PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie

w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna:

  • Ustawa  z 14 grudnia 2016 r. ‒ Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
  • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658).
  • Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).

Ponadto uwzględniono:

  • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.

załącznik nr 1

  • Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty dla województwa na rok szkolny 2018/2019.
  • Wnioski, rekomendacje, raport z ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki kontroli kuratora oświaty za rok szkolny 2017/2018.
  • Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora sprawowanego w roku szkolnym 2017/2018 oraz sposób ich wykorzystania ustalony przez radę pedagogiczną.
  • Wnioski i skargi wniesione do dyrektora w roku szkolnym 2017/2018 przez rodziców i/lub organy szkoły.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

załącznik nr 2      Plan i harmonogram prac związanych z ewaluacją wewnętrzną

KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO I STATUTOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI

Lp. Tematyka kontroli Terminy kontroli Uwagi
1. Prawidłowość i systematyczność wypełniania dziennika zajęć oraz terminowość dostarczania dziennika do kontroli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I termin – pierwszy tydzień października 2018

II termin – pierwszy tydzień grudnia 2018

III termin –  pierwszy tydzień lutego 2019

IV termin – pierwszy tydzień kwietnia 2019

V termin – konferencja podsumowująca rok szkolny 2018/2019

 

Dotyczy każdego nauczyciela
2. Zgodność tematyki zajęć z programem autorskim  Jak wyżej Dziennik zajęć, programy własne, karta obserwacji zajęć
3. Przestrzeganie  zasad współpracy z rodzicami,

kontakty z rodzicami (przekaz informacji)

Na bieżąco Dotyczy każdego nauczyciela
4.  Modyfikacja programu własnego na podstawie ewaluacji Do 15 czerwca Dotyczy każdego nauczyciela, ewaluacja programu autorskiego
5. Realizacja zaleceń po ostatniej obserwacji Zgodnie z harmonogramem obserwacji zajęć Dziennik zajęć, karta obserwacji zajęć
6. Nagłaśnianie działalności koła i MDK –

wiadomości na stronie www.mdk.jaw.pl  

 oraz w zakładce: koła zainteresowań

i  na portalu Facebook

Na bieżąco Kalendarz imprez,strona internetowa, portal Facebook

 

7. Organizacja i udział w imprezach Na bieżąco Realizacja Kalendarza imprez MDK,
8. Współpraca z nauczycielami Na bieżąco  

WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI

Lp. Forma wspomagania Zakres wspomagania

Tematyka

Uwagi
1. Szkolenia, warsztaty Szkolenie w ramach XXV OGÓLNOPOLSKIEGO SEJMIKU PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO pod tytułem ,,Niepodległa źródłem inspiracji wychowawczych i artystycznych”

 3- 6 października 2018 r., Kraków, organizatorzy: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana oraz Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego.

Szkolenie RP w ramach WDN, temat: Jak wspierać emocjonalny rozwój dziecka?

 

Szkolenie RP w ramach WDN, temat: Asertywność w pracy nauczyciela.

Październik

 

 

 

Styczeń, wszyscy nauczyciele, prowadząca : Paulina Gacek

 

maj/ czerwiec wszyscy nauczyciele, prowadzący: Artur Majewski

2. Narady Dydaktyka:

•     Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w kontekście reformy w oświacie

Opieka / Wychowanie:

•     Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom zajęć w MDK – potrzeby małego dziecka, rola i zadania nauczycieli

Według planu, wszyscy nauczyciele
3. Diagnoza pracy placówki Dydaktyka / Wychowanie:

•     Diagnoza efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej po wprowadzeniu w życie wniosków z nadzoru pedagogicznego za miniony rok szkolny (wg sposobu wykorzystania wniosków ustalonego przez radę pedagogiczną – art. 70 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe)

•     Diagnoza zadowolenia wychowanków z oferty placówki i możliwości wyboru różnorodnych aktywności

 

Ewaluacja wewnętrzna, Plan wychowawczo profilaktyczny, Plan pracy na bieżący rok szkolny,

 wszyscy nauczyciele,

4. Działania rozwojowe Zarządzanie:

 

•     Diagnoza potrzeb placówki i nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego

 

 

 

 

 październik

OBSERWACJE

załącznik nr 3     Harmonogram obserwacji zajęć

załącznik nr 4      Karta obserwacji zajęć

Lp. Tematyka obserwacji Termin Uwagi
1. Działanie związane z diagnozowaniem potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków Według harmonogramu Dotyczy każdego nauczyciela
2. Zamieszczanie wiadomości z działalności swojego koła na stronie www. mdk.jaw.pl oraz w zakładce : koła zainteresowań i na portalu facebook Na bieżąco Dotyczy każdego nauczyciela

MONITOROWANIE

Lp. Zakres monitorowania. Tematyka. Termin Uwagi
1. Dydaktyka:

•     Praca w zespołach i komisjach

•     Efekty działalności dydaktycznej

Na bieżąco

 

 

 

 

Analiza dokumentacji pedagogicznej,  analiza sprawozdań z działalności kół za I półrocze i rok szkolny
2. Wychowanie:

•      Realizacja planu wychowawczo- profilaktycznego na bieżący rok szkolny i uwzględnienie w działalności  zagadnień odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych  i kształtowania postaw patriotycznych

Według harmonogramu Analiza dzienników zajęć i sprawozdań

 

     Załącznik nr 5  Sprawozdanie z działalności koła za I semestr

    Załącznik  nr 6  Arkusz podsumowujący pracę w roku  szkolnym 2018 / 201

        31 sierpnia 2018 r.

(data przedstawienia planu radzie pedagogicznej)                               (podpis dyrektora)

ZAŁĄCZNIKI (do pobrania)

zał 1

zał 2

zał 3

zał 4

zał 5

zał 6