KONCEPCJA PRACY MDK na lata 2015-2020

 

Koncepcja pracy Młodzieżowego Domu Kultury im.   Jaworzniaków w Jaworznie
na lata 2015 – 2020

Jaworzno, 2015

 I historia i Charakterystyka placówki

 Tradycja placówki wywodzi się z początków istnienia Ogniska Pracy Pozaszkolnej, istniejącego w tej formie do 30 września 2010 roku. Tuż przed przekształceniem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Jaworznie w Młodzieżowy Dom Kultury placówka:

 • realizowała 252 godziny zajęć tygodniowo,
 • zatrudniała 53 nauczycieli, z czego 3 osoby na stałe,
 • odbywała zajęcia w 28 placówkach,
 • prowadziła 56 kółek zainteresowań,
 • zgromadziła około 1260 uczestników.

Główna siedziba obecnie znajduje się w budynku, przekazanym placówce w 2010 roku, który kiedyś zajmował dom kultury dla osadzonych w Progresywnym Więzieniu dla Młodocianych Przestępców, wśród których dominowali więźniowie polityczni, prześladowani za przejawy buntu wobec reżimu komunistycznego. Bolesna, skomplikowana historia zamknięta w murach starego budynku może być punktem wyjścia do rozważań na temat wizji wychowania młodych pokoleń.

Wcześniej na terenie, na którym znajduje się Młodzieżowy Dom Kultury, znajdował się Centralny Obóz Pracy, a jeszcze wcześniej hitlerowski obóz pracy przymusowej, przekształcony po wyzwoleniu Jaworzna w obóz jeniecki. Tutaj ginęli Polacy, Niemcy, Ukraińcy i Łemkowie.  Ślady tragicznych dziejów znajdują się niedaleko budynku, a są nimi: Izba Pamięci w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej nr 5 w Jaworznie, sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie, w którym znajduje się Kaplica Jaworzniaków, poświęcona w maju 2003 roku oraz tablica pamiątkowa; obelisk, stojącym nieopodal, na terenie byłego więzienia, przy ulicy Inwalidów Wojennych, który został odsłonięty w czerwcu 1992 roku.

10 września 2013 roku, podczas XXIII Zlotu Jaworzniaków, nadano placówce imię Jaworzniaków, co zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Dzieje związane bezpośrednio i pośrednio z nową siedzibą placówki sprzyjają wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu uniwersalnych wartości ukształtowanych przez cywilizację europejską, przede wszystkim w atmosferze poszanowania wolności jednostki i jej praw oraz szeroko rozumianej tolerancji.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie jest placówką realizującą i promującą przedsięwzięcia szeroko pojętej twórczość dzieci i młodzieży. Jest to placówka oświatowo-wychowawcza w systemie placówek wychowania pozaszkolnego, działająca w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty. Organem prowadzącym jest Miasto Jaworzno.

Placówka organizuje w czasie wolnym od nauki stałe zajęcia edukacyjne, wychowawcze, w zakresie działalności artystycznej, rekreacyjnej, sportowej i naukowej oraz okolicznościowe i cykliczne imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży – zwanych dalej uczestnikami lub wychowankami. Podstawową jednostką organizacyjną jest stała forma zajęć (grupa, zespół, klub) ujęta w stałym tygodniowym rozkładzie zajęć, dla stałej grupy wychowanków. Jednostka dydaktyczna stałej formy zajęć wynosi 45 minut.

 II Misja placówki

Placówkę wyróżnia szeroka oferta, przyjazne warunki pracy, niewielkie grupy, w których pracujemy, profesjonalna i pełna zapału kadra oraz otwartość na każdego wychowanka. Dajemy możliwość równych szans dzieciom i młodzieży. Jesteśmy po to, by w czasie wolnym od nauki
w szkole, organizować dla dzieci i młodzieży stałe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w zakresie działalności artystycznej, rekreacyjnej, sportowej i naukowej oraz okolicznościowe i cykliczne imprezy kulturalne. Wspieramy rodzinę i szkołę w edukacji i wychowaniu. Współpracujemy ze wszystkimi, dla których istotne są sprawy kultury. Stwarzamy możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości, wrażliwości i kreatywności, zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, przygotowując świadomych odbiorców kultury.

Misja placówki zawarta jest w słowach nawiązujących do idei renesansowego humanizmu:

Młodzieżowy Dom Kultury stwarza warunki do rozwijania młodzieńczych zainteresowań i pasji poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży szerokiej i różnorodnej oferty kół oraz fachowej opieki instruktorskiej”.

Oznaczają one, że najważniejszą wartością pracujących w niej osób jest człowiek i jego wszechstronny rozwój. Placówka wychowania pozaszkolnego powinna dawać wychowankom szansę pogłębienia osobowości i rozwoju zainteresowań, powinna stanowić skuteczną alternatywę dla innych form spędzania czasu wolnego, powinna zintegrować wychowanka z grupami rówieśniczymi, powinna wreszcie dać podopiecznym możliwość bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

     Założeniem jest, aby  uczestnik zajęć w naszej placówce:

 • poznał podobnych sobie pasjonatów;
 • miał potrzebę rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
 • miał poczucie własnej wartości i godności;
 • stał się człowiekiem twórczo podchodzącym do różnych zagadnień i problemów;
 • był dumny ze swojej oryginalności i cenił oryginalność innych;
 • był tolerancyjny;
 • odnosił sukcesy, wykorzystując wiedze i umiejętności rozwijane w placówce;
 • przestrzegał norm moralnych i społecznych;
 • kochał swój kraj i region;
 • był przygotowany do odbioru sztuki;
 • miał potrzebę żywego udziału w życiu kulturalnym.

 III Wizja pracy placówki w poszczególnych obszarach rozwoju na lata 2015-2020

 Jakość działań edukacyjnych proponowanych przez MDK dzieciom i młodzieży to potrzeba zmian oraz konieczność ustawicznego doskonalenia podejmowanych działań i kształtowania coraz lepszych ku temu warunków. Realizacja założonych celów wymaga współdziałania wszystkich podmiotów związanych z placówką, a planowanie pożądanych zmian powinno opierać się
na obiektywnej i systematycznej diagnozie jej funkcjonowania oraz analizie uzyskiwanych efektów. Ideą przewodnią naszych działań jest jakość, która oznacza:

 • efektywne prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży (mających na celu: rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy, kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym);
 • organizowanie: imprez, w szczególności przeglądów, wystaw, festiwali, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym;
 • realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych.
 • zaangażowanie całej społeczności placówki w realizację wspólnych celów;
 • dążenie przez wszystkie zainteresowane podmioty do utrwalenia wspólnie przyjętych wartości;
 • wspólne planowanie, podejmowanie decyzji i pracę zespołową;
 • odpowiednią strukturę organizacyjną i procedury funkcjonowania placówki;
 • plany pracy placówki, uwzględniający potrzeby, oczekiwania i możliwości wychowanków;
 • programy wychowawcze;
 • programy profilaktyczne;
 • doskonalenie i rozwój zawodowy kadry stosowny do edukacyjnych i organizacyjnych potrzeb placówki oraz stabilność kadry;
 • wysoki stopień zaangażowania i pomoc rodziców;
 • otwartość na współpracę z innymi placówkami oświatowymi i środowiskiem lokalnym;
 • promowanie własnych działań i ich efektów;
 • wykorzystanie dorobku innych placówek do doskonalenia własnych działań;
 • aktywne i konkretne wspieranie placówki przez władze oświatowe i samorządowe;
 • rozbudowę i modernizację bazy oraz wyposażenia placówki.

 Założenia ogólne:

 sukcesy placówki w dziedzinie zagospodarowania wolnego czasu oznaczają  właściwe

wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież w całym mieście,

 • dzieci i młodzież szczególnie uzdolniona są szansą rozwoju placówki,
 • sukcesy w pracy z dziećmi szczególnie uzdolnionymi to szanse na rozwój i wzrost znaczenia kultury i edukacji w mieście, 
 • współpraca z rodzicami, ze szkołami, organizacjami, ośrodkami, które mogą pomóc w procesie wychowawczym;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji przez kadrę, oznaczające edukację młodego człowieka
  w kierunku komunikacji społecznej, wsparcia profilaktycznego i psychologicznego, także
  w zakresie wyboru ich przyszłego zawodu oraz rozwoju ich przedsiębiorczości 
  i samorządności;
 • odnoszenie sukcesów przez wychowanków na miarę ich możliwości;
 • odczuwanie satysfakcji  z pracy przez nauczycieli;
 • budowanie pozytywnego wizerunku miasta i jego władz poprzez zadowolenie tej części społeczności, z którą dane nam będzie  współpracować;
 • przygotowanie dzieci i młodzieży do twórczego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym miasta, regionu i kraju.
 • uczestnictwo MDK w życiu kulturalnym miasta i regionu (organizowanie koncertów, spektakli, konkursów, przeglądów, festiwali, pokazów, seansów filmowych).

 Cel ogólny:

 Wyzwalanie kreatywności poprzez stymulację potencjału intelektualnego, artystycznego i sportowego wychowanków oraz rozszerzenie działalności kulturalnej MDK w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego.

 Baza i wyposażenie placówki

 Przekazany budynek wymaga dalszej, systematycznej modernizacji. Według założeń:

 • pracownie będą systematycznie zaopatrywane w specjalistyczny sprzęt konieczny
  do prowadzenia zajęć,
 • zostanie zakupiony monitor do prowadzenia wirtualnej gazetki,
 • pracownia komputerowa zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt elektroniczny,
 • w placówce powstanie możliwość profesjonalnej rejestracji dźwięku,
 • sala audiowizualna zostanie doposażona w niezbędny sprzęt elektroniczny,
 • zostaną zakupione urządzenia potrzebne do rozwoju Telewizji MDK,
 • zostanie zakupiony sprzęt do prowadzenia radia,
 • powstanie pracownia służąca jako studio radiowe,
 • dawna sala widowiskowa zostanie gruntownie wyremontowana, aby zapewnić warunki dla profesjonalnych zespołów artystycznych oraz warunki do projekcji filmowych.

W zakresie realizowania zadań administracyjno-gospodarczych przewiduje się:

 • dbałość o dobre warunki pracy oraz zadowalające warunki socjalne pracowników,
 • zakup materiałów biurowych i środków czystości,
 • monitorowanie postępu prac remontowo-administracyjnych kontynuowanych w budynku MDK.
 1. Kadra pedagogiczna

 Założeniem jest, by w placówce pracowali nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach, charakteryzujący    się ciekawą    osobowością, a   nawet  charyzmą. Tacy,   którzy  przyciągną   jak   największą   liczbę wychowanków  i  utrzymają  ich  na   swoich  zajęciach.    Tacy,     którzy    swoją    nietuzinkową   wiedzą, umiejętnościami, interesującym    charakterem    będą   mogli   stworzyć   wzorzec   dla   wychowanków – wzorzec profesjonalizmu, osobistej kultury i ciekawej osobowości. Można to  osiągnąć jedynie dzięki  atrakcyjnemu    sposobowi   prowadzenia  zajęć i  dostarczaniu podopiecznym poczucia  sukcesu (udział  w  konkursach, występy, wystawy).

 • Dążeniem jest zatrudnianie nauczycieli po przedstawieniu przez nich szczegółowej oferty programowej.
 • Planowane jest skuteczne doskonalenie zawodowe i dokształcanie kadry pedagogicznej oraz dążenie do ciągłego jej rozwoju i zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.
 • Placówka będzie realizowała wytyczne Gminy i Kuratorium w zakresie polityki kadrowej.
 1. Kształcenie

      Zgodnie z polityką i strategią oświatową miasta założeniem jest, by koła liczyły co najmniej 12 uczestników, a zajęcia odbywały się również poza macierzystym budynkiem.

 • Oferta programowa w założeniu zostanie poszerzona o następujące koła:
 • zajęcia okresowe dla klas artystycznych szkół ponadgimnazjalnych o charakterze dziennikarskim, kształtujące podstawowe umiejętności z zakresu dziennikarstwa prasowego, telewizyjnego i radiowego,
 • zajęcia stałe o charakterze dziennikarskim, kształtujące podstawowe umiejętności z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego i radiowego,
 • zajęcia wokalne z zawodowymi wokalistami,
 • warsztaty teatralne, telewizyjne, radiowe, filmowe z profesjonalnymi twórcami.
 • Będzie kontynuowana strategia działań podnoszących jakość pracy z dziećmi i młodzieżą:
 • rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań rodziców oraz młodzieży w celu potwierdzenia i ewentualnej weryfikacji zakresu działalności MDK;
 • powołanie zespołów roboczych do tworzenia dokumentacji wewnętrznej stanowiącej podstawę działań MDK (zespół do spraw „Planu pracy MDK”, zespół do spraw „Programu wychowawczego MDK”, zespół do spraw „Programu profilaktyki MDK”, zespół do spraw kalendarza imprez, zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej, zespół do spraw inwentaryzacji, Samorząd Wychowanków, Rada Rodziców);
 • tworzenie programów autorskich – rozszerzanie, wzbogacanie i modyfikowanie programów, uwzględniając w nich oczekiwania i aspiracje wychowanków;
 • uwzględnienie w programach (w ramach ewaluacji wspierającej) inicjatyw i pomysłów dzieci i młodzieży.
 • objęcie działalnością kół dzieci i młodzieży z problemami dydaktyczno-wychowawczymi w celu wyrównania deficytów oraz umożliwienia atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.
 • Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do czynnego wypoczynku
  i systematycznego uprawiania sportu:
 • prowadzenie zajęć sportowych o charakterze treningowym, podnoszących sprawność ruchową i ogólną kondycję fizyczną;
 • organizowanie zawodów sportowych i turniejów w kołach sportowych;
 • uczestnictwo w zawodach organizowanych przez inne placówki;
 • wprowadzanie do tematyki zajęć oraz realizacja w pomysłowej i atrakcyjnej formie wybranych treści prozdrowotnych;
 • organizowanie od podstaw oraz kontynuacja zajęć dla zaawansowanych w dziedzinie wspinaczki sportowej;
 • propagowanie wspinaczki;
 • prowadzenie zajęć ruchowych wspomagających rozwój przedszkolaków i dzieci
  w młodszym wieku szkolnym.
 • Objęcie opieką dydaktyczną w różnych dziedzinach nauki pasjonatów i uczniów
  w danych dyscyplinach uzdolnionych:
 • pogłębianie już sprecyzowanych fascynacji naukowych poprzez dobór treści
  i umożliwienie działań, których nie uwzględniają szkolne programy nauczania;
 • wyzwalanie osobistego zaangażowania wychowanków do działań twórczych;
 • wykorzystywanie w pracy dydaktycznej uczniowskiej oryginalności, fantazji, pomysłowości i niekonwencjonalności w działaniu;
 • prezentowanie efektów pracy uczestników;
 • organizowanie w kołach zainteresowań przedmiotowych turniejów i konkursów przedmiotowych;
 • organizowanie debat oksfordzkich;
 • poszukiwanie informacji o możliwościach indywidualnego lub zespołowego uczestnictwa uczniów w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych poza placówką.
 • Opieka dydaktyczna nad wychowankami uzdolnionymi artystycznie – animacja życia kulturalnego:
 • umożliwienie wychowankom korzystania ze sceny w wyremontowanej sali widowiskowej;
 • umożliwienie wychowankom projekcji filmowych w sali widowiskowej,
 • udostępnienie zainteresowanym specjalistycznego sprzętu do produkcji filmowej, telewizyjnej i radiowej w ramach zajęć;
 • uczestnictwo zespołów artystycznych w życiu kulturalnym placówki, miasta i regionu;
 • prezentowanie możliwości i umiejętności wychowanków na konkursach, przeglądach
  i festiwalach;
 • promowanie osiągnięć uczniów przez organizowanie wystaw sztuk plastycznych
  i fotografii oraz udział zespołów muzycznych i tanecznych w koncertach i imprezach okolicznościowych na terenie placówki i miasta;
 • popularyzacja dziedzin artystycznych poprzez organizację imprez konkursowych o zasięgu miejskim i rejonowym oraz koncertów i spektakli;
 • zapoznawanie wychowanków z najnowszymi kierunkami w różnych dziedzinach sztuki (odwiedzanie galerii, wystaw, muzeów);
 • konfrontacje artystyczne – organizowanie spotkań międzygrupowych w celu wymiany doświadczeń, poznania nowych technik i metod pracy.
 1. Wychowanie

W obszarze wychowania zostały wyznaczone następujące zadania:

 • stworzenie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi intelektualnemu wychowanków i zapewnienie im rozwoju wszystkich sfer osobowości poprzez bogatą
  i zróżnicowaną ofertę zajęć;
 • promowanie szacunku dla każdego człowieka i jego godności osobistej, tolerancji dla inności oraz sprawiedliwości społecznej.
 • kształtowanie uniwersalnych wartości oraz wychowanie patriotyczne i obywatelskie;
 • motywowanie wychowanków do wysiłku i pracy nad sobą;
 • dostrzeganie i prawidłowa ocena osiągnięć wychowanków;
 • inspirowanie młodzieży poprzez organizację festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw;
 • wpływ poprzez działania wychowawcze na promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie patologiom i uzależnieniom oraz przeciwdziałanie agresji;
 • wspólne uczestnictwo, uczniów, rodziców i nauczycieli-instruktorów w spójnych
  i jednolitych działaniach placówki;
 • zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom w trakcie zajęć i imprez organizowanych przez placówkę;
 • wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości
  w duchu miłości, tolerancji, mądrości, szacunku dla siebie i innych ludzi, kreatywności orazodpowiedzialności za swoje życie;
 • integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;
 • efektywne komunikowanie się, podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem;
 • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji związanych z zażywaniem alkoholu i środków odurzających.
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych: chronienie siebie w sytuacji nacisku grupowego, empatia, budowanie udanych relacji z ludźmi;
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego
 • poznawanie własnych praw przez wychowanków, kształtowanie umiejętności ich obrony;
 • kształtowanie asertywności;
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich u wychowanków;
 • poznawanie profilaktyki poprzez sztukę.
 1. Samorząd Wychowanków

 Wszelkie materiały o zajęciach MDK powinny pomogą poznać ofertę placówki dzieciom i młodzieży oraz umożliwić:

 • uczestniczenie w modyfikacji koncepcji placówki i jej działań;
 • wyrażanie opinii dotyczących funkcjonowania placówki;
 • uwzględnienie potrzeb i propozycji wychowanków;
 • uczenie wychowanków wspólnego działania;
 • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji;
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie i dla dobra grupy;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i za innych;
 • kształtowanie umiejętności dowodzenia swoich racji, ale też i słuchania racji innych.
 • Placówka zapewni rozwijanie samorządności wychowanków, eksponowanie ich pomysłowości i kreatywności poprzez:
 • wybór Samorządu Wychowanków;
 • określenie obowiązków i zakresu kompetencji Samorządu Wychowanków;
 • opracowanie harmonogramu zebrań roboczych;
 • ustalenie zasad współpracy Samorządu z dyrektorem MDK
 • systematyczne wprowadzanie wychowanków w sferę organizacji przedsięwzięć artystycznych wynikających z przyjętego przez Radę Pedagogiczną kalendarza imprez.
 • powierzanie młodzieży prostych prac związanych z organizacją imprez wewnętrznych
  w celu wypracowania poczucia współodpowiedzialności za realizację zadań.
 • współtworzenie przez wychowanków strony internetowej.
 1. Współpraca z Radą Rodziców

 W obszarze współpracy z Radą Rodziców wyznacza sie następujące zadania:

 • uczestniczenie w planowaniu i organizacji działań placówki;
 • uczestniczenie w modyfikacji koncepcji placówki i jej działań;
 • wyrażanie opinii dotyczących funkcjonowania placówki
 • uwzględnienie propozycji rodziców;
 • wypracowanie wspólnej, spójnej wizji pracy placówki;
 • tworzenie przyjaznej atmosfery w placówce
 • podkreślenie partnerstwa.
 1. Współpraca z innymi instytucjami
 • W latach 2015-2020 planuje się kontynuowanie współpracy z partnerami placówki: Centrum Kultury „Teatrem Sztuk”, Orkiestrami „Archetti” i „eM Band”.
 • Panuje się współpracę z placówkami o zasięgu lokalnym: Urzędem Miejskim, MCKiS, Biblioteką Miejską, Muzeum Miasta Jaworzna Biurem Promocji i Informacji UM, Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu, Jaworznicką Szkołą Muzyki Rozrywkowej, LOK, Mysłowickim Ośrodkiem Kultury, jaworznickimi szkołami i przedszkolami, hospicjum „Cordis”, portalem „Moje Jaworzno”, Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
 • W związku z otwarciem sali widowiskowej planuje się nawiązanie współpracy z:
 • profesjonalnymi instytucjami artystycznymi, które przygotują stałą ofertę repertuarową (np. Teatr Muzyczny „Arte Creatura”, Teatr „Plejada”);
 • instytucjami kulturalnymi i artystycznymi, które będą przygotowywać okresowo lub okazjonalnie spektakle i koncerty dla dzieci i młodzieży;
 • agencjami artystycznymi organizującymi spektakle, koncerty, recitale i inne wydarzenia kulturalne,
 • instytucjami organizującymi pokazy filmowe.
 • W związku z rozwojem Telewizji MDK oraz przewidywanym uruchomieniem radia planuje się nawiązanie współpracy z profesjonalnymi twórcami filmowymi i radiowymi.
 • Planuje się współpracę ze Stowarzyszeniem ARETE w ramach realizacji celów statutowych organizacji.
 1. Organizowanie imprez

 W związku z otwarciem sali widowiskowej planuje się:

 • organizowanie koncertów, spektakli, recitali, pokazów filmowych dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie koncertów, spektakli, recitali, pokazów filmowych dla wszystkich mieszkańców Jaworzna,
 • organizowanie spektakli, koncertów, recitali przygotowanych przez wychowanków MDK,
 • organizowanie przeglądów, konkursów, festiwali,
 • organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych oraz imprez okolicznościowych porozumieniu z placówkami oświatowymi i innymi placówkami, które wyrażą chęć współpracy z MDK.
 1. Promocja placówki

 Promocja Młodzieżowego Domu Kultury w środowisku lokalnym odbywać sie będzie poprzez:

 • prowadzenie strony internetowej MDK.;
 • prowadzenie profilu MDK na portalu Facebook;
 • prowadzenie wirtualnej gazetki;
 • prowadzenie tablic informacyjnych kół w szkołach, w których odbywają się zajęcia MDK;
 • współpracę z lokalną telewizją i prasą;
 • zamieszczanie materiałów promocyjnych i reklamowych opracowanych przez Telewizję MDK oraz Radio MDK w dostępnych mediach;
 • promowanie działalności placówki w środowisku lokalnym poprzez koncerty laureatów festiwali organizowanych z inicjatywy i przez MDK;
 • reprezentowanie placówki podczas uroczystości i imprez związanych ze świętami narodowymi i kościelnymi oraz wydarzeniami z życia miasta
 • prezentację efektów pracy na forum placówki i w środowisku;
 • współpracę z rodzicami;
 • systematyczną współpracę z organizacjami i instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym;
 • przygotowanie wydawnictw – folderów, wizytówek reklamowych;
 • przygotowywanie informacji do informatorów miejskich;
 • umieszczanie informacji dotyczących działalności imprezowej w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • prowadzenie bezpośredniej akcji promocyjnej z okazji nowego roku szkolnego.
 • Umożliwianie uczniom przeżywania własnych osiągnięć – motywowanie do dalszej pracy:
 • publikowanie w Internecie, lokalnej prasie i telewizji fotografii oraz informacji
  o laureatach konkursów, olimpiad, zawodów i festiwali;
 • mobilizowanie wychowanków do powszechnego i czynnego uczestnictwa w imprezach organizowanych na terenie placówki, miasta i regionu;
 • branie udziału w spektaklach teatralnych, konkursach, seansach filmowych o charakterze profilaktycznym organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe;
 • prezentowanie szerokiej publiczności osiągnięć artystycznych dzieci i młodzieży drogą organizacji wystaw i koncertów laureatów podsumowujących festiwale;
 • informowanie dyrekcji szkół i społeczności uczniowskiej o sukcesach ich uczniów
  i kolegów działających w kołach MDK;
 • wypracowanie sposobów nagradzania szczególnie wyróżniających się wychowanków.

 Zarządzanie i organizacja

 • Założeniem jest, że działalność placówki będzie oparta na współpracy
  z młodzieżą i rodzicami, którzy mogą wyrazić swoje opinie, uwagi, pomysły nie tylko poprzez Samorząd  Wychowanków  i  Radę  Rodziców, ale także w codziennych kontaktach z nauczycielami oraz poprzez ewaluację wewnętrzną.
 • Polityka kadrowa pozwoli skupić wokół placówki pedagogów – pasjonatów o wysokich kwalifikacjach.
 • W dalszym ciągu będą organizowane różnorodne formy doskonalenia zawodowego.
 • Ważna będzie dbałość o właściwe zarządzanie finansami placówki, właściwe negocjowanie umów i ich egzekwowanie, aktywne wykreowanie polityki budżetowej placówki przez środki gromadzone na koncie specjalnym, dbanie o sponsorów naszych działań.
 • Nastąpi aktywne włączenie pracowników administracyjnych w szeroko rozumiany proces wychowawczy realizowany w placówce.
 • Szczególnej uwadze będzie podlegało bezpieczeństwo uczestników.
 • Będzie sprawowany  w placówce nadzór pedagogiczny  zgodnie  z  obowiązującym prawem oświatowym, tzn.  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015 r., poz. 1270), który obejmuje: ewaluację wewnętrzną, kontrolę   w   zakresie   zgodności   pracy   placówki i nauczycieli  z  przepisami  prawa, wspomaganie  pracy  nauczycieli.
 • Systematycznie będzie dokonywana ocena pracy nauczycieli (zgodnie z regulaminem, który zostanie szczegółowo opracowany).
 • Rekrutacja uczestników na zajęcia stałe zostanie uregulowana w sposób przejrzysty dla rodziców, wychowanków i instruktorów zgodnie z regulaminem i terminarzem, które zostaną szczegółowo opracowane.

IV EWALUACJA:

Ewaluacja zaproponowanej koncepcji odbywać się będzie na podstawie:

 • analizy wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego;
 • analizy wybranych dokumentów koncepcję pracy placówki;
 • ewaluacji wewnętrznych;
 • ewaluacji programów autorskich;
 • opinii wychowanków, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

V ZAKOŃCZENIE:

Z koncepcji pracy placówki wynika, że celami działań Młodzieżowego Domu Kultury
w Jaworznie są:

 1. Tworzenie i systematycznie doskonalenie systemu profesjonalnej pomocy dzieciom zdolnym i utalentowanym w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu.
 2. Inspirowanie do nieustannego pogłębiania wiedzy, poszukiwania i rozwiązywania problemów naukowych.
 3. Kształtowanie systemu wartości etycznych i estetycznych.
 4. Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki i aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 5. Promowanie zdrowego stylu życia, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.
 6. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości będącej podstawą angażowania się w życie środowiska oraz otwarcia na inne społeczności i kultury.
 7. Dostarczanie satysfakcji z wybranych form spędzania czasu wolnego oraz z możliwości doświadczania twórczego działania.
 8. Aktywny udział MDK w życiu kulturalnym miasta i regionu (rozszerzenie działalności kulturalnej MDK w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego).

VI Dokumenty wspierające koncepcję:

 • Statut MDK;
 • arkusz organizacyjny;
 • plany pracy placówki;
 • programy wychowawcze i profilaktyczne;
 • plan nadzoru pedagogicznego;
 • regulaminy regulujące pracę placówki;
 • sprawozdania z nadzoru pedagogicznego;
 • sprawozdania z działalności kół;
 • protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej;
 • protokoły z zebrań Rady Wychowanków i Rady Rodziców;
 • plan i raport z ewaluacji wewnętrznej;
 • programy autorskie i wnioski z ich ewaluacji;
 • kalendarz imprez.

 VII Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572).

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 191 i 1198  oraz  z 2015, poz. 357, 1268, 1418).
 2. 357, 1268 i 1418) wprowadza się następujące zmiany: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015, poz. 1270).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005 nr 52, poz. 466).

 Powyższa   koncepcja   została  opracowana  przez  nauczycieli MDK w Jaworznie podczas konferencji Rady  Pedagogicznej w dniu 25 września 2015 roku przy współpracy  z Samorządem Wychowanków i Radą Rodziców i zaakceptowana 13 września 2015 roku.