PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2017/18

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

IM. JAWORZNIAKÓW W JAWORZNIE

NA ROK SZKOLNY 2017/ 2018

SPIS TREŚCI:

 1. PODSTAWA PRAWNA PLANOWANYCH DZIAŁAŃ.
 2. ŹRÓDŁA PLANOWANIA NADZORU.
 3. CELE NADZORU PEDAGOGICZNEGO.
 4. WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 5. FORMY REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO.
 6. a) ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

– zespół do spraw ewaluacji;

– przedmiot ewaluacji;

– cel ewaluacji;

– pytania kluczowe, kryteria ewaluacji, metody i narzędzia ewaluacji, źródła informacji/grupa badawcza;

– harmonogram ewaluacji.

 1. b) ORGANIZACJA KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA W ROKU SZKOLNYM 2017/ 2018

– tematyka i terminy przeprowadzenia obserwacji i kontroli przestrzegania prawa w roku szkolnym 2017/2018

– terminarz kontroli dzienników.

 1. c) ORGANIZACJA WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

– harmonogram i tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej MDK w roku szkolnym 2017/2018

– plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017/2018

– wykaz nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego;

 1. d) OBSERWACJA

– harmonogram obserwacji w roku szkolnym 2017/2018

– obserwacja innych czynności prowadzonych przez nauczycieli ( arkusz obserwacji zajęć)

 1. e) MONITOROWANIE

– obserwowanie zajęć,

– badanie dokumentacji pedagogicznej,

-analiza programów własnych.

 1. PODSTAWA PRAWNA PLANOWANIA DZIAŁAŃ:
 2. Konstytucja RP art.70 ust.3: ,,(…) Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa”;
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. Z dnia 11 stycznia 2017 r. poz. 59 );
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ( Dz. U. Z dnia 11 stycznia 2017 r. poz. 60 );
 5. nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Z 2017 r., poz. 1658);
 6. nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( Dz. U. Z 2017 r., poz. 1611)
 1. ŹRÓDŁA PLANOWANIA NADZORU:
 2. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.
 3. Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 ogłoszone przez MEN.
 4. Plan nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018.
 5. Wnioski kuratora oświaty oraz dyrektora MDK z nadzoru pedagogicznego ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017

 

 1. CELE NADZORU PEDAGOGICZNEGO:
 2. Zaplanowanie i realizacja działań służących lepszej organizacji procesów edukacyjnych, służących rozwojowi wychowanków z wykorzystaniem wniosków z przeprowadzanych badań i analiz, oceny efektywności kształcenia, wychowania i opieki.
 • Ocena poprawności stosowania przez nauczycieli prawa oświatowego w praktyce.
 • Nadzór nad realizacją programów własnych z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji.
 • Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów BHP, praw dziecka i praw ucznia.
 • Diagnozowanie i monitorowanie efektów kształcenia i wychowania.
 • Ocena efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • Wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, doskonalenie ich umiejętności metodycznych i dydaktycznych.
 • Motywowanie nauczycieli do doskonalenia umiejętności zawodowych, koniecznych w realizacji statutowych zadań placówki.
 • Nadzór nad realizacją prawa rodziców do informacji o procesie wychowawczym, „Programie wychowawczym” i „Programie profilaktyki”, procedurach postępowania w konkretnych sytuacjach w placówce.
 • Dokonywanie oceny stanu i warunków działalności placówki w celu podejmowania działań zmierzających do ich polepszania.
 • Zbieranie pełnych informacji o działalności placówki, dokonywanie badań oczekiwań i potrzeb wychowanków i rodziców celem wprowadzania zmian do lepszej organizacji placówki, opracowania lub modyfikacji jej koncepcji pracy.
 • Dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczycieli (staż zawodowy).

 

 1. WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

Wnioski wynikające z ewaluacji wewnętrznej

Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz kierunków rozwoju placówki w roku szkolnym 2017/2018:

I Należy w dalszym ciągu podejmować działania, które są mocnymi stronami placówki
w procesie kształtowania postaw wychowanków:

 1. Planować i modyfikować działania wychowawcze zgodnie ze „Statutem Młodzieżowego Domu Kultury”, „Programem wychowawczym” i „Programem profilaktyki”.
 2. Stwarzać uczestnikom zajęć bezpieczne warunki pracy i poczucie bezpieczeństwa.
 3. Kształtować właściwe postawy i zachowania wychowanków poprzez:

– przestrzeganie regulaminów pracowni,

– wdrażanie „Programu wychowawczego”,

– wdrażanie „Programu profilaktyki”.

– stosowanie zasad BHP,

– kształcenie umiejętności pracy w grupie,

– odpowiednio skonstruowane programy autorskie,

– pogadanki, rozmowy,

– stwarzanie możliwości twórczego i odtwórczego wyrażania siebie,

– zawieranie treści wychowawczych w scenariuszach spektakli, przedstawień.5. Zapewniać zgodność planowania i modyfikacji działań wychowawczych z potrzebami uczestników następuje poprzez:

– ewaluację,

– wdrażanie autorskich programów zajęć,

– stosowanie wniosków wynikających z obserwacji,

– stosowanie wniosków wynikających z rozmów z wychowankami i rodzicami.

 1. W dalszym ciągu pomagać wychowankom w:

– pogłębianiu i wzmacnianiu naturalnych systemów wsparcia: koleżeństwa, przyjaźni,

zaufania, uczciwości,

– budowaniu udanych relacji z ludźmi,

– nawiązywaniu i podtrzymywaniu dobrych kontaktów z ludźmi.

 1. Podejmować działania wychowawcze, stosowane zgodne z potrzebami rozwojowymi wychowanków.
 2. Nadal kształtować następujące postawy:

– dążenie do celu, kończenie rozpoczętych zadań,

– umiejętność działania w grupie,

– wiara w siebie (w swoje zdolności),

– samodzielnie rozwiązywanie problemów,

– budowanie relacji z rówieśnikami,

– koleżeństwo, nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych kontaktów z ludźmi,

– umiejętność radzenia sobie ze stresem,

– otwartość,

– cierpliwość,

– spostrzegawczość,- kreatywność.

 1. Wspomagać rodziców w procesie wychowania dzieci.

Należy podjąć działania, których celem jest zniwelowanie słabych stron placówki
w procesie kształtowania postaw wychowanków:

 1. Organizować zajęcia integrujące grupy, a także wychowanków MDK z różnych kół.
 2. Organizować wyjazdy i wyjścia umożliwiające uczestniczenie w jakimś wydarzeniu kulturalnym lub sportowym.
 3. Zacieśnić współpracę z rodzicami i Radą Rodziców, utrzymując bieżącą komunikację z rodzicami oraz akceptację rodziców dotyczącą działań wychowawczych.
 4. Organizować konkursy, imprezy uroczystości według pomysłów wychowanków.
 5. Zwrócić uwagę na zachowanie czystosci w salach oraz na korytarzach, zarówno podczas zajęć, jak i podczas przerw.
 1. Podjąć działania mające na celu:

– kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

– przeciwdziałanie agresji,

– zapobieganie uzależnieniom i patologiom,- podjęcie działań antydyskryminacyjnych.

 1. Brać udział w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym,
  konkursach o charakterze profilaktycznym organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe, seansach filmowych o charakterze profilaktycznym (zgodnie z „Programem profilaktyki”).

Wnioski wynikające z kontroli przestrzegania przepisów prawa i wspomagania nauczycieli:

Rekomendacje:

 • Nadal pracować nad zwiększeniem liczby informacji na stronie MDK i portalu Facebook – popularyzacja działań.
 • Zwrócić uwagę na terminowość i kompletność dostarczanych dokumentów.
 • Zwrócić uwagę na terminowość realizacji zadań.
 • Usprawnić system obiegu informacji w placówce.

Zwrócić uwagę na przestrzeganie Regulaminu Wycieczek ( dotyczy szczególnie terminowości i kompletności dokumentów przedstawianych dyrekcji MDK do zatwierdzenia).

 • Zwiększyć dyscyplinę pracy ( punktualność w rozpoczynaniu zajęć)

Wnioski ze wspomagania nauczycieli:

 • Na bieżąco przekazywać informacje o zmianach w przepisach prawa oświatowego oraz aktualnych problemach oświatowych.
 • Brać czynny udział w rozwiązywaniu bieżących problemów placówki i nauczycieli – udzielać pomocy prawnej i organizacyjnej.
 • Brać udział w Ogólnopolskich Sejmikach Placówek Wychowanie Pozaszkolnego.
 • Monitorować udział nauczycieli w szkoleniach i kursach oraz motywować ich do podejmowania dalszych działań w tym zakresie.

 

 1. FORMY REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO:
 2. a) ewaluacja wewnętrzna,
 3. b) kontrola przestrzegania przepisów prawa,
 4. c) wspomaganie nauczycieli,
 5. d) obserwacja i monitorowanie
 1. a) ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

PLAN I HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z EWALUACJĄ WEWNĘTRZNĄ

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY IM. JAWORZNIAKÓW W JAWORZNIE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

]Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej:

 1. Marian Folga
 2. E. Szpak
 3. Grzegorz Tucki
 4. Konstancja Zarzycka

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 1658).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611).
 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Wymaganie 1. wobec placówek oświatowo-wychowawczych i placówek artystycznych:

„Planuje się i organizuje pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”.

Charakterystyka wymagania:

Planowanie i organizacja pracy placówki uwzględnia potrzeby rozwojowe wychowanków.

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu podejmowanych działań.

W placówce monitoruje się osiągnięcia wychowanków.

Czas spędzany przez wychowanków w placówce jest efektywnie wykorzystywany.

Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki uwzględniają opinie wychowanków w celu doskonalenia podejmowanych działań.

 1. CEL EWALUACJI:

Celem ewaluacji jest zebranie wszechstronnych informacji o procesach i efektach w wybranym obszarze potrzebnych do weryfikacji dotychczasowych działań placówki dotyczących planowania i organizacji pracy sprzyjających osiąganiu celów placówki.

 1. PYTANIA KLUCZOWE, KRYTERIA EWALUACJI, METODY I NARZĘDZIA EWALUACJI, Źródło informacji/Grupa badawcza
Pytania kluczowe Kryteria ewaluacji Metody i narzędzia Źródło informacji/

Grupa badawcza

1. Czy w placówce dokonuje się diagnozy i analizy potrzeb i możliwości wychowanków w celu zapewnienia skuteczności działania wspierających ich rozwój? 1.1. Trafność przeprowadzonej diagnozy

i analizy.

1.2. Rzetelność przeprowadzonej diagnozy

i analizy.

1.3. Spójność dokumentów wewnętrznych.

Analiza dokumentów.

Ankieta dla nauczycieli.

Dokumenty:

programy autorskie, „Plan pracy Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie”, „Program wychowawczy Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie”, „Program profilaktyki Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie”, raporty, wnioski z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych.

Instruktorzy kół.

2. W jaki sposób nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu podejmowanych działań? 2.1. Rzetelność oceny podejmowanych działań.

2.2. Użyteczność oceny podejmowanych działań.

Analiza dokumentów.

Ankieta dla pracowników niepedagogicznych.

Ankieta dla nauczycieli.

Ankieta dla pracowników niepedagogicznych.

Dokumenty:

Programy autorskie, „Plan pracy Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie”, „Program wychowawczy Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie”, „Program profilaktyki Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie”,

dzienniki,

sprawozdania z działalności kół.

Instruktorzy kół.

Pracownicy niepedagogiczni.

3. W jaki sposób monitoruje się osiągnięcia wychowanków? 3.1. Zgodność z przepisami prawa oświatowego.

3.2. Spójność podejmowanych działań.

3.3. Efektywność

podjętych działań.

Analiza dokumentów.

Ankieta dla nauczycieli.\

Dokumenty:

programy autorskie (część dotycząca ewaluacji), „Plan pracy Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie”, kalendarz imprez, sprawozdania z realizacji działania kół.

Instruktorzy kół.

4. W jaki sposób monitoruje się efektywność spędzania czasu wolnego? 4.1. Trafność proponowanych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

4.2. Adekwatność do możliwości organizacyjnych i bazy placówki.

Analiza dokumentów.

Ankieta dla wychowanków.

Wywiad dla rodziców.

Dokumenty:

grafik zajęć, programy autorskie, „Plan pracy Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie”, kalendarz imprez, sprawozdania z realizacji działania kół.

Wychowankowie i ich rodzice.

5. Czy nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki uwzględniają opinie wychowanków w celu doskonalenia podejmowanych działań? 5.1. Adekwatność do potrzeb wychowanków.

5.2. Adekwatność do możliwości organizacyjnych i bazy placówki.

Analiza dokumentów.

Ankieta dla nauczycieli.

Ankieta dla wychowanków.

Wywiad dla rodziców.

Instruktorzy kół.

Wychowankowie i ich rodzice.

HARMONOGRAM EWALUACJI

LP. CZYNNOŚCI OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

TERMIN UWAGI
1. Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazanie metod badawczych, dobór próby badawczej. Szczepan Paliński

Marian Folga

E. Szpak

Grzegorz Tucki

Konstancja Zarzycka

Do 25.08. 2017 r.  
2. Opracowanie narzędzi badawczych (kwestionariusze ankiet i wywiadu). Marian Folga

E. Szpak

Grzegorz Tucki

Konstancja Zarzycka

Do 30.11. 2017 r.  
3. Realizacja badań (gromadzenie informacji). Marian Folga

E. Szpak

Grzegorz Tucki

Konstancja Zarzycka

Od 02.01. 2018 r.

do 03. 04. 2018 r.

 
4. Analiza zebranych danych z zastosowaniem techniki SWOT. Marian Folga

E. Szpak

Grzegorz Tucki

Konstancja Zarzycka

Od 03. 04. 2018 r. do 27. 04. 2018 r.  
5. Sformułowanie wniosków końcowych, sporządzenie pierwszej wersji raportu. Marian Folga

E. Szpak

Grzegorz Tucki

Konstancja Zarzycka

Od 07. 05. 2018 r. do 31. 05. 2018 r.  
6. Konsultowanie raportu. Marian Folga

E. Szpak

Grzegorz Tucki

Konstancja Zarzycka

Do 15.06. 2018 r.  
7. Sporządzenie raportu w wersji końcowej. Marian Folga

E. Szpak

Grzegorz Tucki

Konstancja Zarzycka

Do 22.06.2018 r.  

Załączniki:

 1. kwestionariusz ankiety nauczycieli,
 2. kwestionariusz ankiety dla wychowanków,
 1. kwestionariusz wywiadu dla rodziców.
 1. b) ORGANIZACJA KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

TEMATYKA I TERMINY PRZEPROWADZENIA OBSERWACJI I KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRAWA

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

LP. Tematyka kontroli Zakres kontroli Osoba odpowiedzialna Termin kontroli Dowód realizacji kontroli
1.

2.

Prawidłowość wypełniania dzienników zajęć zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr. 23, poz. 225)

Terminowość dostarczania dziennika do kontroli.

Dzienniki zajęć. Dyrektor, wicedyrektor I termin – pierwszy tydzień października 2017

II termin – pierwszy tydzień grudnia 2017

III termin – pierwszy tydzień lutego 2018

IV termin – pierwszy tydzień kwietnia 2018

V termin – konferencja podsumowująca rok szkolny 2017/2018.

Harmonogram kontroli, zapis w dzienniku, karta obserwacji.
3.

4.

Zgodność tematyki zajęć z programem autorskim.

Modyfikacja programu własnego na podstawie ewaluacji.

Dzienniki zajęć, programy własne. Dyrektor, wicedyrektor. Do 15 maja 2018r. Zapis w dzienniku, karta obserwacji, programy własne.
5. Realizacja zaleceń po ostatniej hospitacji. Dzienniki zajęć, programy własne. Dyrektor, wicedyrektor. Zgodnie z harmonogramem kontroli. Zapis w dzienniku, karta obserwacji.
6. Nagłaśnianie działalności koła i MDK –

wiadomości na stronie www.mdk.jaw.ploraz

w zakładce: koła zainteresowań

i na portalu Facebook.

Strona MDK, profil MDK na portalu Facebook Dyrektor, wicedyrektor Na bieżąco. Zapis w dzienniku, karta obserwacji.
7. Kontakty z rodzicami (przekaz informacji). Dzienniki zajęć, rozmowy z rodzicami. Dyrektor, wicedyrektor. Na bieżąco. Zapis w dzienniku, karta obserwacji.
8.

9.

Organizacja i udział w imprezach.

Współpraca z nauczycielami.

Kalendarz imprez, dzienniki zajęć. Dyrektor, wicedyrektor. Do 15 czerwca 2018r. Karta obserwacji.
 1. c) ORGANIZACJA WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

HARMONOGRAM I TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

Lp. Tematyka posiedzenia Osoba odpowiedzialna Termin
1.
 • Przedstawienie szczegółowych wniosków z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017.
 • Przypomnienie Radzie Pedagogicznej wniosków i rekomendacji na rok szkolny 2017/2018 wynikających z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017.
 • Omówienie organizacji pracy placówki w nowym roku szkolnym – przydział czynności, tygodniowy rozkład zajęć, kalendarz imprez.
 • Wyrażenie opinii Rady Pedagogicznej przez podjęcie uchwał w sprawie przydziału czynności nauczycieli, tygodniowego rozkładu zajęć oraz kalendarza imprez w roku szkolnym 2017/2018.
 • Podjęcie uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie na rok szkolny 2017/2018”.
 • Wyrażenie opinii Rady Pedagogicznej na temat „Programu wychowawczego Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie na rok szkolny 2016/2017” oraz „Programu profilaktyki Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie na rok szkolny 2017/2018”.
 • Podjęcie uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej programów autorskich na rok szkolny 2017/2018.
 • Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018.
 • Przypomnienie zasad wyboru do Samorządu Wychowanków i Rady Rodziców.
 • Przypomnienie zasad prawidłowego wypełniania dokumentacji.
 • Przedstawienie kandydatur do Nagród Dyrektora przyznawanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Dyrektor,

wicedyrektor

25.08. 2017r.
2. -Wyrażenie opinii Rady Pedagogicznej w sprawie planu finansowego MDK na rok 2018.

-Szkolenie RP na temat : ,, Stymulowanie twórczej aktywności dziecka”

Dyrektor,

wicedyrektor

Ewa Leyko

XII 2017 r.
3. 1. Podsumowanie pracy

dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej

za I semestr roku szkolnego 2017/2018.

2. Wnioski do pracy w II semestrze.

3. Szkolenie RP na temat: ,,Programy własne i autorskie.”

Dyrektor,

wicedyrektor

Artur Majewski

II2018r.
4.
 • Podsumowanie pracy dydaktyczno- -wychowawczej i opiekuńczej za rok szkolny 2017/2018.
 • Wnioski do pracy na rok szkolny 2018/2019.
Dyrektor,

wicedyrektor

VI2018r

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA ROK 2017/2018

LP. UCZESTNICY TEMAT I RODZAJ SZKOLENIA ORGANIZATOR TERMIN
1. Dyrektor, delegowani nauczyciele Szkolenie w ramach XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO SEJMIKU PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO pod tytułem „Tradycja dla przyszłości. Budowanie tożsamości miejsca w procesie wychowania i edukacji pozaszkolnej.”

Wiodącą problematyką zajęć seminaryjnych, wykładów, prezentacji, warsztatów i dyskusji będą tematy i zagadnienia ściśle związane z misją edukacyjną i wychowawczą oświatowych placówek wychowania pozaszkolnego. Myślą przewodnią całego przedsięwzięcia jest przekonanie, że to właśnie wspólne działania podejmowane przez dyrektorów i nauczycieli placówek edukacji pozaszkolnej prowadzą do wychowania i podnoszenia kompetencji dzieci i młodzieży do odbioru kultury i sztuki, pielęgnowania dziedzictwa kultury narodowej, a tym samym przyczyniają się do budowania tożsamości miejsca, w której tradycja tworzy fundament dla przyszłości.

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie oraz Młodzieżowym Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

 

Zamość 5 -7 października 2017 r.
2. Wszyscy nauczyciele MDK Stymulowanie twórczej aktywności dziecka W ramach WDN XII 2017r.
3. Wszyscy nauczyciele MDK Programy własne i autorskie W ramach WDN II 2018 r.

WYKAZ NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYŻSZY STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

Lp. IMIĘ I NAZWISKO Data nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego STOPIEŃ AWANSU,

O KTÓRY UBIEGA SIĘ NAUCZYCIEL

  Ewa Leyko Stażysta kontraktowy
  Artur Majewski 02.07.2015 r. mianowany
 1. d) OBSERWACJA I MONITOROWANIE

– harmonogram obserwacji w roku szkolnym 2017/ 2018

– obserwacja innych czynności prowadzonych przez nauczycieli ( arkusz obserwacji zajęć), praca w zespołach, komisjach itp.

– badanie dokumentacji pedagogicznej,

-analiza programów własnych,

HARMONOGRAM OBSERWACJI W ROKU SZKOLNYM 2017- 2018

SZCZEPAN PALIŃSKI

Lp. Nazwisko i imię IX X XI XII I II III IV V VI
1. GRZEGORZ TUCKI   #     #          
2. DERDA

DOBIESŁAW

      #     #      
3. MALISZ MAREK   #       #        
4. FRANCISZEK NADZIEJKO     #     #        
5. GACEK RENATA         #       #  
6. STANISŁAWSKA LUCYNA   #         #      
7 CIOŁCZYK JANUSZ     #           #  

LUCYNA STANISŁAWSKA

Lp. Nazwisko i imię IX X XI XII I II III IV V VI
1. ADAMCZYK ZBIGNIEW         #   #      
2. FOLGA MARIAN       #     #      
3. KOCZUR BARBARA     #     #        
4. ANNA GIL       #       #    
5. MAGDALENA GONERA   #           #    
6. SZPAK EWA     #         #    
7. SZUSTER ZBIGNIEW       #     #      
8. TRZECIAK

ELZBIETA

    #           #  
9. ZARZYCKA

KONSTANCJA

    #       #      
10. BOGDAN MALISZ   #         #      
11 SYNOWIEC KAROLINA   #     #       #  
12 DZIERWA ANNA       #       #    
13 GAJDA- MIGACZ EWA   #         #      
14 BYRCZEK JAKUB     #           #  
15 KOBIAŁKA ZYGMUNT     #       #      
16 KORCZYK ANNA     #         #    
17 MAJEWSKI ARTUR #   #   #   #   #  
18 EWA LEYKO   #   #   #   #   #
19 KAJA UTKOWSKA   #   #   #     #  
20 JAROSŁAW WEWIÓRA #       #          
21 ANNA WYJADŁOWSKA     #       #      
22 KATARZYNA WYJADŁOWSKA       #   #        

 

PRACA W ZESPOŁACH W ROKU SZKOLNYM 2017 / 2018

 • Zespół do spraw „Programu wychowawczego Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie na rok szkolny 2017/2018”:
 1. L. Stanisławska
 2. K. Wyjadłowska
 3. A. Wyjadłowska
 4. E. Trzeciak
 • Zespół do spraw „Programu profilaktyki Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie na rok szkolny 2017/2018”:
 1. L. Stanisławska
 2. B. Koczur
 3. K. Utkowska
 1.    Zespół do spraw „Planu pracy Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków Jaworznie na rok szkolny 2017/2018”:
 2. L. Stanisławska
 3. A. Majewski
 4. K. Nieużyła
 1. Zespół do spraw kalendarza imprez:
 2. R. Gacek
 3. Z. Adamczyk
 4. Z. Szuster
 1. Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej:
 2. L. Stanisławska
 3. K. Zarzycka
 4. M. Folga
 5. G. Tucki
 6. E. Szpak
 1. Komisja inwentaryzacyjna:
 2. B. Balcer- Paszkot
 3. K. Zarzycka
 1. Zespół do spraw Rady Wychowanków:
 2. M. Gonera
 1. Zespół do spraw Rady Rodziców:
 2. A. Majewski
 3. Zespół do spraw WDN
 4. K. Synowiec
 5. B. Koczur
 6. K. Zarzycka

ODPOWIEDZIALNI ZA PRACOWNIE :

sala audiowizualna – G. Gołas

sala taneczna parter- E. Leyko

sala gimnastyczna- G. Tucki

sala 201- B. Koczur

sala 202- B. Koczur

sala 203- K. Zarzycka

sala 204- M. Folga

sala 205- A. Majewski

sala 301- K. Utkowska

sala 302- E. Trzeciak

sala 303- K. Zarzycka

sala 304- Z. Adamczyk

sala 305- M. Gonera

pokój nauczycielski- E. Szpak

TERMINARZ KONTROLI DZIENNIKÓW

I termin – pierwszy tydzień października 2017 r.

II termin – pierwszy tydzień grudnia 2017 r.

III termin – pierwszy tydzień lutego 2018 r.

IV termin – pierwszy tydzień kwietnia 2018 r.

V termin – konferencja podsumowująca rok szkolny 2017/2018.

ANALIZA PROGRAMÓW WŁASNYCH – od XI 2017 r. do VI 2018 r.