PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2016/17

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM. JAWORZNIAKÓW W JAWORZNIE NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

SPIS TREŚCI:

 • PODSTAWA PRAWNA PLANOWANYCH DZIAŁAŃ.
 • ŹRÓDŁA PLANOWANIA NADZORU.
 • CELE NADZORU PEDAGOGICZNEGO.
 • WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 • FORMY REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO.
 • ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

– zespół do spraw ewaluacji;

– przedmiot ewaluacji;

– cl ewaluacji;

– pytania kluczowe, kryteria ewaluacji, metody i narzędzia ewaluacji, źródła informacji/grupa badawcza;

– harmonogram ewaluacji.

 • ORGANIZACJA KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017

– tematyka i terminy przeprowadzenia obserwacji i kontroli przestrzegania prawa w roku szkolnym 2016/2017

– harmonogram obserwacji w roku szkolnym 2016/2017

– terminarz kontroli dzienników.

 • ORGANIZACJA WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

– harmonogram i tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej MDK w roku szkolnym 2016/2017

plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016/2017

– wykaz nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego;

 • PRACE RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 1. PODSTAWA PRAWNA PLANOWANIA DZIAŁAŃ:
 2. Konstytucja RP art.70 ust.3: ,,(…) Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa”;
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty , po zmianach z dnia 20 lutego 2015 r. oraz z dnia 29 grudnia 2015 r. ( Dz. U. z 21 grudnia 2015 r. poz. 2156);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1270);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( Dz. U. z 21 sierpnia 2015 r. poz. 1214).
 6. ŹRÓDŁA PLANOWANIA NADZORU:
 7. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.
 8. Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 ogłoszone przez MEN.
 9. Plan nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017.
 10. Wnioski kuratora oświaty oraz dyrektora MDK z nadzoru pedagogicznego ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016
 11. CELE NADZORU PEDAGOGICZNEGO:
 12. Zaplanowanie i realizacja działań służących lepszej organizacji procesów edukacyjnych, służących rozwojowi wychowanków z wykorzystaniem wniosków z przeprowadzanych badań i analiz, oceny efektywności kształcenia, wychowania i opieki.
 • Ocena poprawności stosowania przez nauczycieli prawa oświatowego w praktyce.
 • Nadzór nad realizacją programów własnych z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów realizacji.
 • Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów BHP, praw dziecka i praw ucznia.
 • Diagnozowanie i monitorowanie efektów kształcenia i wychowania.
 • Ocena efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • Wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, doskonalenie ich umiejętności metodycznych i dydaktycznych.
 • Motywowanie nauczycieli do doskonalenia umiejętności zawodowych, koniecznych w realizacji statutowych zadań placówki.
 • Nadzór nad realizacją prawa rodziców do informacji o procesie wychowawczym, „Programie wychowawczym” i „Programie profilaktyki”, procedurach postępowania w konkretnych sytuacjach w placówce.
 • Dokonywanie oceny stanu i warunków działalności placówki w celu podejmowania działań zmierzających do ich polepszania.
 • Zbieranie pełnych informacji o działalności placówki, dokonywanie badań oczekiwań i potrzeb wychowanków i rodziców celem wprowadzania zmian do lepszej organizacji placówki, opracowania lub modyfikacji jej koncepcji pracy.
 • Dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczycieli (staż zawodowy).
 1. WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016:

Wnioski wynikające z ewaluacji wewnętrznej:

 1. Praca w zespołach i współpraca wymaga ciągłego doskonalenia, dlatego należy zwrócić uwagę na to w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli (zgodnie z potrzebami placówki).
 2. Konieczne jest podjęcie uczestnictwa nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego w większym stopniu.
 3. Zintensyfikować proces promowania realizowanych działań i wartości edukacji (dzięki wykorzystaniu informacji o efektach działalności MDK).
 4. Należy zwiększyć motywację wśród nauczycieli i zachęcić ich do podejmowania działań nowatorskich i innowacji.
 5. Podejmować więcej działań nowatorskich i innowacji.
 6. Zachęcać wszystkich wychowanków do czynnego udziału w życiu placówki.
 7. Podtrzymywać dobre obecne relacje z rodzicami w kolejnych latach.
 8. Wykorzystywać uwagi, propozycje rodziców w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 9. Starać się poszerzać grono rodziców aktywnie włączających się w życie placówki.
 10. W większym zakresie wykorzystywać aktualną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.

Wnioski wynikające z kontroli przestrzegania przepisów prawa i wspomagania nauczycieli:

 • Nadal pracować nad zwiększeniem liczby informacji na stronie MDK i portalu Facebook – popularyzacja działań.
 • Zwrócić uwagę na terminowość i kompletność dostarczanych dokumentów.
 • Zwrócić uwagę na terminowość realizacji zadań.
 • Usprawnić system obiegu informacji w placówce.
 • Zwrócić uwagę na przestrzeganie Regulaminu Wycieczek ( dotyczy szczególnie terminowości i kompletności dokumentów przedstawianych dyrekcji MDK do zatwierdzenia).
 • Zwiększyć dyscyplinę pracy ( punktualność w rozpoczynaniu zajęć)
 • Na bieżąco przekazywać informacje o zmianach w przepisach prawa oświatowego oraz aktualnych problemach oświatowych.
 • Brać czynny udział w rozwiązywaniu bieżących problemów placówki i nauczycieli – udzielać pomocy prawnej i organizacyjnej.
 • Brać udział w Ogólnopolskich Sejmikach Placówek Wychowanie Pozaszkolnego.
 • Monitorować udział nauczycieli w szkoleniach i kursach oraz motywować ich do podejmowania dalszych działań w tym zakresie.
 1. FORMY REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO:

– ewaluacja wewnętrzna,

– kontrola przestrzegania przepisów prawa,

– wspomaganie nauczycieli.

 1. ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

PLAN I HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z EWALUACJĄ WEWNĘTRZNĄ

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY IM. JAWORZNIAKÓW W JAWORZNIE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej:

 1. Lucyna Stanisławska
 2. Marian Folga
 3. Grzegorz Tucki
 4. Konstancja Zarzycka

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270).
 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Wymaganie 3. wobec placówek oświatowo-wychowawczych i placówek artystycznych: „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”.
 1. CEL EWALUACJI:

Celem ewaluacji jest zebranie wszechstronnych informacji o procesach i efektach w wybranym obszarze potrzebnych do weryfikacji dotychczasowych działań dotyczących kształtowania postaw i respektowania norm społecznych w MDK.

 1. PYTANIA KLUCZOWE, KRYTERIA EWALUACJI, METODY I NARZĘDZIA EWALUACJI,

Źródło informacji/Grupa badawcza

Pytania kluczowe Kryteria

ewaluacji

Metody i narzędzia Źródło informacji/

Grupa badawcza

1. Czy podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne, które dostosowane są do potrzeb wychowanków? 1.1. Trafność przeprowadzonej diagnozy

i analizy.

1.2. Rzetelność przeprowadzonej diagnozy

i analizy.

1.3. Spójność dokumentów wewnętrznych.

1.4. Adekwatność do potrzeb wychowanków.

Analiza dokumentów.

Ankieta dla nauczycieli.

Ankieta dla wychowanków.

Dokumenty:

Plan nadzoru pedagogicznego,

dzienniki,

programy autorskie,

„Plan pracy Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie”, „Program wychowawczy Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie”, „Program profilaktyki Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie”, kalendarz imprez.

Instruktorzy kół.

Wychowankowie.

2. Czy działania placówki zapewniają wychowankom bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne? 2.1. Rzetelność oceny podejmowanych działań.

2.2. Spójność podejmowanych działań.

2.3. Efektywność

podjętych działań.

Analiza dokumentów.

Ankieta dla nauczycieli.

Ankieta dla wychowanków.

Dokumenty:

„Program wychowawczy Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie”, „Program profilaktyki Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie”,

dzienniki, regulaminy pracowni.

Instruktorzy kół.

Wychowankowie.

3. Czy relacje między członkami placówki są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu? 3.1. Spójność podejmowanych działań.

3.2. Efektywność

podjętych działań.

Ankieta dla nauczycieli.

Ankieta dla wychowanków.

Instruktorzy kół.

Wychowankowie.

4. Czy zasady postępowania i współżycia w placówce są uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków, nauczycieli, inne osoby realizujące zadania placówki oraz rodziców? 4.1. Adekwatność do potrzeb wychowanków.

4.2. Spójność podejmowanych działań.

4.3. Efektywność

podjętych działań.

4.4. Trwałość uzyskanych efektów.

Analiza dokumentów.

Ankieta dla nauczycieli.

Ankieta dla wychowanków.

Ankieta dla rodziców.

Ankieta dla pracowników niepedagogicznych.

Dokumenty:

Statut MDK,

plan nadzoru pedagogicznego,

dzienniki,

„Plan pracy Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie”, „Program wychowawczy Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie”, „Program profilaktyki Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie”, regulaminy pracowni.

Instruktorzy kół.

Wychowankowie.

Rodzice.

Pracownicy niepedagogiczni.

5. Czy w placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność placówki? 5.1. Spójność podejmowanych działań.

5.2. Efektywność podjętych działań.

Ankieta dla nauczycieli.

Ankieta dla wychowanków.

Ankieta dla rodziców.

Ankieta dla pracowników niepedagogicznych.

Instruktorzy kół.

Wychowankowie.

Rodzice.

Pracownicy niepedagogiczni

HARMONOGRAM EWALUACJI

LP. CZYNNOŚCI OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

TERMIN UWAGI
1. Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazanie metod badawczych, dobór próby badawczej. Szczepan Paliński

Lucyna Stanisławska

Marian Folga

Grzegorz Tucki

Konstancja Zarzycka

do 30.08. 2016 r.  
2. Opracowanie narzędzi badawczych (kwestionariusze ankiet i wywiadu). Lucyna Stanisławska

Marian Folga

Grzegorz Tucki

Konstancja Zarzycka

Do 02.12. 2016 r.  
3. Realizacja badań (gromadzenie informacji). Lucyna Stanisławska

Marian Folga

Grzegorz Tucki

Konstancja Zarzycka

Od 02.01. 2017 r.

do 03. 04. 2017 r.

 
4. Analiza zebranych danych z zastosowaniem techniki SWOT. Lucyna Stanisławska

Marian Folga

Grzegorz Tucki

Konstancja Zarzycka

Od 03. 04. 2017 r. do 28. 04. 2017 r.  
5. Sformułowanie wniosków końcowych, sporządzenie pierwszej wersji raportu. Lucyna Stanisławska

Marian Folga

Grzegorz Tucki

Konstancja Zarzycka

Od 08. 05. 2017 r. do 31. 05. 2017 r.  
6. Konsultowanie raportu. Lucyna Stanisławska

Marian Folga

Grzegorz Tucki

Konstancja Zarzycka

Do 16.06. 2017 r.  
7. Sporządzenie raportu w wersji końcowej. Lucyna Stanisławska

Marian Folga

Grzegorz Tucki

Konstancja Zarzycka

Do 23.06.2017 r.  

Załączniki:

 • kwestionariusz ankiety nauczycieli,
 • kwestionariusz ankiety dla wychowanków,
 • kwestionariusz ankiety dla rodziców,
 • kwestionariusz ankiety dla pracowników niepedagogicznych.
 1. ORGANIZACJA KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

TEMATYKA I TERMINY PRZEPROWADZENIA OBSERWACJI I KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRAWA

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

LP. Tematyka kontroli Zakres kontroli Osoba odpowiedzialna Termin kontroli Dowód realizacji kontroli
1.

2.

Prawidłowość wypełniania dzienników zajęć zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr. 23, poz. 225)

Terminowość dostarczania dziennika do kontroli.

Dzienniki zajęć. Dyrektor, wicedyrektor I termin – pierwszy tydzień października 2016

II termin – pierwszy tydzień grudnia 2016

III termin – pierwszy tydzień lutego 2017

IV termin – pierwszy tydzień kwietnia 2017

V termin – konferencja podsumowująca rok szkolny 2016/2017.

Harmonogram kontroli, zapis w dzienniku, karta obserwacji.
3.

4.

Zgodność tematyki zajęć z programem autorskim.

Modyfikacja programu własnego na podstawie ewaluacji.

Dzienniki zajęć, programy własne. Dyrektor, wicedyrektor. Do 15 maja 2017r. Zapis w dzienniku, karta obserwacji, programy własne.
5. Realizacja zaleceń po ostatniej hospitacji. Dzienniki zajęć, programy własne. Dyrektor, wicedyrektor. Zgodnie z harmonogramem kontroli. Zapis w dzienniku, karta obserwacji.
6. Nagłaśnianie działalności koła i MDK –

wiadomości na stronie www.mdk.jaw.ploraz

w zakładce: koła zainteresowań

i na portalu Facebook.

Strona MDK, profil MDK na portalu Facebook Dyrektor, wicedyrektor Na bieżąco. Zapis w dzienniku, karta obserwacji.
7. Kontakty z rodzicami (przekaz informacji). Dzienniki zajęć, rozmowy z rodzicami. Dyrektor, wicedyrektor. Na bieżąco. Zapis w dzienniku, karta obserwacji.
8.

9.

Organizacja i udział w imprezach.

Współpraca z nauczycielami.

Kalendarz imprez, dzienniki zajęć. Dyrektor, wicedyrektor. Do 15 czerwca 2017r. Karta obserwacji.

HARMONOGRAM OBSERWACJI W ROKU SZKOLNYM 2016- 2017

SZCZEPAN PALIŃSKI

Lp. Nazwisko i imię IX X XI XII I II III IV V VI
1. GRZEGORZ TUCKI   #     #          
2. DERDA

DOBIESŁAW

      #     #      
3. MALISZ MAREK   #       #        
4. FRANCISZEK NADZIEJKO     #     #        
5. GACEK RENATA         #       #  
6. STANISŁAWSKA LUCYNA   #         #      
7 CIOŁCZYK JANUSZ     #         #    

LUCYNA STANISŁAWSKA

Lp. Nazwisko i imię IX X XI XII I II III IV V VI
1. ADAMCZYK ZBIGNIEW     #       #      
2. FOLGA MARIAN   #   #     #   #  
3. KOCZUR BARBARA #   #     #     #  
4. ANNA GIL   #           #    
5. MAGDALENA GONERA   #           #    
6. SZPAK EWA     #     #        
7. SZUSTER ZBIGNIEW   #         #      
8. TRZECIAK

ELZBIETA

        #       #  
9. ZARZYCKA

KONSTANCJA

    #         #    
10. BOGDAN MALISZ   #   #   # #   #  
11 BRUSIK ELŻBIETA   #             #  
12 DZIERWA ANNA     #         #    
13 GAJDA- MIGACZ EWA       #     #      
14 BYRCZEK JAKUB   #             #  
15 KOBIAŁKA ZYGMUNT     #       #      
16 KORCZYK ANNA   #             #  
17 MAJEWSKI ARTUR #     #            
18 WOSZ KAROLINA   #         #      
19 GÓRECKA KATARZYNA       #         #  
20 KATARZYNA NIEUŻYŁA     #     #        
21 JAROSŁAW WEWIÓRA # #     #     # #  
22 ANNA WYJADŁOWSKA     #       #      
23 KATARZYNA WYJADŁOWSKA   #       #        

TERMINARZ KONTROLI DZIENNIKÓW

I termin – pierwszy tydzień października 2016 r.

II termin – pierwszy tydzień grudnia 2016 r.

III termin – pierwszy tydzień lutego 2017 r.

IV termin – pierwszy tydzień kwietnia 2017 r.

V termin – konferencja podsumowująca rok szkolny 2016/2017.

 1. ORGANIZACJA WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

HARMONOGRAM I TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

Lp. Tematyka posiedzenia Osoba odpowiedzialna Termin
1.
 • Przedstawienie szczegółowych wniosków z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2015/2016.
 • Przypomnienie Radzie Pedagogicznej wniosków i rekomendacji na rok szkolny 2016/2017 wynikających z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016.
 • Omówienie organizacji pracy placówki w nowym roku szkolnym – przydział czynności, tygodniowy rozkład zajęć, kalendarz imprez.
 • Wyrażenie opinii Rady Pedagogicznej przez podjęcie uchwał w sprawie przydziału czynności nauczycieli, tygodniowego rozkładu zajęć oraz kalendarza imprez w roku szkolnym 2016/2017.
 • Podjęcie uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie na rok szkolny 2016/2017”.
 • Wyrażenie opinii Rady Pedagogicznej na temat „Programu wychowawczego Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie na rok szkolny 2016/2017” oraz „Programu profilaktyki Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie na rok szkolny 2016/2017”.
 • Podjęcie uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej programów autorskich na rok szkolny 2016/2017.
 • Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017.
 • Przypomnienie zasad wyboru do Samorządu Wychowanków i Rady Rodziców.
 • Przypomnienie zasad prawidłowego wypełniania dokumentacji.
 • Przedstawienie kandydatur do Nagród Dyrektora przyznawanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Dyrektor,

wicedyrektor

31 sierpnia 2016r.
2. -Wyrażenie opinii Rady Pedagogicznej w sprawie planu finansowego MDK na rok 2017.

-Szkolenie RP na temat : ,, Budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży”

Dyrektor,

wicedyrektor

XII 2016 r.
3. 1. Podsumowanie pracy

dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej

za I semestr roku szkolnego 2016/2017.

2. Wnioski do pracy w II semestrze.

3. Szkolenie RP na temat: ,, Skuteczna promocja i autopromocja placówki.”

Dyrektor,

wicedyrektor

II2017r.
4.
 • Podsumowanie pracy dydaktyczno -wychowawczej i opiekuńczej za rok szkolny 2016/2017.
 • Wnioski do pracy na rok szkolny 2017/2018.
Dyrektor,

wicedyrektor

VI2017r

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA ROK 2016/2017

LP. UCZESTNICY TEMAT I RODZAJ SZKOLENIA ORGANIZATOR TERMIN
1. Dyrektor, delegowani nauczyciele Szkolenie w ramach Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego września 2016r.
2. Wszyscy nauczyciele MDK Budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży W ramach WDN XII 2016r.
3. Wszyscy nauczyciele MDK Skuteczna promocja i autopromocja W ramach WDN 2017 r.

WYKAZ NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYŻSZY STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

Lp. IMIĘ I NAZWISKO Data nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego STOPIEŃ AWANSU, O KTÓRY UBIEGA SIĘ NAUCZYCIEL
  Marian Folga 03.09.2012 r. mianowany
  Barbara Koczur 02.07.2012 r. mianowany
  Jarosław Wewióra stażysta kontraktowy
  Bogusław Malisz stażysta kontraktowy
 1. PRACE RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:
 • Zespół do spraw „Programu wychowawczego Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie na rok szkolny 2016/2017”:
 1. L. Stanisławska
 2. E. Brusik
 3. E. Trzeciak
 • Zespół do spraw „Programu profilaktyki Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie na rok szkolny 2016/2017”:
 1. L. Stanisławska
 2. B. Koczur
 3. K. Wosz
 1. Zespół do spraw „Planu pracy Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków Jaworznie na rok szkolny 2016/2017”:
 2. L. Stanisławska
 3. A. Majewski
 4. K. Nieużyła
 1. Zespół do spraw kalendarza imprez:
 2. R. Gacek
 3. Z. Adamczyk
 4. Z. Szuster
 1. Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej:
 2. L. Stanisławska
 3. K. Zarzycka
 4. M. Folga
 5. G. Tucki
 1. Komisja inwentaryzacyjna:
 2. B. Balcer- Paszkot
 3. K. Zarzycka
 1. Zespół do spraw Rady Wychowanków:
 2. K. Wosz
 1. Zespół do spraw Rady Rodziców:
 2. A. Majewski
 3. Zespół do spraw WDN
 4. K. Górecka
 5. B. Koczur
 6. K. Zarzycka

 ODPOWIEDZIALNI ZA PRACOWNIE :

sala audiowizualna – G. Gołas

sala taneczna parter- K. Wosz

sala gimnastyczna- G. Tucki

sala 201- B. Koczur

sala 202- B. Koczur

sala 203- K. Zarzycka

sala 204- M. Folga

sala 205- A. Majewski

sala 301- K. Górecka

sala 302- E. Trzeciak

sala 303- K. Zarzycka

sala 304- Z. Adamczyk

sala 305- M. Gonera

pokój nauczycielski- A. Majewski