PLAN PRACY 2018/19

do pobrania: Plan Pracy GOTOWY

Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie

Plan pracy na rok szkolny 2018/2019

Misja:

Młodzieżowy Dom Kultury stwarza warunki do rozwijania młodzieńczych zainteresowań i pasji poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży szerokiej i różnorodnej oferty kół oraz fachowej opieki instruktorskiej

Cel główny:

Wyzwalanie kreatywności poprzez stymulację potencjału intelektualnego, artystycznego i sportowego wychowanków do doświadczania i aktywnego działania w czasie wolnym od nauki

Cele szczegółowe:

1. Tworzenie i systematyczne doskonalenie systemu profesjonalnej pomocy dzieciom zdolnym i utalentowanym w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu.
2. Inspirowanie do nieustannego pogłębiania wiedzy, poszukiwania i rozwiązywania problemów naukowych.

3. Kształtowanie systemu wartości etycznych i estetycznych.

4. Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki i aktywnego uczestnictwa w kulturze.

5. Promowanie zdrowego stylu życia, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.

6. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości będącej podstawą angażowania się w życie środowiska oraz otwarcia na inne społeczności i kultury.
7. Dostarczanie satysfakcji z wybranych form spędzania czasu wolnego oraz z możliwości doświadczania twórczego działania.

8. Podstawowe kierunki polityki oświatowej Państwa w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości.

ZADANIE I

Opracowanie strategii działań podnoszących jakość pracy z dziećmi i młodzieżą

I Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań rodziców oraz młodzieży Dyrektor Do 31.08.2019
w celu potwierdzenia i ewentualnej weryfikacji zakresu  działalności MDK.
Powołanie zespołów roboczych do tworzenia dokumentacji wewnętrznej stanowiącej podstawę działań MDK w roku
szkolnym 2016/2017:
 zespół do spraw „Planu pracy MDK Dyrektor Do 31.08.2019
 zespół do spraw „Programu wychowawczego MDK”
 zespół do spraw „Programu profilaktyki MDK”
 zespół do spraw kalendarza imprez
 zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej
 zespół do spraw inwentaryzacji
Powołanie opiekuna Samorządu Wychowanków oraz Dyrektor cały rok
koordynatora współpracy z Radą Rodziców.
Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi
wychowanków, uwzględniających ich inicjatywy i pomysły. wszyscy nauczyciele cały rok
5.
Tworzenie programów autorskich; rozszerzać, wzbogacać i wszyscy nauczyciele cały rok
modyfikować programy uwzględniając w nich oczekiwania i
aspiracje wychowanków z dbałością o ich rzetelną konstrukcję

6. Objęcie działalnością kół dzieci i młodzieży z problemami dydaktyczno- wychowawczymi w celu wyrównania deficytów wszyscy nauczyciele cały rok
oraz umożliwienia atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.
Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i
rodziny, zapewnianie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu
skomplikowanych sytuacji wychowawczych, rodzinny,
osobistych młodego człowieka.
7. Prowadzenie działań mających na celu zwiększenie
zaangażowania rodziców w przedsięwzięcia organizowane wszyscy nauczyciele cały rok

przez MDK. Wykorzystywanie uwag i propozycji rodziców w
pracy dydaktycznej. Podtrzymywanie dobrych relacji z
rodzicami.
Opracowanie i wdrożenie specjalnego programu profilaktyki
8. wykorzystującego działalność twórczą do zapobiegania wszyscy nauczyciele, pracownicy cały rok

niepożądanym zachowaniom i zaangażowanie wszystkich MDK, rodzice
nauczycieli oraz rodziców w jego realizację.

9. Organizowanie w ramach działań profilaktycznych spotkań z przedstawicielami policji i służby zdrowia.

Podejmowanie działań nowatorskich, wdrażanie nowych

10. pomysłów przez nauczycieli. Motywowanie nauczycieli do wdrażania innowacji.

Organizacja spotkań ze wszystkimi partnerami placówki

11. (wychowankami, rodzicami wychowanków, pracownikami MDK).

Dyrektor cały rok

Dyrektor, wszyscy nauczyciele cały rok

Dyrektor, wszyscy nauczyciele cały rok

ZADANIE II

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do czynnego wypoczynku i systematycznego uprawiania sportu.

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

II Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji

Prowadzenie zajęć sportowych o charakterze treningowym, nauczyciele kół sportowych zgodnie z rozkładem zajęć
podnoszących sprawność ruchową i ogólną kondycję
fizyczną.
Organizowanie zawodów sportowych i turniejów. nauczyciele kół sportowych okazjonalnie lub wg programów
autorskich
Uczestnictwo w zawodach organizowanych przez inne nauczyciele kół sportowych wg nadsyłanych ofert
placówki.

Wprowadzanie do tematyki zajęć oraz realizacja w nauczyciele kół sportowych cały rok
pomysłowej i atrakcyjnej formie wybranych treści

prozdrowotnych..
Propagowanie wspinaczki sportowej i warunków do Grzegorz Tucki cały rok
uprawiania tej dyscypliny

oferowanych przez MDK.
Prowadzenie zajęć ruchowych wspomagających rozwój K.Górecka, K.Utkowska cały rok
przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Prowadzenie zajęć tanecznych wspomagających rozwój Ewa Lis zgodnie z rozkładem zajęć

wychowanków.

ZADANIE III

Objęcie opieką dydaktyczną w różnych dziedzinach nauki pasjonatów i uczniów w danych dyscyplinach uzdolnionych

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

III Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji

Pogłębianie już sprecyzowanych fascynacji naukowych wszyscy nauczyciele kół naukowych cały rok szkolny
poprzez dobór treści i umożliwienie działań, których nie
uwzględniają szkolne programy nauczania.
Wyzwalanie osobistego zaangażowania wychowanków do wszyscy nauczyciele kół artystycznych cały rok szkolny
działań twórczych.
Rozwijanie myślenia dywergencyjnego poprzez dobór
zadań o treściach prowokującychposzukiwanie wielu wszyscy nauczyciele kół naukowych cały rok szkolny
dobrych rozwiązań stawianych problemów, bez troski o
„poprawną” odpowiedź czy „logiczny” układ.
Wykorzystywanie w pracy dydaktycznej uczniowskiej
oryginalności, fantazji, pomysłowości i wszyscy nauczyciele kół artystycznych cały rok szkolny
niekonwencjonalności w działaniu. Wykorzystywanie
i naukowych
wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk
pokrewnych.
Prezentowanie efektów pracy w galerii wystawowej MDK L.Stanisławska, B.Koczur, M.Folga, na bieżąco, okazjonalnie lub wg
oraz na gazetkach ściennych pracowni, a także w telewizji E.Trzeciak planów autorskich

internetowej.
Organizowanie w kołach zainteresowań przedmiotowych wszyscy nauczyciele kół naukowych cały rok szkolny
turniejów i konkursów przedmiotowych.

7.
Poszukiwanie informacji o możliwościach indywidualnego Dyrektor i nauczyciele
lub zespołowego uczestnictwa uczniów w konkursach
przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych
poza placówką – motywowanie wychowanków do udziału
w spektaklach, koncertach, zawodach, konkursach,
festiwalach.

cały rok szkolny

ZADANIE IV

Opieka dydaktyczna nad wychowankami uzdolnionymi artystycznie – animacja życia kulturalnego

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

IV Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
Uczestnictwo zespołów artystycznych w życiu kulturalnym nauczyciele kół artystycznych okazjonalnie
placówki, miasta i regionu.

Prezentowanie możliwości i umiejętności wychowanków na nauczyciele kół artystycznych wg kalendarza imprez
konkursach, przeglądach i festiwalach.
Promowanie osiągnięć uczniów przez organizowanie wystaw
sztuk plastycznych i fotografii oraz udział zespołów nauczyciele kół artystycznych cały rok
muzycznych i tanecznych w koncertach i imprezach
okolicznościowych na terenie placówki i miasta.
Popularyzacja dziedzin artystycznych poprzez organizację
imprez konkursowych o zasięgu miejskim i rejonowym (m. in. Dyrektor, R.Gacek, nauczyciele wg kalendarza imprez
Miejski Festiwal Humoru, Konkurs Talentów, Rejonowy
Festiwal Kolęd i Pastorałek, Rejonowy Festiwal Kultury
Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Jawor 2017”, plener malarski)
oraz koncertów i spektakli.
Zapoznawanie uczniów z najnowszymi trendami i kierunkami L.Stanisławska okazjonalnie
w różnych dziedzinach sztuki (odwiedzanie galerii, wystaw, B.Koczur
M.Folga

muzeów). Wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego E. Trzeciak
do wzbogacenia wiedzy wychowanków.
Konfrontacje artystyczne – organizowanie spotkań nauczyciele pokrewnych kół
międzygrupowych w celu wymiany doświadczeń, poznania dwa razy w roku
artystycznych

7. Prowadzenie zajęć plastycznych wspomagających rozwój
wychowanków w młodym wieku – ,,Mały kreator”
8. Rzetelne przygotowanie programów autorskich
dostosowanych do specyfiki zajęć.

9. Rzetelne modyfikowanie programów autorskich po dokonanej
przez nauczyciela ewaluacji programów.

Kaja Utkowska zgodnie z rozkładem zajęć

wszyscy nauczyciele cały rok

wszyscy nauczyciele cały rok

ZADANIE V

Rozwijanie samorządności wychowanków. Eksponowanie ich pomysłowości i kreatywności

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

V Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
Wybór Samorządu Wychowanków. A.Majewski październik 2019
Określenie obowiązków i zakresu kompetencji Samorządu A.Majewski październik 2019
Wychowanków.
Opracowanie harmonogramu zebrań roboczych.
Ustalenie zasad współpracy Samorządu z Dyrektorem A.Majewski październik 2019
MDK.
Systematyczne wprowadzanie wychowanków w sferę
organizacji przedsięwzięć artystycznych wynikających z nauczyciele kół cały rok
przyjętego przez Radę Pedagogiczną kalendarza imprez.

Powierzanie młodzieży prostych prac związanych z
organizacją imprez wewnętrznych w celu wypracowania nauczyciele odpowiedzialni za zadania cały rok
poczucia współodpowiedzialności za realizację zadań.

Współtworzenie przez wychowanków strony internetowej. nauczyciele kół cały rok
Angażowanie wychowanków w prace ekipy telewizyjnej K.Zarzycka cały rok
(poszukiwanie tematów, tworzenie scenariuszy spotów) w

celu systematycznego wdrażania do przyszłej
współrealizacji programów telewizyjnych.

8. Kontynuowanie współpracy z wychowankami w zakresie opiekunowie grup cały rok
przygotowania, modyfikacji i realizacji koncepcji pracy
placówki.

ZADANIE VI

Promocja Młodzieżowego Domu Kultury w środowisku lokalnym

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

VI Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji

Zwiększenie liczby informacji o działalności placówki na Z.Adamczyk we współpracy z na bieżąco
stronach MDK i portalu Facebook – kontynuacja pracy; nauczycielami kół

dostarczanie na bieżąco wszelkich informacji na temat imprez,
konkursów i zawodów w celu wzbogacania strony. Zwiększenie
promocji działalności MDK.
Prowadzenie tablic informacyjnych kół w szkołach, w których nauczyciele kół na bieżąco
odbywają się zajęcia MDK.
Współpraca z lokalną telewizją i prasą; dostarczanie do druku Z.Adamczyk, K.Zarzycka na bieżąco
zredagowanych przez koła dziennikarskie informacji

dotyczących działalności i oferty zajęciowej MDK.
Współpraca z instytucjami; Teatr Sztuk, orkiestry jaworznickie
(EM-Band, Archetti), Kuratorium Oświaty, Kuria Diecezjalna, Dyrektor, nauczyciele kół cały rok
Biblioteka Miejska, Muzeum Miasta Jaworzna, Uczniowski
Klub Sportowy, Stowarzyszenie „Arete”, Klub Vega, szkoły i
przedszkola miejskie, parafie jaworznickie. Systematyczne
gromadzenie opinii dotyczących funkcjonowania MDK w
środowisku lokalnym.
Promowanie działalności placówki w środowisku lokalnym Dyrektor, R.Gacek, nauczyciele wg kalendarza imprez
poprzez koncerty laureatów festiwali organizowanych z

inicjatywy i przez MDK.

6. Upowszechnianie logo MDK w środowisku miejskim.

Poszukiwanie możliwości nawiązania kontaktów z nowymi instytucjami oraz osobami mogącymi wpłynąć na wzrost
7.
aktywności placówki w środowisku lokalnym.

Promowanie działających w MDK kół zainteresowań poprzez:

8. zamieszczenie na stronie internetowej pełnej ofertyprogramowej,

• współpracę z lokalnymi mediami,

• rozpowszechnianie informacji o placówce za pomocą ulotek i plakatów,

• informowanie rodziców (podczas zebrań) o działalności kół oraz indywidualnych i zespołowych osiągnięciach wychowanków,
• organizowanie w placówce występów artystycznych i wernisaży

• rozpowszechnianie w środowisku lokalnym informacji o placówce za pomocą ulotek, strony na FB, strony MDK
• prezentowanie dorobku kół podczas imprez

okolicznościowych organizowanych na terenie miasta,

• prowadzenie zajęć otwartych,

• obserwację i systematyczną analizę oferty zajęciowej MDK,

• prezentację spostrzeżeń na posiedzeniach RP,

Dyrektor, nauczyciele kół plastycznych cały rok
Dyrektor, nauczyciele cały rok

Dyrektor, nauczyciele kół cały rok

• wspólne poszukiwanie rozwiązań modyfikujących.

Wykorzystywanie do promocji MDK możliwości, jakie

9. daje telewizja internetowa, umieszczanie na kanale Youtube materiałów promocyjnych, spotów reklamowych, relacji z imprez i transmisji wydarzeń kulturalnych w MDK.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych wychowanków pod

10. kątem bezpiecznego korzystania z internetu, RODO i promowania placówki w internecie

G.Gołas, K.Zarzycka cały rok

B.Malisz cały rok

ZADANIE VII

Umożliwianie uczniom przeżywania własnych osiągnięć – motywowanie do dalszej pracy i rozwoju, kształtowanie prawidłowych postaw u wychowanków

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

VII Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
Publikowanie w Internecie, lokalnej prasie i telewizji opiekunowie laureatów na bieżąco
fotografii oraz informacji o laureatach konkursów, olimpiad,
zawodów i festiwali.
Mobilizowanie wychowanków do powszechnego i czynnego nauczyciele kół cały rok
uczestnictwa w imprezach organizowanych na terenie
placówki, miasta i regionu – motywowanie uczestników do
udziału w spektaklach, koncertach, konkursach.
Prezentowanie szerokiej publiczności osiągnięć
artystycznych dzieci i młodzieży drogą organizacji wystaw i Dyrektor, R.Gacek, nauczyciele kół wg kalendarza imprez
koncertów laureatów podsumowujących festiwale i transmisji
telewizyjnych.
Informowanie dyrekcji szkół i społeczności uczniowskiej o
sukcesach ich uczniów
 Dyrektor, nauczyciele kół na bieżąco
i kolegów działających w kołach MDK. Umożliwienie
prezentacji osiągnięć na terenie szkół, do których
uczęszczają.
Zachęcanie wychowanków do czynnego uczestnictwa w nauczyciele kół cały rok
imprezach o charakterze profilaktycznym.

6. Praca nad rozwojem i kształtowaniem następujących postaw
i zachowań u wychowanków:
– dążenie do celu, kończenie rozpoczętych zadań,
– umiejętność działania w grupie,
– wiara w siebie (w swoje zdolności),
– samodzielnie rozwiązywanie problemów,
– budowanie relacji z rówieśnikami,
– koleżeństwo, nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych
kontaktów z ludźmi,
– umiejętność radzenia sobie ze stresem,
– otwartość,
– cierpliwość,
– spostrzegawczość,
– kreatywność.
Podjęcie działań, których celem jest zniwelowanie słabych
stron placówki
w procesie kształtowania postaw wychowanków i ich
7. rozwoju:
– organizowanie zajęć integrujących grupy, a także
wychowanków MDK z różnych kół,
– organizowanie wyjazdów i wyjść umożliwiających
uczestniczenie w jakimś wydarzeniu kulturalnym lub
sportowym,
– zacieśnianie współpracy z rodzicami i Radą Rodziców,
poprzez utrzymanie bieżącej komunikacji z rodzicami oraz
akceptację rodziców dotyczącą działań wychowawczych,
– organizowanie konkursów, imprez i uroczystości według
pomysłów wychowanków,
– zwrócenie uwagi na zachowanie czystości w salach oraz
na korytarzach, zarówno podczas zajęć, jak i podczas
przerw.

nauczyciele kół cały rok

nauczyciele kół, A.Majewski cały rok

8. K s z t ałtowanie właściwych postaw i zachowań nauczyciele kół cały rok
wychowanków odbywa się poprzez:
– przestrzeganie regulaminów pracowni,
– wdrażanie „Programu wychowawczego”,
– stosowanie zasad BHP,
– wdrażanie „Programu profilaktyki” ,
– kształcenie umiejętności pracy w grupie,
– odpowiednio skonstruowane programy autorskie,
– pogadanki, rozmowy,
– stwarzanie możliwości twórczego i odtwórczego
wyrażania siebie,
– zawieranie treści wychowawczych w scenariuszach
spektakli, przedstawień,
– umożliwienie kontaktu ze sztuką.
– pogłębianiu i wzmacnianiu naturalnych systemów
wsparcia: koleżeństwa, przyjaźni,
zaufania, uczciwości,
– budowaniu udanych relacji z ludźmi,
– nawiązywaniu i podtrzymywaniu dobrych kontaktów z
ludźmi.
Rozwijanie prawidłowych postaw, będących efektem
działań wychowawczych w MDK:
9. – pogłębianie i wzmacnianie naturalnych systemów nauczyciele kół cały rok
wsparcia: koleżeństwa, przyjaźni, zaufania, uczciwości;
– budowanie udanych relacji z ludźmi;
– umiejętność radzenia sobie ze stresem;
– nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych kontaktów z
ludźmi;
– odpieranie presji otoczenia i grupy rówieśniczej;
– samodzielne rozwiązywanie problemów.

10. Uszczegółowienie terminów planowanych imprez,
zamieszczanych w „Kalendarzu imprez MDK”.
Poprawa przepływu informacji – zamieszczenie przed salą
11. widowiskową i salą audiowizualną harmonogramu imprez
planowanych na dany miesiąc, (by nauczyciele wiedzieli,

czy mogą prowadzić zajęcia w danym dniu lub mogli
skorzystać z oferty kulturalnej proponowanej przez
podmioty zewnętrzne).

Umacnianie kierunku polityki oświatowej Państwa w związku z setną rocznicą odzyskania Niepodległości; wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznej postawy poprzez aktywny udział w imprezach organizowanych w placówce:

– spektakl teatralny ,,W szarej strefie”

– spektakl teatralny ,,Nie zginęła”

– zawody strzeleckie z okazji Święta Niepodległości

nauczyciele kół na bieżąco

nauczyciele kół, obsługa techniczno- cały rok
nagłośnieniowa

nauczyciele kół wg kalendarza imprez

– warsztaty otwarte ,,Szycie kokard narodowych” nauczyciele kół wg kalendarza imprez
– ,,A to Polska właśnie” – konkurs na wiersz, prozę i
– pracę plastyczną o Polsce
tydzień piosenki patriotycznej

ZADANIE VIII

Realizowanie zadań administracyjno-gospodarczych

Lp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

VIII Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji

Dbałość o dobre warunki pracy oraz zadowalające warunki Dyrektor cały rok
socjalne pracowników.
Realizowanie zapotrzebowania na materiały biurowe oraz Dyrektor wg zapotrzebowania
środki czystości.

Monitorowanie postępu prac remontowo- Dyrektor na bieżąco
administracyjnych kontynuowanych w budynku MDK.
Wyposażanie nowododawanych pracowni w niezbędny Dyrektor wg zapotrzebowania
sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Kontrolowanie terminowości realizacji zadań oraz
terminowości dostarczania dokumentów ze szczególnym Dyrektor, wice dyrektor cały rok
uwzględnieniem kontroli przestrzegania Regulaminu
Wycieczek.
Usprawnienie systemu obiegu informacji w MDK. Dyrektor, wice dyrektor cały rok
Motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i Dyrektor cały rok
kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i

kursach. Monitorowanie aktywności szkoleniowej.

8. Uczestnictwo w Ogólnopolskich Sejmikach Placówek
Wychowania Pozaszkolnego.
Czynny udział w rozwiązywaniu bieżących problemów
9. placówki i nauczycieli – udzielanie pomocy prawnej i
organizacyjnej.
Przekazywanie informacji na bieżąco o zmianach w
10. przepisach prawa oświatowego oraz o aktualnych problemach
resortu.

Dyrektor i nauczyciele

Dyrektor, wice dyrektor

Dyrektor, wice dyrektor

wg terminów

wg potrzeb

cały rok

 

 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków

 

w Jaworznie

 

 

 

Plan pracy

 

na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 

 

 

Misja:

 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury stwarza warunki do rozwijania młodzieńczych zainteresowań i pasji poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży szerokiej i różnorodnej oferty kół

oraz fachowej opieki instruktorskiej

 

 

Cel główny:

 

Wyzwalanie kreatywności poprzez stymulację potencjału intelektualnego, artystycznego i sportowego wychowanków do doświadczania i aktywnego działania w czasie wolnym od nauki

 

 

 

 

 

Cele szczegółowe:

 

 

 1. Tworzenie i systematyczne doskonalenie systemu profesjonalnej pomocy dzieciom zdolnym i utalentowanym w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu.
 2. Inspirowanie do nieustannego pogłębiania wiedzy, poszukiwania i rozwiązywania problemów naukowych.

 

 1. Kształtowanie systemu wartości etycznych i estetycznych.

 

 1. Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki i aktywnego uczestnictwa w kulturze.

 

 1. Promowanie zdrowego stylu życia, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.

 

 1. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości będącej podstawą angażowania się w życie środowiska oraz otwarcia na inne społeczności i kultury.
 2. Dostarczanie satysfakcji z wybranych form spędzania czasu wolnego oraz z możliwości doświadczania twórczego działania.

 

 1. Podstawowe kierunki polityki oświatowej Państwa w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE I

 

 

 

Opracowanie strategii działań podnoszących jakość pracy z dziećmi i młodzieżą

 

 

Lp

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

  I Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań rodziców oraz młodzieży Dyrektor Do 31.08.2019
w celu potwierdzenia i ewentualnej weryfikacji zakresu    
działalności MDK.    
Powołanie zespołów roboczych do tworzenia dokumentacji    
wewnętrznej stanowiącej podstawę działań MDK w roku    
szkolnym 2016/2017:    
• zespół do spraw „Planu pracy MDK Dyrektor Do 31.08.2019
• zespół do spraw „Programu wychowawczego MDK”    
• zespół do spraw „Programu profilaktyki MDK”    
• zespół do spraw kalendarza imprez    
• zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej    
• zespół do spraw inwentaryzacji    
Powołanie opiekuna Samorządu Wychowanków oraz Dyrektor cały rok
koordynatora współpracy z Radą Rodziców.    
Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi    
wychowanków, uwzględniających ich inicjatywy i pomysły. wszyscy nauczyciele cały rok
   
       

 

5. Tworzenie  programów  autorskich;  rozszerzać,  wzbogacać  i  wszyscy nauczyciele cały rok
  modyfikować programy uwzględniając w nich oczekiwania i  
  aspiracje wychowanków z dbałością o ich rzetelną konstrukcję  

 

 

 1. Objęcie działalnością kół dzieci i młodzieży z problemami

 

  dydaktyczno- wychowawczymi w celu wyrównania deficytów wszyscy nauczyciele cały rok  
  oraz umożliwienia atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.      
  Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i      
  rodziny, zapewnianie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu      
  skomplikowanych sytuacji wychowawczych, rodzinny,      
  osobistych młodego człowieka.      
7. Prowadzenie działań mających na celu zwiększenie      
zaangażowania rodziców w przedsięwzięcia organizowane wszyscy nauczyciele cały rok  
   
  przez MDK. Wykorzystywanie uwag i propozycji rodziców w      
  pracy dydaktycznej. Podtrzymywanie dobrych relacji z      
  rodzicami.      
  Opracowanie i wdrożenie specjalnego programu profilaktyki      
8. wykorzystującego działalność twórczą do zapobiegania wszyscy nauczyciele, pracownicy cały rok  
   
  niepożądanym zachowaniom i zaangażowanie wszystkich MDK, rodzice    
  nauczycieli oraz rodziców w jego realizację.      

 

 

 1. Organizowanie w ramach działań profilaktycznych spotkań z przedstawicielami policji i służby zdrowia.

 

 

Podejmowanie działań nowatorskich, wdrażanie nowych

 

 1. pomysłów przez nauczycieli. Motywowanie nauczycieli do wdrażania innowacji.

 

 

Organizacja spotkań ze wszystkimi partnerami placówki

 

 1. (wychowankami, rodzicami wychowanków, pracownikami MDK).
Dyrektor cały rok

 

 

 

 

 

Dyrektor, wszyscy nauczyciele cały rok

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, wszyscy nauczyciele cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE II

 

 

 

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do czynnego wypoczynku i systematycznego uprawiania sportu.

 

 

Lp

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

II Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
     

 

Prowadzenie zajęć sportowych o charakterze treningowym, nauczyciele kół sportowych zgodnie z rozkładem zajęć  
podnoszących sprawność ruchową i ogólną kondycję      
fizyczną.      
Organizowanie zawodów sportowych i turniejów. nauczyciele kół sportowych okazjonalnie lub wg programów  
    autorskich  
Uczestnictwo w zawodach organizowanych przez inne nauczyciele kół sportowych wg nadsyłanych ofert  
placówki.  
     
Wprowadzanie do tematyki zajęć oraz realizacja w nauczyciele kół sportowych cały rok  
pomysłowej i atrakcyjnej formie wybranych treści  
     
prozdrowotnych..      
Propagowanie wspinaczki sportowej i warunków do Grzegorz Tucki cały rok  
uprawiania tej dyscypliny  
     
oferowanych przez MDK.      
Prowadzenie zajęć ruchowych wspomagających rozwój K.Górecka, K.Utkowska cały rok  
przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym.    
     
Prowadzenie zajęć tanecznych wspomagających rozwój Ewa Lis zgodnie z rozkładem zajęć  
   
     
wychowanków.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE III

 

 

 

 

Objęcie opieką dydaktyczną w różnych dziedzinach nauki pasjonatów i uczniów w danych dyscyplinach uzdolnionych

 

 

Lp

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

III Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
     

 

Pogłębianie już sprecyzowanych fascynacji naukowych wszyscy nauczyciele kół naukowych cały rok szkolny  
poprzez dobór treści i umożliwienie działań, których nie      
uwzględniają szkolne programy nauczania.      
Wyzwalanie osobistego zaangażowania wychowanków do wszyscy nauczyciele kół artystycznych cały rok szkolny  
działań twórczych.      
Rozwijanie  myślenia  dywergencyjnego  poprzez  dobór      
zadań  o  treściach  prowokującychposzukiwanie  wielu wszyscy nauczyciele kół naukowych cały rok szkolny  
dobrych  rozwiązań  stawianych  problemów,  bez  troski  o      
„poprawną” odpowiedź czy „logiczny” układ.      
Wykorzystywanie w pracy dydaktycznej uczniowskiej      
oryginalności, fantazji, pomysłowości i wszyscy nauczyciele kół artystycznych cały rok szkolny  
niekonwencjonalności w działaniu. Wykorzystywanie  
i naukowych    
wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk      
pokrewnych.      
Prezentowanie efektów pracy w galerii wystawowej MDK L.Stanisławska, B.Koczur, M.Folga, na bieżąco, okazjonalnie lub wg  
oraz na gazetkach ściennych pracowni, a także w telewizji E.Trzeciak planów autorskich  
     
internetowej.      
Organizowanie w kołach zainteresowań przedmiotowych wszyscy nauczyciele kół naukowych cały rok szkolny  
turniejów i konkursów przedmiotowych.  
     

 

7. Poszukiwanie informacji o możliwościach indywidualnego Dyrektor i nauczyciele
  lub zespołowego uczestnictwa uczniów w konkursach  
  przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych  
  poza placówką – motywowanie wychowanków do udziału  
  w spektaklach, koncertach, zawodach, konkursach,  
  festiwalach.  
     

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE IV

 

 

 

Opieka dydaktyczna nad wychowankami uzdolnionymi artystycznie – animacja życia kulturalnego

 

Lp

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

IV Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
Uczestnictwo zespołów artystycznych w życiu kulturalnym nauczyciele kół artystycznych okazjonalnie
placówki, miasta i regionu.    

 

 

 

Prezentowanie możliwości i umiejętności wychowanków na nauczyciele kół artystycznych wg kalendarza imprez  
konkursach, przeglądach i festiwalach.      
Promowanie osiągnięć uczniów przez organizowanie wystaw      
sztuk plastycznych i fotografii oraz udział zespołów nauczyciele kół artystycznych cały rok  
muzycznych i tanecznych w koncertach i imprezach      
okolicznościowych na terenie placówki i miasta.      
Popularyzacja dziedzin artystycznych poprzez organizację      
imprez konkursowych o zasięgu miejskim i rejonowym (m. in. Dyrektor, R.Gacek, nauczyciele wg kalendarza imprez  
Miejski Festiwal Humoru, Konkurs Talentów, Rejonowy      
Festiwal Kolęd i Pastorałek, Rejonowy Festiwal Kultury      
Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Jawor 2017”, plener malarski)      
oraz koncertów i spektakli.      
Zapoznawanie uczniów z najnowszymi trendami i kierunkami L.Stanisławska okazjonalnie  
w różnych dziedzinach sztuki (odwiedzanie galerii, wystaw, B.Koczur  
M.Folga    
     
muzeów). Wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego E. Trzeciak    
do wzbogacenia wiedzy wychowanków.      
Konfrontacje artystyczne – organizowanie spotkań nauczyciele pokrewnych kół    
międzygrupowych w celu wymiany doświadczeń, poznania dwa razy w roku  
artystycznych  

 

7. Prowadzenie zajęć plastycznych wspomagających rozwój  
  wychowanków w młodym wieku – ,,Mały kreator”  
8. Rzetelne przygotowanie programów autorskich  
dostosowanych do specyfiki zajęć.  
   
9. Rzetelne modyfikowanie programów autorskich po dokonanej  
  przez nauczyciela ewaluacji programów.  
     

 

Kaja Utkowska zgodnie z rozkładem zajęć

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele cały rok

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE V

 

 

 

Rozwijanie samorządności wychowanków. Eksponowanie ich pomysłowości i kreatywności

 

Lp

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

V Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
Wybór Samorządu Wychowanków. A.Majewski październik 2019
Określenie obowiązków i zakresu kompetencji Samorządu A.Majewski październik 2019
Wychowanków.    
Opracowanie harmonogramu zebrań roboczych.    
Ustalenie zasad współpracy Samorządu z Dyrektorem A.Majewski październik 2019
MDK.    
Systematyczne wprowadzanie wychowanków w sferę    
organizacji przedsięwzięć artystycznych wynikających z nauczyciele kół cały rok
przyjętego przez Radę Pedagogiczną kalendarza imprez.    

 

 

 

Powierzanie młodzieży prostych prac związanych z  
organizacją imprez wewnętrznych w celu wypracowania nauczyciele odpowiedzialni za zadania  cały rok
poczucia współodpowiedzialności za realizację zadań.  

 

 

 

Współtworzenie przez wychowanków strony internetowej.    nauczyciele kół cały rok  
Angażowanie wychowanków w prace ekipy telewizyjnej K.Zarzycka cały rok  
(poszukiwanie tematów, tworzenie scenariuszy spotów) w  
     
celu systematycznego wdrażania do przyszłej      
współrealizacji programów telewizyjnych.      

 

8. Kontynuowanie współpracy z wychowankami w zakresie opiekunowie grup cały rok
  przygotowania, modyfikacji i realizacji koncepcji pracy    
  placówki.    
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE VI

 

 

 

Promocja Młodzieżowego Domu Kultury w środowisku lokalnym

 

 

Lp

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

VI Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
     

 

Zwiększenie liczby informacji o działalności placówki na Z.Adamczyk we współpracy z na bieżąco  
stronach MDK i portalu Facebook – kontynuacja pracy; nauczycielami kół    
     
dostarczanie na bieżąco wszelkich informacji na temat imprez,      
konkursów i zawodów w celu wzbogacania strony. Zwiększenie      
promocji działalności MDK.      
Prowadzenie tablic informacyjnych kół w szkołach, w których nauczyciele kół na bieżąco  
odbywają się zajęcia MDK.      
Współpraca z lokalną telewizją i prasą; dostarczanie do druku Z.Adamczyk, K.Zarzycka na bieżąco  
zredagowanych przez koła dziennikarskie informacji  
     
dotyczących działalności i oferty zajęciowej MDK.      
Współpraca z instytucjami; Teatr Sztuk, orkiestry jaworznickie      
(EM-Band, Archetti), Kuratorium Oświaty, Kuria Diecezjalna, Dyrektor, nauczyciele kół cały rok  
Biblioteka Miejska, Muzeum Miasta Jaworzna, Uczniowski      
Klub Sportowy, Stowarzyszenie „Arete”, Klub Vega, szkoły i      
przedszkola miejskie, parafie jaworznickie. Systematyczne      
gromadzenie opinii dotyczących funkcjonowania MDK w      
środowisku lokalnym.      
Promowanie działalności placówki w środowisku lokalnym Dyrektor, R.Gacek, nauczyciele wg kalendarza imprez  
poprzez koncerty laureatów festiwali organizowanych z  
     
inicjatywy i przez MDK.      

 

6. Upowszechnianie logo MDK w środowisku miejskim.

 

Poszukiwanie możliwości nawiązania kontaktów z nowymi instytucjami oraz osobami mogącymi wpłynąć na wzrost

7.

aktywności placówki w środowisku lokalnym.

 

 

Promowanie działających w MDK kół zainteresowań poprzez:

 

 1. • zamieszczenie na stronie internetowej pełnej oferty programowej,

 

 • współpracę z lokalnymi mediami,

 

 • rozpowszechnianie informacji o placówce za pomocą ulotek i plakatów,

 

 • informowanie rodziców (podczas zebrań) o działalności kół oraz indywidualnych i zespołowych osiągnięciach wychowanków,
 • organizowanie w placówce występów artystycznych i wernisaży

 

 • rozpowszechnianie w środowisku lokalnym informacji o placówce za pomocą ulotek, strony na FB, strony MDK
 • prezentowanie dorobku kół podczas imprez

 

okolicznościowych organizowanych na terenie miasta,

 

 • prowadzenie zajęć otwartych,

 

 • obserwację i systematyczną analizę oferty zajęciowej MDK,

 

 • prezentację spostrzeżeń na posiedzeniach RP,

 

Dyrektor, nauczyciele kół plastycznych cały rok
Dyrektor, nauczyciele cały rok

 

 

 

 

 

Dyrektor, nauczyciele kół cały rok

 

 

 • wspólne poszukiwanie rozwiązań modyfikujących.

 

 

Wykorzystywanie do promocji MDK możliwości, jakie

 

 1. daje telewizja internetowa, umieszczanie na kanale Youtube materiałów promocyjnych, spotów reklamowych, relacji z imprez i transmisji wydarzeń kulturalnych w MDK.

 

 

 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych wychowanków pod

 

 1. kątem bezpiecznego korzystania z internetu, RODO i promowania placówki w internecie

 

 

 

 

 

 

 

G.Gołas, K.Zarzycka cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Malisz cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE VII

 

 

 

Umożliwianie uczniom przeżywania własnych osiągnięć – motywowanie do dalszej pracy i rozwoju, kształtowanie prawidłowych postaw u wychowanków

 

 

 

 

Lp

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

VII Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji
Publikowanie w Internecie, lokalnej prasie i telewizji opiekunowie laureatów na bieżąco
fotografii oraz informacji o laureatach konkursów, olimpiad,    
zawodów i festiwali.    
Mobilizowanie wychowanków do powszechnego i czynnego nauczyciele kół cały rok
uczestnictwa w imprezach organizowanych na terenie
placówki, miasta i regionu – motywowanie uczestników do    
udziału w spektaklach, koncertach, konkursach.    
Prezentowanie szerokiej publiczności osiągnięć    
artystycznych dzieci i młodzieży drogą organizacji wystaw i Dyrektor, R.Gacek, nauczyciele kół wg kalendarza imprez
koncertów laureatów podsumowujących festiwale i transmisji    
telewizyjnych.    
Informowanie dyrekcji szkół i społeczności uczniowskiej o    
sukcesach ich uczniów Dyrektor, nauczyciele kół na bieżąco
i kolegów działających w kołach MDK. Umożliwienie    
prezentacji osiągnięć na terenie szkół, do których    
uczęszczają.    
Zachęcanie wychowanków do czynnego uczestnictwa w nauczyciele kół cały rok
imprezach o charakterze profilaktycznym.    
     

 

 

 

6. Praca nad rozwojem i kształtowaniem następujących postaw
  i zachowań u wychowanków:
  – dążenie do celu, kończenie rozpoczętych zadań,
  – umiejętność działania w grupie,
  – wiara w siebie (w swoje zdolności),
  – samodzielnie rozwiązywanie problemów,
  – budowanie relacji z rówieśnikami,
  – koleżeństwo, nawiązywanie i podtrzymywanie   dobrych
  kontaktów z ludźmi,
  – umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  – otwartość,  
  – cierpliwość,  
  – spostrzegawczość,
  – kreatywność.  
  Podjęcie działań, których celem jest zniwelowanie słabych
  stron placówki
  w  procesie  kształtowania  postaw  wychowanków  i  ich
7. rozwoju:  
–  organizowanie  zajęć  integrujących  grupy,  a  także
  wychowanków MDK z różnych kół,
  –  organizowanie  wyjazdów  i  wyjść  umożliwiających
  uczestniczenie  w  jakimś  wydarzeniu  kulturalnym  lub
  sportowym,  
  – zacieśnianie współpracy z rodzicami i Radą Rodziców,
  poprzez utrzymanie bieżącej komunikacji z rodzicami oraz
  akceptację rodziców dotyczącą działań wychowawczych,
  – organizowanie konkursów, imprez i uroczystości według
  pomysłów wychowanków,
  – zwrócenie uwagi na zachowanie czystości w salach oraz
  na  korytarzach,  zarówno  podczas  zajęć,  jak  i  podczas
  przerw.  
     

 

 

 

nauczyciele kół cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele kół, A.Majewski cały rok

 

 

 

8. K s z t ałtowanie  właściwych  postaw  i  zachowań nauczyciele kół cały rok
  wychowanków odbywa się poprzez:    
  – przestrzeganie regulaminów pracowni,    
  – wdrażanie „Programu wychowawczego”,    
  – stosowanie zasad BHP,    
  – wdrażanie „Programu profilaktyki” ,    
  – kształcenie umiejętności pracy w grupie,    
  – odpowiednio skonstruowane programy autorskie,    
  – pogadanki, rozmowy,    
  –  stwarzanie  możliwości  twórczego  i  odtwórczego    
  wyrażania siebie,    
  –  zawieranie  treści  wychowawczych  w  scenariuszach    
  spektakli, przedstawień,    
  – umożliwienie kontaktu ze sztuką.    
  –  pogłębianiu  i  wzmacnianiu  naturalnych  systemów    
  wsparcia: koleżeństwa, przyjaźni,    
  zaufania, uczciwości,    
  – budowaniu udanych relacji z ludźmi,    
  – nawiązywaniu i podtrzymywaniu dobrych kontaktów z    
  ludźmi.    
  Rozwijanie  prawidłowych  postaw,  będących  efektem    
  działań wychowawczych w MDK:    
9. –  pogłębianie  i  wzmacnianie  naturalnych  systemów nauczyciele kół cały rok
wsparcia: koleżeństwa, przyjaźni, zaufania, uczciwości;
  – budowanie udanych relacji z ludźmi;    
  – umiejętność radzenia sobie ze stresem;    
  –  nawiązywanie  i  podtrzymywanie  dobrych  kontaktów  z    
  ludźmi;    
  – odpieranie presji otoczenia i grupy rówieśniczej;    
  – samodzielne rozwiązywanie problemów.    
       

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Uszczegółowienie terminów planowanych imprez,  
  zamieszczanych w „Kalendarzu imprez MDK”.  
  Poprawa przepływu informacji – zamieszczenie przed salą  
11. widowiskową i salą audiowizualną harmonogramu imprez  
planowanych na dany miesiąc, (by nauczyciele wiedzieli,  
   
  czy mogą prowadzić zajęcia w danym dniu lub mogli  
  skorzystać z oferty kulturalnej proponowanej przez  
  podmioty zewnętrzne).  

 

 

 

 

Umacnianie kierunku polityki oświatowej Państwa w związku z setną rocznicą odzyskania Niepodległości; wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznej postawy poprzez aktywny udział w imprezach organizowanych w placówce:

 

 • spektakl teatralny ,,W szarej strefie”

 

 • spektakl teatralny ,,Nie zginęła”

 

 • zawody strzeleckie z okazji Święta Niepodległości

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele kół na bieżąco

 

 

 

 

 

nauczyciele kół, obsługa techniczno- cały rok
nagłośnieniowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele kół wg kalendarza imprez

 

  warsztaty otwarte ,,Szycie kokard narodowych” nauczyciele kół wg kalendarza imprez
  ,,A to Polska właśnie” – konkurs na wiersz, prozę i    
  pracę plastyczną o Polsce    
  tydzień piosenki patriotycznej    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE VIII

 

 

 

Realizowanie zadań administracyjno-gospodarczych

 

Lp

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

VIII Sposoby realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji

 

Dbałość o dobre warunki pracy oraz zadowalające warunki Dyrektor cały rok  
socjalne pracowników.      
Realizowanie zapotrzebowania na materiały biurowe oraz Dyrektor wg zapotrzebowania  
środki czystości.  
     
Monitorowanie postępu prac remontowo- Dyrektor na bieżąco  
administracyjnych kontynuowanych w budynku MDK.      
Wyposażanie nowododawanych pracowni w niezbędny Dyrektor wg zapotrzebowania  
sprzęt i pomoce dydaktyczne.  
     
Kontrolowanie terminowości realizacji zadań oraz      
terminowości dostarczania dokumentów ze szczególnym Dyrektor, wice dyrektor cały rok  
uwzględnieniem kontroli przestrzegania Regulaminu      
Wycieczek.      
Usprawnienie systemu obiegu informacji w MDK. Dyrektor, wice dyrektor cały rok  
Motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i Dyrektor cały rok  
kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i  
     
kursach. Monitorowanie aktywności szkoleniowej.      

 

8. Uczestnictwo w Ogólnopolskich Sejmikach Placówek
  Wychowania Pozaszkolnego.
  Czynny udział w rozwiązywaniu bieżących problemów
9. placówki i nauczycieli – udzielanie pomocy prawnej i
  organizacyjnej.
  Przekazywanie informacji na bieżąco o zmianach w
10. przepisach prawa oświatowego oraz o aktualnych problemach
  resortu.
   

 

Dyrektor i nauczyciele

 

 

 

 

Dyrektor, wice dyrektor

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, wice dyrektor

 

wg terminów

 

 

 

 

wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

cały rok