PLAN PRACY 2016/17

Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków

w Jaworznie

Plan pracy

na rok szkolny 2016/2017

Misja:

Młodzieżowy Dom Kultury stwarza warunki

do rozwijania młodzieńczych zainteresowań i pasji

poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży

szerokiej i różnorodnej oferty kół

oraz fachowej opieki instruktorskiej

Cel główny:

Wyzwalanie kreatywności poprzez stymulację potencjału intelektualnego, artystycznego i sportowego wychowanków do doświadczania

i aktywnego działania w czasie wolnym od nauki

Cele szczegółowe:

 1. Tworzenie i systematyczne doskonalenie systemu profesjonalnej pomocy dzieciom zdolnym i utalentowanym w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu.

 2. Inspirowanie do nieustannego pogłębiania wiedzy, poszukiwania i rozwiązywania problemów naukowych.

 3. Kształtowanie systemu wartości etycznych i estetycznych.

 4. Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki i aktywnego uczestnictwa w kulturze.

 5. Promowanie zdrowego stylu życia, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.

 6. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości będącej podstawą angażowania się w życie środowiska oraz otwarcia na inne społeczności i kultury.

 7. Dostarczanie satysfakcji z wybranych form spędzania czasu wolnego oraz z możliwości doświadczania twórczego działania.

ZADANIE I

Opracowanie strategii działań podnoszących jakość pracy z dziećmi i młodzieżą

Lp

I Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań rodziców oraz młodzieży w celu potwierdzenia i ewentualnej weryfikacji zakresu działalności MDK.

Powołanie zespołów roboczych do tworzenia dokumentacji wewnętrznej stanowiącej podstawę działań MDK w roku szkolnym 2016/2017:

 • zespół do spraw Planu pracy MDK

 • zespół do spraw Programu wychowawczego MDK”

 • zespół do spraw Programu profilaktyki MDK”

 • zespół do spraw kalendarza imprez

 • zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej

 • zespół do spraw inwentaryzacji

Powołanie opiekuna Samorządu Wychowanków oraz koordynatora współpracy z Radą Rodziców.

Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi wychowanków, uwzględniających ich inicjatywy i pomysły.

Tworzenie programów autorskich; rozszerzać, wzbogacać i modyfikować programy uwzględniając w nich oczekiwania i aspiracje wychowanków z dbałością o ich rzetelną konstrukcję.

Objęcie działalnością kół dzieci i młodzieży z problemami dydaktyczno- wychowawczymi w celu wyrównania deficytów oraz umożliwienia atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, zapewnianie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu skomplikowanych sytuacji wychowawczych, rodzinny, osobistych młodego człowieka.

Prowadzenie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania rodziców w przedsięwzięcia organizowane przez MDK. Wykorzystywanie uwag i propozycji rodziców w pracy dydaktycznej. Podtrzymywanie dobrych relacji z rodzicami.

Opracowanie i wdrożenie specjalnego programu profilaktyki wykorzystującego działalność twórczą do zapobiegania niepożądanym zachowaniom i zaangażowanie wszystkich nauczycieli oraz rodziców w jego realizację.

Organizowanie w ramach działań profilaktycznych spotkań z przedstawicielami policji i służby zdrowia.

Podejmowanie działań nowatorskich, wdrażanie nowych pomysłów przez nauczycieli. Motywowanie nauczycieli do wdrażania innowacji.

Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor

wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele, pracownicy MDK, rodzice

Dyrektor

Dyrektor,

wszyscy nauczyciele

Do 31.08.2013 r.

Do 31.08.2017 r.

cały rok

cały rok

Do 31.08.2017 r.

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

ZADANIE II

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do czynnego wypoczynku i systematycznego uprawiania sportu.

Lp

II Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Prowadzenie zajęć sportowych o charakterze treningowym, podnoszących sprawność ruchową i ogólną kondycję fizyczną.

Organizowanie zawodów sportowych i turniejów.

Uczestnictwo w zawodach organizowanych przez inne placówki.

Wprowadzanie do tematyki zajęć oraz realizacja w pomysłowej i atrakcyjnej formie wybranych treści prozdrowotnych..

Propagowanie wspinaczki sportowej i warunków do uprawiania tej dyscypliny

oferowanych przez MDK.

Prowadzenie zajęć ruchowych wspomagających rozwój przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Nauczyciele kół sportowych

nauczyciele kół sportowych

Nauczyciele kół sportowych

Nauczyciele kół sportowych

G.Tucki

E. Brusik-Mikos

K. Górecka

Zgodnie z rozkładem zajęć

Okazjonalnie lub wg programów autorskich

Wg nadsyłanych ofert

Cały rok

cały rok

zgodnie z rozkładem zajęć

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Prowadzenie zajęć sportowych o charakterze treningowym, podnoszących sprawność ruchową i ogólną kondycję fizyczną.

Organizowanie zawodów sportowych i turniejów.

Uczestnictwo w zawodach organizowanych przez inne placówki.

Wprowadzanie do tematyki zajęć oraz realizacja w pomysłowej i atrakcyjnej formie wybranych treści prozdrowotnych..

Propagowanie wspinaczki sportowej i warunków do uprawiania tej dyscypliny

oferowanych przez MDK.

Prowadzenie zajęć ruchowych wspomagających rozwój przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Nauczyciele kół sportowych

nauczyciele kół sportowych

Nauczyciele kół sportowych

Nauczyciele kół sportowych

G.Tucki

E. Brusik-Mikos

K. Górecka

Zgodnie z rozkładem zajęć

Okazjonalnie lub wg programów autorskich

Wg nadsyłanych ofert

Cały rok

cały rok

zgodnie z rozkładem zajęć

ZADANIE III

Objęcie opieką dydaktyczną w różnych dziedzinach nauki pasjonatów i uczniów w danych dyscyplinach uzdolnionych

Lp.

III Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pogłębianie już sprecyzowanych fascynacji naukowych poprzez dobór treści
i umożliwienie działań, których nie uwzględniają szkolne programy nauczania.

Wyzwalanie osobistego zaangażowania wychowanków do działań twórczych.

Rozwijanie myślenia dywergencyjnego poprzez dobór zadań o treściach prowokujących poszukiwanie wielu dobrych rozwiązań stawianych problemów, bez troski o „poprawną” odpowiedź czy „logiczny” układ.

Wykorzystywanie w pracy dydaktycznej uczniowskiej oryginalności, fantazji, pomysłowości i niekonwencjonalności w działaniu. Wykorzystywanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.

Prezentowanie efektów pracy w galerii wystawowej MDK oraz na gazetkach ściennych pracowni, a także w telewizji internetowej.

Organizowanie w kołach zainteresowań przedmiotowych turniejów i konkursów przedmiotowych.

Poszukiwanie informacji o możliwościach indywidualnego lub zespołowego uczestnictwa uczniów w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych poza placówką – motywowanie wychowanków do udziału w spektaklach, koncertach, zawodach, konkursach, festiwalach.

Wszyscy nauczyciele kół naukowych

Wszyscy nauczyciele kól artystycznych

Wszyscy nauczyciele kół naukowych

Wszyscy nauczyciele kół naukowych i artystycznych

L.Stanisławska

B.Koczur,

M.Folga,

E. Trzeciak

Wszyscy nauczyciele kół naukowych

Dyrektor i nauczyciele

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Na bieżąco

Okazjonalnie lub wg planów autorskich

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

ZADANIE IV

Opieka dydaktyczna nad wychowankami uzdolnionymi artystycznie – animacja życia kulturalnego

Lp.

IV Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Uczestnictwo zespołów artystycznych w życiu kulturalnym placówki, miasta i regionu.

Prezentowanie możliwości i umiejętności wychowanków na konkursach, przeglądach i festiwalach.

Promowanie osiągnięć uczniów przez organizowanie wystaw sztuk plastycznych i fotografii oraz udział zespołów muzycznych i tanecznych w koncertach i imprezach okolicznościowych na terenie placówki i miasta.

Popularyzacja dziedzin artystycznych poprzez organizację imprez konkursowych o zasięgu miejskim i rejonowym (m. in. Miejski Festiwal Humoru, Konkurs Talentów, Rejonowy Festiwal Kolęd i Pastorałek, Rejonowy Festiwal Kultury Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Jawor 2017”, plener malarski) oraz koncertów i spektakli.

Zapoznawanie uczniów z najnowszymi trendami i kierunkami w różnych dziedzinach sztuki (odwiedzanie galerii, wystaw, muzeów). Wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego do wzbogacenia wiedzy wychowanków.

Konfrontacje artystyczne – organizowanie spotkań międzygrupowych w celu wymiany doświadczeń, poznania nowych technik i metod pracy.

Nauczyciele kół art.

Nauczyciele kół artystycznych

Nauczyciele kół artystycznych

Dyrektor,

R. Gacek,

nauczyciele

L.Stanisławska

B.Koczur,

M.Folga,

E.Trzeciak

nauczyciele pokrewnych kół artystycznych

Okazjonalnie

Wg kalendarza imprez

Cały rok

Według kalendarza imprez

Okazjonalnie

2 razy w roku

ZADANIE V

Rozwijanie samorządności wychowanków. Eksponowanie ich pomysłowości i kreatywności

Lp.

V Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wybór Samorządu Wychowanków.

Określenie obowiązków i zakresu kompetencji Samorządu Wychowanków.

Opracowanie harmonogramu zebrań roboczych.

Ustalenie zasad współpracy Samorządu z Dyrektorem MDK.

Systematyczne wprowadzanie wychowanków w sferę organizacji przedsięwzięć artystycznych wynikających z przyjętego przez Radę Pedagogiczną kalendarza imprez.

Powierzanie młodzieży prostych prac związanych z organizacją imprez wewnętrznych w celu wypracowania poczucia współodpowiedzialności za realizację zadań.

Współtworzenie przez wychowanków strony internetowej.

Angażowanie wychowanków w prace ekipy telewizyjnej (poszukiwanie tematów, tworzenie scenariuszy spotów) w celu systematycznego wdrażania do przyszłej współrealizacji programów telewizyjnych.

Kontynuowanie współpracy z wychowankami w zakresie przygotowania, modyfikacji i realizacji koncepcji pracy placówki.

A. Majewski

A. Majewski

A. Majewski

Nauczyciele kół

Nauczyciele odpowiedzialni za zadania

Nauczyciele kół

K. Zarzycka

opiekunowie grup

październik 2016

październik 2016

październik 2016

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

ZADANIE VI

Promocja Młodzieżowego Domu Kultury w środowisku lokalnym

Lp.

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Zwiększenie liczby informacji o działalności placówki na stronach MDK i portalu Facebook – kontynuacja pracy; dostarczanie na bieżąco wszelkich informacji na temat imprez, konkursów i zawodów w celu wzbogacania strony. Zwiększenie promocji działalności MDK.

Prowadzenie tablic informacyjnych kół w szkołach, w których odbywają się zajęcia MDK.

Współpraca z lokalną telewizją i prasą; dostarczanie do druku zredagowanych przez koła dziennikarskie informacji dotyczących działalności i oferty zajeciowej MDK.

Współpraca z instytucjami; Teatr Sztuk, orkiestry jaworznickie (EM-Band, Archetti), Kuratorium Oświaty, Kuria Diecezjalna, Biblioteka Miejska, Muzeum Miasta Jaworzna, Uczniowski Klub Sportowy, Stowarzyszenie „Arete”, Klub Vega, szkoły i przedszkola miejskie, parafie jaworznickie. Systematyczne gromadzenie opinii dotyczących funkcjonowania MDK w środowisku lokalnym.

Promowanie działalności placówki w środowisku lokalnym poprzez koncerty laureatów festiwali organizowanych z inicjatywy i przez MDK.

Upowszechnianie logo MDK w środowisku miejskim.

Poszukiwanie możliwości nawiązania kontaktów z nowymi instytucjami oraz osobami mogącymi wpłynąć na wzrost aktywności placówki w środowisku lokalnym.

Promowanie działających w MDK kół zainteresowań poprzez:

 • zamieszczenie na stronie internetowej pełnej oferty programowej,

 • współpracę z lokalnymi mediami,

 • rozpowszechnianie informacji o placówce za pomocą ulotek i plakatów,

 • informowanie rodziców (podczas zebrań) o działalności kół oraz indywidualnych i zespołowych osiągnięciach wychowanków,

 • organizowanie w placówce występów artystycznych i wernisaży

 • rozpowszechnianie w środowisku lokalnym informacji o placówce za pomocą ulotek, strony na FB, strony MDK

 • prezentowanie dorobku kół podczas imprez okolicznościowych organizowanych na terenie miasta,

 • prowadzenie zajęć otwartych,

 • obserwację i systematyczną analizę oferty zajęciowej MDK,

 • prezentację spostrzeżeń na posiedzeniach RP,

 • wspólne poszukiwanie rozwiązań modyfikujących.

Wykorzystywanie do promocji MDK możliwości, jakie daje telewizja internetowa, umieszczanie na kanale youtube materiałów promocyjnych, spotów reklamowych, relacji z imprez i transmisji wydarzeń kulturalnych w MDK.

Z.Adamczyk

we współpracy

z nauczycielami kół

Nauczyciele kół

Z. Adamczyk,

K. Zarzycka

Dyrektor,

Nauczyciele kół

Dyrektor,

R.Gacek,

nauczyciele

Dyrektor,

nauczyciele kół plastycznych

Dyrektor, nauczyciele

Dyrektor, nauczyciele kół

G. Gołas

K. Zarzycka

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Cały rok

Wg kalendarza imprez

Cały rok

cały rok

Cały rok

Cały rok

ZADANIE VII

Umożliwianie uczniom przeżywania własnych osiągnięć – motywowanie do dalszej pracy

Lp.

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1.

2.

3.

4.

5.

Publikowanie w Internecie, lokalnej prasie i telewizji fotografii oraz informacji o laureatach konkursów, olimpiad, zawodów i festiwali.

Mobilizowanie wychowanków do powszechnego i czynnego uczestnictwa w imprezach organizowanych na terenie placówki, miasta i regionu – motywowanie uczestników do udziału w spektaklach, koncertach, konkursach.

Prezentowanie szerokiej publiczności osiągnięć artystycznych dzieci i młodzieży drogą organizacji wystaw i koncertów laureatów podsumowujących festiwale i transmisji telewizyjnych.

Informowanie dyrekcji szkół i społeczności uczniowskiej o sukcesach ich uczniów
i kolegów działających w kołach MDK. Umożliwienie prezentacji osiągnięć na terenie szkół, do których uczęszczają.

Zachęcanie wychowanków do czynnego uczestnictwa w imprezach o charakterze profilaktycznym.

Opiekunowie laureatów

Nauczyciele kół

Dyrektor,

R.Gacek,

nauczyciele kół

Dyrektor,

nauczyciele kół

Nauczyciele kół

Na bieżąco

Cały rok

wg kalendarza imprez

Na bieżąco

cały rok

ZADANIE VIII

Realizowanie zadań administracyjno-gospodarczych

Lp.

Sposoby realizacji

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dbałość o dobre warunki pracy oraz zadowalające warunki socjalne pracowników.

Realizowanie zapotrzebowania na materiały biurowe oraz środki czystości.

Monitorowanie postępu prac remontowo-administracyjnych kontynuowanych w budynku MDK.

Wyposażanie nowododawanych pracowni w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Kontrolowanie terminowości realizacji zadań oraz terminowości dostarczania dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem kontroli przestrzegania Regulaminu Wycieczek.

Usprawnienie systemu obiegu informacji w MDK.

Motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach. Monitorowanie aktywności szkoleniowej.

Uczestnictwo w Ogólnopolskich Sejmikach Placówek Wychowania Pozaszkolnego

Czynny udział w rozwiązywaniu bieżących problemów placówki i nauczycieli – udzielanie pomocy prawnej i organizacyjnej.

Przekazywanie informacji na bieżąco o zmianach w przepisach prawa oświatowego oraz o aktualnych problemach resortu.

Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor wice dyrektor

Dyrektor wice dyrektor

Dyrektor

Dyrektor i nauczyciele

Dyrektor wice dyrektor

Dyrektor wice dyrektor

Cały rok

Według zapotrzebowania

Na bieżąco

Według zapotrzebowania

cały rok

cały rok

cały rok

wg terminów

według potrzeb

cały rok