożliwienie kontaktu ze sztuką.    
  – pogłębianiu i wzmacnianiu naturalnych systemów    
  wsparcia: koleżeństwa, przyjaźni,    
  zaufania, uczciwości,    
  – budowaniu udanych relacji z ludźmi,    
  – nawiązywaniu i podtrzymywaniu dobrych kontaktów z    
  ludźmi.    
  Rozwijanie prawidłowych postaw, będących efektem    
  działań wychowawczych w MDK:    

9.

– pogłębianie i wzmacnianie naturalnych systemów nauczyciele kół cały rok
wsparcia: koleżeństwa, przyjaźni, zaufania, uczciwości;
  – budowanie udanych relacji z ludźmi;    
  – umiejętność radzenia sobie ze stresem;    
  – nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych kontaktów z    
  ludźmi;    
  – odpieranie presji otoczenia i grupy rówieśniczej;    
  – samodzielne rozwiązywanie problemów.    
       

10.

Uszczegółowienie terminów planowanych imprez,
  zamieszczanych w „Kalendarzu imprez MDK”.
  Poprawa przepływu informacji – zamieszczenie przed salą

11.

widowiskową i salą audiowizualną harmonogramu imprez
planowanych na dany miesiąc, (by nauczyciele wiedzieli,
 
  czy mogą prowadzić zajęcia w danym dniu lub mogli
  skorzystać z oferty kulturalnej proponowanej przez
  podmioty zewnętrzne).

Umacnianie kierunku polityki oświatowej Państwa w związku z setną rocznicą odzyskania Niepodległości; wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznej postawy poprzez aktywny udział w imprezach organizowanych w placówce:

 • spektakl teatralny ,,W szarej strefie”
 • spektakl teatralny ,,Nie zginęła”
 • zawody strzeleckie z okazji Święta Niepodległości
nauczyciele kół na bieżąco
nauczyciele kół, obsługa techniczno- cały rok
nagłośnieniowa  
nauczyciele kół wg kalendarza imprez

warsztaty otwarte ,,Szycie kokard narodowych” nauczyciele kół wg kalendarza imprez
 

,,A to Polska właśnie” – konkurs na wiersz, prozę i    
 

pracę plastyczną o Polsce    
  tydzień piosenki patriotycznej    

ZADANIE VIII

Realizowanie zadań administracyjno-gospodarczych

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

VIII Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
Dbałość o dobre warunki pracy oraz zadowalające warunki Dyrektor cały rok
socjalne pracowników.    
Realizowanie zapotrzebowania na materiały biurowe oraz Dyrektor wg zapotrzebowania
środki czystości.
   
Monitorowanie postępu prac remontowo- Dyrektor na bieżąco
administracyjnych kontynuowanych w budynku MDK.    
Wyposażanie nowododawanych pracowni w niezbędny Dyrektor wg zapotrzebowania
sprzęt i pomoce dydaktyczne.
   
Kontrolowanie terminowości realizacji zadań oraz    
terminowości dostarczania dokumentów ze szczególnym Dyrektor, wice dyrektor cały rok
uwzględnieniem kontroli przestrzegania Regulaminu    
Wycieczek.    
Usprawnienie systemu obiegu informacji w MDK. Dyrektor, wice dyrektor cały rok
Motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i Dyrektor cały rok
kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i
   
kursach. Monitorowanie aktywności szkoleniowej.    
8. Uczestnictwo w Ogólnopolskich Sejmikach Placówek
  Wychowania Pozaszkolnego.
  Czynny udział w rozwiązywaniu bieżących problemów
9. placówki i nauczycieli – udzielanie pomocy prawnej i
  organizacyjnej.
  Przekazywanie informacji na bieżąco o zmianach w
10. przepisach prawa oświatowego oraz o aktualnych problemach
  resortu.
   

Dyrektor i nauczyciele

Dyrektor, wice dyrektor

Dyrektor, wice dyrektor

wg terminów

wg potrzeb

cały rok

Zadanie IX

Podstawowe kierunki realizacji oświatowej państwa

w roku szkolnym 2019/2020

1 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
   
2 Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3 Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dyrektor i nauczyciele

Dyrektor i nauczyciele

Dyrektor i nauczyciele

cały rok

cały rok

cały rok