PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna:

 • Ustawa  z 14 grudnia 2016 r. ‒ Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658).
 • Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611).

Ponadto uwzględniono:

 • Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty dla województwa na rok szkolny 2019/2020.
 • Wnioski, rekomendacje, raport z ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki kontroli kuratora oświaty za rok szkolny 2018/2019.
 • Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019 oraz sposób ich wykorzystania ustalony przez radę pedagogiczną.
 • Wnioski i skargi wniesione do dyrektora w roku szkolnym 2018/2019 przez rodziców i/lub organy szkoły.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

załącznik nr 2 Plan i harmonogram prac związanych z ewaluacją wewnętrzną ZAŁ 2 EWALUACJA

KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO I STATUTOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI

Lp. Tematyka kontroli Terminy kontroli Uwagi
1. Prawidłowość i systematyczność wypełniania dziennika zajęć oraz terminowość dostarczania dziennika do kontroli I termin – pierwszy tydzień października 2019

II termin – pierwszy tydzień grudnia 2019

III termin – pierwszy tydzień lutego 2020

IV termin – pierwszy tydzień kwietnia 2020

V termin – konferencja podsumowująca rok szkolny 2019/2020

Dotyczy każdego nauczyciela
2. Zgodność tematyki zajęć z programem autorskim Jak wyżej Dziennik zajęć, programy własne, karta obserwacji zajęć
3. Przestrzeganie zasad współpracy z rodzicami,kontakty z rodzicami (przekaz informacji) Na bieżąco Dotyczy każdego nauczyciela
4. Modyfikacja programu własnego na podstawie ewaluacji Do 15 czerwca Dotyczy każdego nauczyciela, ewaluacja programu autorskiego
5. Realizacja zaleceń po ostatniej obserwacji Zgodnie z harmonogramem obserwacji zajęć Dziennik zajęć, karta obserwacji zajęć
6. Nagłaśnianie działalności koła i MDK –

wiadomości na stronie www.mdk.jaw.pl

oraz w zakładce: koła zainteresowań

i na portalu Facebook

Na bieżąco Kalendarz imprez,strona internetowa, portal Facebook
7. Organizacja i udział w imprezach Na bieżąco Realizacja Kalendarza imprez MDK,
8. Współpraca z nauczycielami Na bieżąco  

WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI

Lp. Forma wspomagania Zakres wspomagania

Tematyka

Uwagi
1. Szkolenia, warsztaty Szkolenie RP w ramach WDN, temat: Budowanie wspólnej strategii nauczyciela, ucznia i rodzica na rzecz wspierania rozwoju dziecka.

Szkolenie RP w ramach WDN, temat: Higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela i wychowawcy

grudzień, wszyscy nauczyciele, prowadząca : Marian Folga

luty, wszyscy nauczyciele, prowadzący: Artur Majewski

2. Narady Dydaktyka:

 • Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w kontekście reformy w oświacie

Opieka / Wychowanie:

 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom zajęć w MDK – potrzeby małego dziecka, rola i zadania nauczycieli
Według planu, wszyscy nauczyciele
3. Diagnoza pracy placówki Dydaktyka / Wychowanie:

 • Diagnoza efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej po wprowadzeniu w życie wniosków z nadzoru pedagogicznego za miniony rok szkolny (wg sposobu wykorzystania wniosków ustalonego przez radę pedagogiczną – art. 70 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe)
 • Diagnoza zadowolenia wychowanków z oferty placówki i możliwości wyboru różnorodnych aktywności
Ewaluacja wewnętrzna, Plan wychowawczo profilaktyczny, Plan pracy na bieżący rok szkolny,

wszyscy nauczyciele,

4. Działania rozwojowe Zarządzanie:

 • Diagnoza potrzeb placówki i nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego
październik

OBSERWACJE

załącznik nr 3 Harmonogram obserwacji zajęć ZAŁ 3 HARMON. OBSER.

załącznik nr 4 Karta obserwacji zajęć  ZAŁ 4 KARTA OBSER

Lp. Tematyka obserwacji Termin Uwagi
1. Działanie związane z diagnozowaniem potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków Według harmonogramu Dotyczy każdego nauczyciela
2. Zamieszczanie wiadomości z działalności swojego koła na stronie www. mdk.jaw.pl oraz w zakładce : koła zainteresowań i na portalu facebook Na bieżąco Dotyczy każdego nauczyciela

 

MONITOROWANIE

Lp. Zakres monitorowania. Tematyka. Termin Uwagi
1. Dydaktyka:

 • Praca w zespołach i komisjach
 • Efekty działalności dydaktycznej
Na bieżąco Analiza dokumentacji pedagogicznej, analiza sprawozdań z działalności kół za I półrocze i rok szkolny
2. Wychowanie:

 • Realizacja planu wychowawczo- profilaktycznego na bieżący rok szkolny i uwzględnienie w działalności zagadnień odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych i kształtowania postaw patriotycznych
Według harmonogramu Analiza dzienników zajęć i sprawozdań

Załącznik nr 5 Sprawozdanie z działalności koła za I semestr  ZAŁ 5 SPRAW. I SEM.

Załącznik nr 6 Arkusz podsumowujący pracę w roku szkolnym 2018 / 201  ZAŁ 6 SPR. ROCZNE

Załącznik nr 7 Praca z zespołach 2019-20   ZAŁ 7 PRACA W ZESPOŁACH 2019-2020

26 sierpnia 2019 r.

(data przedstawienia planu radzie pedagogicznej) (podpis dyrektora)